07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
07.12.2016
Hyvää mieltä kulttuurista -toiminnan rakenteita ja työkaluja kehitettiin yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa
 
Suomen Mielenterveysseura koordinoi vuosittain järjestettävää Mental Health Art Week - Hyvää mieltä kulttuurista (MHAW) -toimintaviikkoa. Suomen Mielenterveysseuralla on 54 paikallista mielenterveysseuraa, joista lähes 40 on ollut mukana MHAW-toiminnassa.

Mielenterveysseura ja paikalliset mielenterveysseurat näkivät tarpeelliseksi kehittää MHAW-toimintaa vahvistamalla ja selkeyttämällä sen rakenteita ja työkaluja. Tarkoituksena oli, että tässä kehittämisprojektissa tehdyt tuotokset palvelisivat mahdollisimman hyvin paikallisseurojen tarpeita Hyvää mieltä kulttuurista -tapahtuman järjestämisen eri vaiheissa.
Vuosikello
 
Tuotoksina suunnittelun ja toteutuksen vuosikello ja tapahtuman suunnittelurungon uudistaminen
Suomen Mielenterveysseuran ja Turun ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttaman kehittämisprojektin lähtökohtana oli vastata paikallisten mielenterveysseurojen tarpeeseen kehittää MHAW-tapahtumien järjestämistä. MHAW-toiminnan suunnittelu- ja toteutusprosessi on monivaiheinen ja se sisältää paljon muistettavia asioita. Paikallisseurojen toimijat toivoivat, että tapahtuman järjestämiseen liittyvä prosessi tulisi kevyemmäksi ja selkeämmäksi. Lisäksi tapahtuman järjestämisen aikataulutukseen toivottiin työkaluja.

Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija Terveyden edistämisen -koulutusohjelmasta johti projektipäällikkönä kehittämisprojektin ja projektiryhmän toimintaa. Haastattelujen avulla kerättiin tietoa ja uusia ideoita MHAW-toiminnan prosessissa havaituista kehittämistarpeista sekä toimivista osa-alueista ja käytänteistä. Haastatteluaineisto ja Suomen Mielenterveysseuran oheismateriaalit sekä kirjallisuus toimivat kehittämistyön tukena.

Paikallisseurojen tarpeita vastaamaan tuotettiin MHAW-toiminnan suunnittelun ja toteutuksen vuosikello, ja sen yhteyteen koottiin MHAW-toiminnan järjestämiseen liittyvää tukimateriaalia. Sekä vuosikello että tukimateriaali on tarkoitus säilyttää sähköisenä versiona Mielenterveysseuran ja paikallisseurojen sisäisessä verkossa. Siellä vuosikelloa on helppo päivittää ja se palvelee myös kaikkia asianosaisia saatavilla olevana materiaalipankkina.

Tapahtuman suunnittelurunko on MHAW-toiminnan suunnittelun keskeisin työkalu, ja siksi myös sen uudistaminen koettiin ensiarvoisen tärkeäksi. Suunnittelurunkoa selkeytettiin ja yksinkertaistettiin. Uudistetun suunnittelurungon toivotaan entistä paremmin tukevan tapahtuman suunnitteluprosessin etenemistä. Oheisessa kuvassa näkyvät suunnittelurungon pääkohdat ja tapahtuman suunnittelun eteneminen.
Suunnittelurungon pääkohdat
 
Työkalut käyttöön
Mielenterveysseuran 120-juhlavuoden kunniaksi MHAW-tapahtuma on ensi vuonna (2017) kolmiviikkoinen ja Mielenterveysseuran tavoitteena on sen rakenteiden lujittaminen.

Tulevan juhlavuoden MHAW-tapahtumien ideointi on jo pitkällä, joten kehittämisprojektin tuotokset pääsevät heti testaukseen. Syksyllä 2017 voidaan ensimmäisen kerran arvioida, kuinka hyvin ne onnistuvat palvelemaan paikallisten mielenterveysseurojen toimintaa.
 
Hyvää mieltä kulttuurista -viikon takana ovat kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja puhe mielenterveydestä
Kulttuurin ja taiteen harrastamisella ja kulttuuritoimintaan osallistumisella on tutkitusti vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Kulttuurin harrastaminen pidentää elinajanodotetta, lisää yleistä hyvinvointia, elämänlaatua sekä sosiaalista pääomaa. Lisäksi kulttuuriharrastamisella on tutkittu olevan myönteisiä vaikutuksia muisti- ja aivotoimintoihin sekä työhyvinvointiin. Kulttuuriharrastuksen myötä itsetunto kasvaa ja sosiaaliset verkostot vahvistuvat.

Hyvää mieltä kulttuurista eli MHAW-toimintaviikko järjestettiin toukokuussa 2016 Suomessa kolmatta kertaa. Tapahtuman tarkoituksena on osoittaa, kuinka monimuotoinen taide- ja kulttuuriosaaminen sekä yhteisöllisyys vahvistavat mielen hyvinvointia ja lisäävät voimavaroja.

MHAW-toiminnan alkuperäinen idea tulee Skotlannista. Suomessa MHAW-toiminnan tavoitteena on madaltaa kynnystä puhua mielenterveydestä. Lähestymistapana on voimavaranäkökulma sairaus- ja häiriönäkökulman sijaan.
 
Linkit
Opinnäytetyö
 
Kirjoittaja(t):
YAMK-opiskelija, toimintaterapeutti Hanna Kuivalainen & lehtori Ritva Laaksonen-Heikkilä