07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu

Työ ja opiskelu -aihealueen artikkelit käsittelevät esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin alan työelämän ajankohtaisia asioita, työelämän ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja elämyksiä sekä opiskelijoiden harjoittelukokemuksia.

Aihealueen artikkelit vuosilta 2015 - 2018
 
19
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
Työttömyyden vähentäminen on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista tehtävistä edelleen, vaikka työttömien määrä onkin hienoisesti laskenut viime vuoteen verrattuna. Työttömät kokevat terveytensä huonommaksi työssä käyviin verrattuna. Työttömyydellä onkin keskeinen merkitys terveyseroissa. Vanhemmalle ikäryhmälle uudelleen työllistyminen on huomattavasti vaikeampaa kuin nuoremmille työttömille. Osin tästä syystä pitkäaikaistyöttömyys ja ennenaikainen eläköityminen on yleistä vanhemmassa ikäryhmässä.
18
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
Suomessa on arvioitu olevan kansainvälisesti verrattuna paljon pakon käyttöä psykiatrisessa hoitotyössä. Pakon käytön vähentäminen on tärkeä potilasturvallisuuskysymys. Opinnäytetyö on osa EriTurva-hanketta ja siinä tarkasteltiin hoitajien työturvallisuutta. eristämistilanteiden aikana.
17
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
Turun kaupunki tekee määrätietoista työtä kaikenikäisten turkulaisten kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseksi. Taide ja kulttuuri juurrutetaan mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä uusia toimintamalleja kehitetään yhteistyössä eri toimialojen ja toimijoiden kanssa. Turun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus on mukana tarjoamalla valmennusta.
16
16.05.2017
Sote-alan digitalisaatio -”hyvä renki mutta huono isäntä”
Sote-uudistus on Suomen historian merkittävimpiä uudistuksia. Se vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin ja edellyttää sosiaali- ja terveysalalta uudenlaisia palveluita, toimintatapoja ja korkeatasoista, uudistumiskykyistä osaamista. Digitalisaatio on sote-uudistuksen keskiössä. Parhaimmillaan digitalisaatio parantaa hoidon saavutettavuutta, kokonaisvaltaisuutta, lisää yksilön osallisuutta ja vastuuta. Ennen kaikkea se luo mahdollisuuden toteuttaa vain ihmiselle mahdollista, korkeatasoista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
15
05.04.2017
Perusturvakuntayhtymä Akseli ja Turun AMK kehittivät yhteistyössä saattohoitoa
Perusturvakuntayhtymä Akseli on kehittänyt henkilöstönsä osaamista säännöllisesti elämän loppuvaiheen hoitoon liittyvissä asioissa. Myös alueen palvelurakennetta on kehitetty. Laadukas saattohoito edellyttää hoitohenkilöstön laaja- alaista osaamista. Sote-uudistuksen myötä korostuu entisestään asiakaskeskeisyys ja vaikuttavuus.
14
11.02.2017
Saattohoitokodin toimintaa kehittämässä
Turun AMK toteutti yhteistyössä saattohoitoon erikoistuneen Karinakodin kanssa heidän hoitohenkilöstölleen räätälöidyn palliatiivisen hoitotyön(20 op)koulutuksen.
13
09.12.2016
Terveydenhoitajaopiskelijat järjestivät iloa ja virkistystä lotille
Turun ammattikorkeakoulun monimuotokoulutuksen terveydenhoitajaopiskelijat järjestivät marraskuussa yhteistyössä Turun lottaperinneyhdistys ry:n kanssa lotille ja pikkulotille virkistyspäivän. Sen tarkoituksena oli ilo, yhdessäolo ja turvallisuus. Päivän toteutuksesta vastanneet terveydenhoitajaopiskelijat halusivat antaa pienen vastalahjan siitä arvokkaasta työstä, mitä nämä naiset ovat tehneet maamme ja kansamme hyväksi.
12
16.11.2016
Tietoa ja toimintaa koululaisille - sairaanhoitajaopiskelijat terveyden edistäjinä Uskelan koululla Salossa
Salon Uskelan koulun oppilaat opiskelevat 1.–9. luokkia yksilöllisen opinto-ohjelman mukaisesti. Marraskuun alussa Turun ammattikorkeakoulun monimuotokoulutuksen sairaanhoitajaopiskelijat kertoivat oppilaille syömisen ja nukkumisen tärkeydestä. He myös näyttivät, mitä näitä taitoja kehitetään ja miten ne toteutetaan. YouTuben kautta paikalla oli myös joukko suomalaisia ”tubettajia” kertomassa oman näkökulmansa asiasta.
11
08.11.2016
Sosionomiopiskelijat tarjoavat palveluohjausta Apurissa
”Idea on tehdä tästä matalan kynnyksen paikka, josta kuka tahansa voi tulla kysymään palvelujärjestelmäasioita. Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä on monille hyvin vieras. Palvelujen hakeminen tuntuu entistä vaikeammalta, kun eteen tulee sairaus tai työttömyys”, Lounatuulet Yhteisötalo ry:n toiminnanjohtaja Hannele Tähti kiteyttää syksyllä 2016 aloitetun Apuri-palvelun toiminta-ajatuksen.
10
15.10.2016
Naantalissa miesten toivoma elämäntapamuutos onnistui miehiä osallistamalla
