07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
27.03.2017
Kohti saattohoitoa -opas potilaalle ja omaisille
 
Saattohoito on elämän loppuvaiheen hoitoa, jossa otetaan huomioon potilaan kokonaisvaltainen tilanne ja omaisten tukeminen. Moniammatillisen yhteistyön keinoin potilas ja hänen omaisensa saavat oikeanlaista tukea.
Opinnäytetyönä Salon terveyskeskussairaalan saattohoitoyksikköön tehty opas on selkeä ja helppolukuinen ja siinä kuvaillaan saatavilla olevat moniammatilliset palvelut. Opas tehtiin helpottamaan tiedonkulkua potilaan, omaisten ja ammattilaisten välillä. Siinä esitetään tärkeimpien yhteistyökumppanien yhteystiedot sekä kerrotaan saattohoitoyksikön toiminnasta.
 
Saattohoito vaatii osaamista
Saattohoidossa on ensisijaisen tärkeää kivun lievittäminen ja kärsimyksen estäminen. Saattohoitopäätös tehdään yhdessä potilaan sekä hänen omaistensa kanssa. Hoitolinjaus on saattohoitopotilaan etuna päätöksen jälkeen. Se mahdollistaa potilaan tarpeista lähtevän yksilöllisen hoidon.

Hyvään hoitoon kuuluu omahoitajuus, joka mahdollistuu siten, että saattohoidossa työskentelevät samat hoitajat. Salon terveyskeskussairaalan saattohoitoyksikön hoitajilla on palliatiivisen hoidon koulutusta ja osaston tämänhetkisellä lääkärillä palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Yksikössä toteutetaan erittäin vaativaa saattohoitoa ja siellä on kivunhoidon erikoisosaamista. Omaiset on otettu huomioon mm. siten, että he voivat yöpyä osastolla.
 
Saattohtoitoa tehdään yhteistyönä
Saattohoito on yksi hoitotyön vaativimmista alueista. Sen vaativuus näkyy sekä kliinisen osaamisen kuten kivunlievityksen että eettisen osaamisen kuten toivon ylläpitämisen hallinnalla.

Hyvän saattohoidon toteutuminen vaatiikin moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä sekä yhteisiä päämääriä että toisen työn arvostamista potilaan hoidossa.
 
Moniammatillinen yhteistyö selville oppaan avulla
Moniammatillinen työryhmä työskentelee yhdessä samojen päämäärien mukaisesti. Potilaan ja omaisen oppaassa on jaoteltuna eri ammattiryhmien toiminta saattohoitoyksikössä. Eri ammattiryhmiä edustavat sairaalapastori, psykiatrinen sairaanhoitaja, palveluohjaaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti ja vapaaehtoistyöntekijät.

Opas on kompakti tietopaketti kohderyhmän asiakkaille. Oppaassa olevan tiedon avulla potilaan ja hänen läheistensä on helpompi hankkia oikeanlaista apua.

Oppaan suunnitteluvaiheessa otettiin huomioon, minkälaisessa ympäristössä se otetaan käyttöön ja mitä sillä halutaan viestittää. Sekä Iina Haimilan kuvitus että tekstit muotoiltiin sopimaan saattohoidon aihealueeseen.
 
Kirjoittaja(t):
Tarja Bergfors, lehtori & Mirja Haimila ja Tuija Österbacka, sairaanhoitajaopiskelijat