07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
05.06.2015
Hollannissa lääkärimentorit tukevat sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen asiantuntijuuden oppimista
 
Teimme opintomatkan valmistuvan kliininen asiantuntija -opiskelijaryhmän kanssa Hollannin Utrechtiin. Tutustuimme siellä vastaavaan koulutukseen sekä tapasimme kliinisiä asiantuntijoita työssään eri sairaaloissa.
Saimme uusia ideoita kliininen asiantuntija -koulutuksen opetussisältöihin ja toteuttamistapoihin. Lisäksi syvensimme näkemystämme kliinisen asiantuntijan kompetensseista ja roolin kehittämismahdollisuuksista Suomessa.

Opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus laajentaa näkökulmaansa kliinisen asiantuntijan rooliin sekä sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Näin myös heidän identiteettinsä uusina kliinisinä asiantuntijoina saattoi vahvistua.
 
Hollannin kliinisen asiantuntijasairaanhoitajan koulutuksesta ja työstä opittavaa meillekin
Saimme selvityksen kliinisen asiantuntijasairaanhoitajan (Advanced Nurse Practitioner) koulutuksesta, kehityksestä, nykypäivästä ja tulevaisuudesta sekä ANP:n roolista ja sijoittumisesta työelämään Hollannissa. Esittelyn piti Utrechtin ANP-koulutuksen ohjelmanjohtaja Riet van Dommelen.

Koulutus on teoreettiselta sisällöltään samantapainen kuin täällä Turun ammattikorkeakoulussa, mutta erona on vahvempi työelämäyhteys, joka luodaan jo opintoihin hakeuduttaessa. Opinnoissa teoria ja käytäntö integroituvat, ja pitkälti tehtävään opitaan työelämässä sairaanhoitaja- (ANP) ja lääkärimentorin tukemana.

Koulutukseen on paljon halukkaita, sillä tiedossa on itsenäisempi ja haastavampi työ, mutta myös roima palkan korotus. Koulutukseen ei voi hakeutua ilman hakijan työantajan vahvaa sitoutumista. Opiskelijat ovat lähiopetuksessa kerran viikossa ja heille maksetaan kaikilta näiltä päiviltä täysi palkka. Myös työelämämentorit saavat ohjauksestaan palkkion.

Hollannissa kliinistä asiantuntijaa arvostetaan ja hänen roolinsa on vahva. Mahdollisesti tämä opintomatkalla tehty huomio lisäsi myös suomalaisten opiskelijoiden uskoa kliinisen asiantuntijan tulevaisuuteen omassa maassamme.
 
Kliinisen asiantuntijan työ ja hoitoympäristö psykiatrisessa sairaalassa
Tutustuimme ANP:n sekä diabeteshoitajan rooliin Casricumin psykiatrisessa sairaalassa Pohjois-Hollannissa. ANP:n työ sairaalassa on intensiivistä ja itsenäistä asiakaslähtöistä hoitosuhde-työskentelyä. ANP toimii case-managerin tavoin; hänellä on omat potilaansa, joiden kokonaishoidosta hän huolehtii. Hän voi sisäänkirjoittaa potilaan sairaalaan ja kotiuttaa hänet. Hän voi myös määrätä potilaan tutkimuksiin ja eri hoitoihin. Lääkärin on lain mukaan tavattava potilas minimissään yhden kerran hoitojakson aikana.

On syytä mainita, että ANP-sairaanhoitajan koulutus oikeuttaa myös tiettyjen lääkkeiden määräämiseen. Esimerkiksi mielenterveyshoitotyöhön erikoistuneet ANP:t voivat määrätä vain psykofarmakoita.

Diabeteshoitajan rooli istui luontevasti psykiatrisen hoitotyön kokonaisuuteen muistuttaen siitä, että psykiatrisilla potilailla saattaa olla myös erilaisia somaattisen puolen terveysongelmia, joihin tulee reagoida.

Erityisen mieleen painuvaa olivat sairaalan modernit valoisat tilat kuntosaleineen, rauhoittumishuoneineen ja suojaisine sisäpihoineen. Hoitajilla oli työpisteitä yleisissä tiloissa perinteisen kanslian sijasta. Voidaan sanoa, että jo pelkästään ympäristöllä voi olla parantava vaikutus.
 
Uutta intoa, osaamista ja ideoita oman työn kehittämiseen
Matkan kokemukset ovat hyödynnettävissä heti syksyllä 2015 uuden kliininen asiantuntija -opiskelijaryhmän aloittaessa opintonsa. Opiskelijat tarvitsevat paljon motivointia ja kannustusta erityisesti opintojen alussa, jolloin alkaa tutustuminen tähän heille melko vieraaseen rooliin.

Edessä on myös kliinisen asiantuntijan opetussuunnitelman kehittäminen. Hollannin kokemukset vahvistivat ajatusta, että opetussuunnitelmaan pitäisi saada nykyistä vahvempi kliininen painotus. Parhaiten se toteutuisi, jos opiskelijat voisivat meilläkin toimia lääkärimentorin opastuksella, mutta ainakaan Turun seudulla tähän ei ole vielä mahdollisuuksia.

Myös lähiopetuspäiviin on tarpeen lisätä kliinistä sisältöä teoreettisten opintojaksojen rinnalla. Esimerkkeinä tästä voisivat olla potilaan kliinisen tutkimisen harjoittelun lisääminen, simulaatioina toteutetut case-harjoitukset mahdollisesti yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa sekä erilaisten potilastapausten lääkehoidon kokonaisarviointiin kohdistuvat harjoitukset. Mielenterveyteen suuntautuvissa kliinisen asiantuntijan opinnoissa voisi lisätä näyttöön perustuvien menetelmien opiskelua, kuten kognitiivisen psykoterapian perusteita ja erilaisten ryhmätyömenetelmien harjoittelua.

Uskomme, että kliinisen profiilin korostaminen kliinisen asiantuntijan koulutuksessa vahvistaisi opiskelijoiden identiteettiä sekä lisäisi heidän itsevarmuuttaan ja motivaatiotaan. Kliininen kompetenssi yhdistettynä opintojen mielestämme monipuoliseen teoreettiseen sisältöön suuntaisi koulutusta yhä enemmän Hollannin mallin mukaiseksi ja lisäisi kliinisen asiantuntijan roolin arvostusta työelämässä.
 
Kirjoittaja(t):
Marjo Salmela ja Heikki Ellilä, yliopettajat