07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
26.10.2015
Turun ammattikorkeakoulu etäkuntoutuksen edelläkävijänä
 
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat pitäneet etäpalveluiden tuottamisesta hyvänä oppimiskokemuksena. Fysioterapian ja toimintaterapian palveluja voidaan tuottaa myös etänä, kunhan sisältöjä sovelletaan etäpalvelun reunaehtoihin. Noissa tilanteissa vuorovaikutus vaatii ohjaajalta aivan erityisiä ohjaamisen taitoja.
 
Hallituksen kärkihankkeena on digitalisoida julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi
Digitalisaatiolla tarkoitetaan toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia ja palvelujen sähköistämistä. Käyttäjälähtöisyys on luonnollisesti olennainen osa tätä kehitysprosessia.
 
Kela pitää tärkeänä etäkuntoutuksen kehittämistä
Kansaneläkelaitoksen eli Kelan kuntoutustoiminnan yhtenä painopistealueena on tällä hetkellä etäkuntoutuksen kehittäminen. Tarkoituksena on löytää keinoja kustannusten ja maantieteellisistä syistä johtuvan palveluiden saannin eriarvoisuuden vähentämiseen. Lisäksi pyrkimyksenä on tutkia etäkuntoutuksen vaikuttavuutta ja kustannushyötyjä.

Kelan kehitystoimia kuntoutuskentällä digiaikaan siirtymisen hyväksi onkin jo kauan kaivattu piristysruiskeeksi etäkuntoutuksessa.
Opettaja Marion Karppi kertomassa fysioterapian etäkuntoutusmahdollisuuksista
 
Myös kuntoutusalan ammattilaiset tarvitsevat lisäkoulutusta etäohjaukseen
Turun AMK ollut etäkuntoutuksen edelläkävijänä kokeilemassa ja testaamassa erilaisia etäpalvelusisältöjä. Etäpalvelun näkökulma on säilytettävä vahvasti myös tulevien ammattilaisten opintoihin. Näin voidaan vastata työelämän tarpeisiin tuottamalla ammattilaisia, jotka kykenevät toteuttamaan asiakaslähtöisiä etäpalveluita ammattiryhmästä riippumatta.

Valtiovallan kehityslinjat tuovat täydennyskoulutukseen uusia mahdollisuuksia. Jo nyt työssä olevat kuntoutusalan ammattilaiset tarvitsevat lisäkoulutusta etäohjauksen toteuttamiseen. Edelläkävijän viitasta huolimatta Turun ammattikorkeakoulun pitää yhä vahvistaa tätäkin roolia.

Erityisesti fysioterapiassa asiakkaan manuaalinen ohjaus on hyvin tärkeä osaamisen alue ja haastetta riittää onnistuneen etäohjauksen toteutumisessa. Etäohjauksessa fysioterapeutti ei voi käyttää käsiään asiakkaan ohjaamiseen ja tuolloin fysioterapeutin on kiinnitettävä erityisen paljon huomiota verbaaliseen ja visuaaliseen ohjaukseen. Tämä tietysti rajaa toteutettavan fysioterapian sisältöjä ja asiakaskuntaa.
 
Etäkuntoutus laaja-alaisesti esillä valtakunnallisessa seminaarissa
Helsingissä järjestettiin syyskuun 2015 puolivälissä kahden päivän etäkuntoutuksen seminaari, joka oli läpileikkaus lähes koko kuntoutuksen kentästä. Esillä oli vahvasti järjestävän organisaation, Tutoris Oy:n, keskeinen palvelualue eli puheterapia ja sen tuottaminen etäpalveluna kaukana keskuksista asuville asiakkaille.

Puheterapian kotimaisten ja kansainvälisten kokemusten lisäksi puheenvuoroja pidettiin Kelan kuntoutuspalvelujen kehittämisestä kohti digiaikaa. Käytännön kehittämistyöstä esimerkkeinä esiteltiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUSin psykiatrian tulosalueen kehittämä Mielenterveystalo. Turun ammattikorkeakoulu oli mukana seminaarissa kertomassa fysioterapian toteutusmahdollisuuksista etäpalveluina ja toimintaterapiaopiskelijoiden VIRTU-hankkeessa saaduista etäohjauskokemuksista.
VIRTU-hankeen kuvausta opettaja Anu Kuikkaniemen tavoin
 
Virtuaalinen yhteys kotona asuviin vanhuksiin ja vanhusten kesken
Kansainvälisen VIRTU-hankkeen tavoitteena oli kehittää virtuaalista toimintaa kotona asuvien ikäihmisten tukemiseksi. Hankkeessa testattiin vuorovaikutteista VIRTU-kanavaa yhdessä ikäihmisten, ammattikorkeakoulujen ja kuntien kanssa.

VIRTU-hankkeessa olivat mukana Suomesta Ahvenanmaan, Turun ja Uudenmaan ammattikorkeakoulut, Naantalin, Sipoon ja Eckerön kunnat, Saaremaan kehittämiskeskus sekä Hiidenmaan kehittämisyhtiö Tuuru. Palveluun oltiin tyytyväisiä ja toiminta jatkuu muun muassa Kyläkanavan muodossa.
 
Kirjoittaja(t):
päätoimiset tuntiopettajat Marion Karppi ja Anu Kuikkaniemi