07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
25.05.2009
Vuorovaikutuksellisuuden merkitys verkko-opetuksessa
 
Verkko-opiskeluun liitetään usein mielikuva yksinäisestä puurtamisesta itsenäisten tehtävien parissa. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään tätä, vaan verkkokurssin oppimisalusta voi olla myös vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen kokoontumisareena. Vuorovaikutuksellisuudella on suuri merkitys verkko-opiskelun miellyttävyyden sekä opiskelumotivaation kehittymisen kannalta.
Vuorovaikutteinen verkko-opiskelu lisää opiskelumotivaatiota ja opiskelun miellyttävyyttä, koska verkko-opiskelu vierailu ei ole täysin yksinäistä, vaan siihen liittyy sosiaalista kanssakäymistä. Tästä syystä oppimisalustalla vierailemiseen ja tehtävien tekemiseen on helpompi motivoitua. Lisäksi vuorovaikutteisuus kehittää yhteisöllisyyttä. Vuorovaikutuksessa toiset opiskelijat sekä ohjaajat tulevat näkyviksi ja todellisemmiksi. Vaikka verkko-opiskelussa ei välttämättä kommunikoidakaan reaaliaikaisesti eikä kasvotusten, niin silti vuorovaikutus luo ryhmähenkeä ja vähentää yksinäisyyden kokemista. Yhteisöllisyys taas parantaa omalta osaltaan opiskelumotivaatiota ja vähentää keskeytyksiä.
 
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa – juttelua vai opiskelua?
Vuorovaikutuskanavia voidaan hyödyntää paitsi opiskelijoiden keskinäisessä jutustelussa ja ajatustenvaihdossa myös oppimistehtävien tekemisessä. Osa oppimistehtävistä voi olla sellaisia, joissa käytetään hyväksi keskustelua ja keskustelun avulla tapahtuvaa yhteistä tiedonrakentelua. Keskusteluja voidaan käydä koko ryhmän kesken tai pienemmissä ryhmissä riippuen aihealueesta ja sen laajuudesta. Keskustelua voidaan käyttää myös itsenäisten tehtävien tekemiseen tähtäävän tiedonhaun apuna. Verkko-opetuksessa voi hyvin hyödyntää myös vertaistukea. Tällöin oppimistehtävän työstämisessä käytetään apuna pienryhmäkeskusteluja ja toisten opiskelijoiden kommentteja.
 
Vuorovaikutus osana opiskelua
Vuorovaikutus kannattaa rakentaa osaksi opiskeluprosessia. Näin siitä ei tule opiskelun päälle liimattua erillistä osaa, vaan se täydentää luontevasti oppimista.

Vuorovaikutuksen muotoja on olemassa useita. Verkko-opiskelussa voidaan kommunikoida keskustelupalstan sekä erilaisten chat-kanavien kautta. Myös uusi teknologia tarjoaa vuorovaikutteisia viestintämahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaiset multimediakanavat (mm. Connect Pro) mahdollistavat reaaliaikaisen kommunikoinnin, jossa voidaan hyödyntää myös ääntä ja kuvaa.

Vuorovaikutuksellisuutta voi siis lisätä verkko-opetukseen monilla eri keinoilla. Tärkeintä ei ole, mitä keinoja käyttää, vaan miten niitä käyttää. Parhaimmillaan vuorovaikutus on motivaatiota ja opiskelun miellyttävyyttä lisäävä sekä tietoa syventävä, ajatuksia herättävä ja uusia näkökulma antava tekijä verkko-opetuksessa.
 
Kirjoittaja(t):
Kirsi Jämsä, estenomiopiskelija