Naantalilaiset miehet olivat ilmaisseet tarpeenaan muuttaa elämäntapojaan. Asiantuntijat tietävät sekä kansainvälisten että kansallisten tutkimusten perusteella, että fyysinen aktiivisuus voi vaikuttaa positiivisesti miesten terveyteen ja hyvinvointiin. Fyysisesti aktiivisemman elämäntavan aikaansaaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa, ja siksi Naantalissa päätettiin paneutua miesten toivoman elämäntavan muutoksen toteuttamiseen monitahoisen kehittämishankkeen avulla. Aihetta päätettiin lähestyä uudella tavalla eli osallistamalla asiakkaat mukaan toiminnan ideointiin, suunnitteluun, testaamiseen ja arviointiin.
9
13.10.2016
Kliinisen hoitotyön opettajat alueellisina toimijoina ja kansallisen verkoston jäseninä
Yhdeksän kliinisen hoitotyön opettajaa on työskennellyt vuoden 2016 alusta lähtien osan työajastaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) sairaanhoitopiirin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian solmiman yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimus on osa Terveyskampus Turku -verkoston moniammatillista yhteistyötä, ja verkostossa ovat edellä mainittujen tahojen lisäksi mukana myös Turun yliopisto ja Åbo Akademi.
8
09.05.2016
Opiskelijat seurasivat simulaation avulla 42-vuotiaan Siljan hoitopolun alusta loppuun saakka
Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa toteutettiin keväällä 2016 ensimmäistä kertaa seitsemännen lukukauden opiskelijoiden hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa. Opetussuunnitelman mukaan tämän harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan perustellusti vaativaa hoitoa tarvitsevan potilaan hoitotiimissä.
7
05.04.2016
Keisarileikkauspotilaan hyvä kivunhoito on tärkeä osa toipumista
Kipu on pelottavaa ja epämiellyttävää ja keisarileikkaukseen liittyy väistämättä kipua. Hyvä leikatun äidin kivunhoito auttaa osaltaan luomaan voimaannuttavan synnytyskokemuksen koko perheelle. Tästä syystä kätilön on osattava arvioida äidin kokemaa kipua sekä huolehdittava hyvästä kivunhoidosta.
6
30.10.2015
Suuhygienistien koulutukseen uusinta uutta kansainvälisestä seminaarista
Osallistuin yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun suun terveydenhuollon lehtori Eeva Lindroosin kanssa kaksipäiväiseen Innovation in Oral Care – Prevention and Diseace Management -seminaariin Seefeldissä, Saksassa. Koulutuksen järjesti 3M ESPE Customer Information Centre omassa Health Care Academyssään.
5
31.08.2015
Tutkimusklubit auttamaan näyttöön perustuvan mielenterveyden hoitotyön kehittämistä
Terveydenhuollon toiminnan on lain mukaan oltava laadukasta ja perustuttava näyttöön. Näyttö menetelmien vaikuttavuudesta on nykyaikana välttämätön osa myös mielenterveyshoitotyötä. Näyttöön perustuvassa hoitotyössä (NPH) käytännön asiantuntijuus ja hiljainen tieto yhdistetään ajankohtaisiin tutkimustuloksiin. Lisäksi potilaan arvot ja mieltymykset otetaan huomioon tehtäessä hoitopäätöksiä. Kuitenkin hoitajat hyödyntävät tutkimustuloksia työssään vain vähän, vaikka asenteet tutkimuksia kohtaan olisivatkin myönteisiä.
4
11.06.2015
Kansainvälinen suuhygienian verkko-opintojakso arvioitiin Riiassa
Suun terveydenhuollon koulutusohjelman opettajat ja opetuksen IT-tuki Turun ammattikorkeakoulusta osallistuivat 18.5. – 22.5.2015 Latviassa, Riiassa Nordic-Baltic Dental Hygiene - Oral Health Project ID NPHE-2015 kokoukseen. Tavoitteena oli arvioida ja kehittää pilotointina keväällä 2015 toteutettua yhteistä Current Best Practi-ces -opintokokonaisuutta.
3
17.03.2015
Liikkuva koulu -projekti vei fysioterapeuttiopiskelijat jälleen Naantaliin
Kirpeän keväisenä aamuna kaksi autoa kurvaa naantalilaisen ala-asteen pihaan; joukko Turun ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden fysioterapeuttiopiskelijoita pääsee ensi kertaa niin sanotusti kentälle. Tehtävänä on tehdä Liikkuva koulu -testit kaikkien Naantalin kahdeksan alakoulun sekä Maskun Kurittulan ja Hemmingin koulujen 3. - 5.-luokkalaisille tytöille ja pojille. Tarvikkeet ovat sijoittelua vaille valmiina koululla, ja puolessa tunnissa liikuntasali on valmis vastaanottamaan ensimmäiset testattavat lapset.
2
16.03.2015
Ikäryhmät puntarissa - "tästähän tulee mielenkiintoista"
”Tästähän tulee mielenkiintoista!”, totesi Hannu, Päiväpaikka Villan asiakas, kun opiskelijaryhmämme Turun ammattikorkeakoulusta saapui ja pyysi Villan muistiasiakkailta toiveita tulevaa tuokiotoimintaa varten. Ja mielenkiintoistahan siitä tulikin!
1
19.01.2015
Nuorten pakolaisten tilanne ja heidän tuekseen tehty työ valottuivat monipuolisesti
Marraskuun 2014 lopulla järjestettiin päätösseminaari Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n ”Onnistuneeseen perheen yhdistämiseen” ja Turun ammattikorkeakoulun sekä Siirtolaisuusinstituutin ”HALATEN – Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen” -hankkeiden yhteistyönä.