07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
24.04.2017
Terveysasemien hoitajien monikulttuurisuusosaamista voidaan kehittää koulutuksella
 
Maahanmuuttajien terveyspalveluita Turussa on mahdollista parantaa kehittämällä kaupungin terveysasemien hoitajien monikulttuurisuusosaamista. Samalla helpotetaan maahanmuuttajien kotoutumista.
Maahanmuuton ja kulttuurien kirjon lisääntyminen luo tarpeen kehittää terveyspalveluita niin, että toteutettavassa hoitotyössä pystytään vastaamaan maahanmuuttajien terveydenhoidollisiin tarpeisiin kulttuurisensitiivisesti.
 
Kehittämistyön taustaa
Monikulttuurista hoitotyötä käsittelevässä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä paneuduttiin monikulttuuriseen hoitotyöhön liittyviin teemoihin.

Perehtymällä alan aikaisempaan tutkimukseen löydettiin viisi selkeää teemaa, jotka vaikuttavat hoitotyöntekijöiden monikulttuurisuusosaamisen kehittymiseen. Näistä teemoista taas johdettiin projektin soveltavan tutkimusosuuden kyselylomakkeen runko. Teemat tulevat esille myös opinnäytetyön tuotoksena kehitetyissä toimenpide-ehdotuksissa.

Teemat olivat seuraavat: 1) hoitotyöntekijöiden tiedot,taidotja asenteet 2) vuorovaikutus ja kielitaito 3) organisaation tuki 4) yhteistyötaidot 5) monikulttuurisuus koulutus.
 
Kysely
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia kehittämistarpeita on Turun kaupungin terveysasemilla työskentelevien hoitajien monikulttuurisuusosaamisessa. Lisäksi haluttiin kerätä tietoa niistä monikulttuurisen hoitotyön osa-alueista, joissa vastaajat kokivat erityisesti tarvitsevansa lisää tietoja. Lisäksi tiedusteltiin keinoja, joiden avulla monikulttuuriosaamista voitaisiin lisätä.

Kysely lähettiin sähköisesti (Webpropol-ohjelmal) Turun kaupungin terveystoimen terveysasemilla työskenteleville sairaan-, terveyden- ja lähihoitajille (N=106). Kyselyyn vastasi 59 prosenttia kohderyhmästä (n=63).
 
Tulokset
Kyselyn tulokset osoittivat, että hoitajat ovat halukkaita kehittämään monikulttuurisuusosaa-mistaan. Asiantuntijaluentoja ja muuta sisäistä koulutusta pidettiin parhaimpina osaamisen kehittämisen keinoina.

Yhteisen kielen puuttuminen ja kommunikaatiovaikeudet osoittautuivat suurimmiksi ongelmiksi maahanmuuttaja-asiakkaiden hoitotyössä. Hoitajat totesivat kieliongelman vaikeuttavan hoidon tarpeen arviointia ja lisäävän väärinymmärryksiä hoitotilanteissa.

Eniten lisätietoa haluttiin maahanmuuttajien yleisimmistä sairauksista ja heidän erityisongelmistaan sekä eri kulttuureihin liittyvistä tavoista.
 
Johtopäätökset
Yhteisen kielen puuttuminen ja kommunikaatio-vaikeudet tuottavan suurimmat ongelmat maahanmuuttaja-asiakkaiden hoitotyössä. Tämä on yhtenevä johtopäätös monien aikaisempien tutkimusten kanssa.

Kieliongelmiin vastaa osin tulkkipalvelu. Tulkkien kanssa tehtävän yhteistyön eri mahdollisuuksien tiedostaminen on tärkeää. Toimiva yhteistyö terveysasemien työntekijöiden ja tulkkikeskuksen välillä on välttämätöntä.

Henkilöstön kouluttaminen on keskeistä. Lyhytkin lisäkoulutus voi parantaa hoitotyöntekijöiden monikulttuurisuusosaamista. Monikulttuurisuus-koulutusta kohtaan osoitettiin kiinnostusta ja sitä pidettiin tärkeänä. Vastaajat kokivat, että koulutuksen avulla maahanmuuttajille annettavan hoidon laatu paranee.
 
Toimenpide-ehdotukset
Kyselystä saatujen tulosten perusteella mietittiin toimenpiteitä, joilla voidaan vastata hoitajien monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen tarpeisiin. Toimenpide-ehdotukset muodostivat kaksi pääluokkaa: koulutuksen ja yhteistyön.
 
Lähteet
Douglas, M.; Pierce, J;, Rosenkoetter, M.; Callister, L.; Hattar-Pollara, M.; Lauderdale, J.; Miller, J.; Milstead, J.; Nardi, D. & Pacquiao, D. 2014. Guidelines for implementing culturally competent nursing care. Journal of Transcultural Nursing 25 (2): 109-121.

Mulder, R.; Koivula, M. & Kaunonen, M. 2015. Hoitohenkilökunnan monikulttuurinen osaaminen – pilottitutkimus. Tutkiva Hoitotyö 13 (1), 24–33.

Sainola-Rodriquez, K. 2009. Trans-nationaalinen osaaminen - Uusi terveydenhuoltohenkilöstön osaamisvaatimus. Kuopion yliopiston julkaisuja. Yhteiskuntatieteet 172. Väitöskirja. Terveyshallinnon ja -talouden laitos. Kuopio: Kuopion yliopisto. Starr, S. & Wallace, D. 2009. Self-Reported Cultural Competence of Public Health Nurses in a Southeastern U.S. Public Health Department. Public Health Nursing 26(1): 48 – 57.

Koskinen L. 2009 a. Transkulttuuristen hoitotyön mallien kehittyminen. Teoksessa Abdelhamid, Julkunen & Koskinen: Monikulttuurinen hoitotyö. 28-42. Helsinki: WSOYpro.
 
Kirjoittaja(t):
Heikki Ellilä, yliopettaja; Nina Kevo sairaanhoitaja YAMK