07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
 
Ensihoitaja AMK -opiskelijoiden syventävän vaiheen opintoihin kuuluu päivystys- ja polikliininen hoitotyö (4 op). Kyseisellä opintojaksolla toteutettiin keväällä 2017, valmistuneen ensihoitaja AMK -opiskelijan idean pohjalta, yhteistyö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen Turun alueen yhteispäivystyksen kanssa.

Tavoitteena oli luoda opiskelijoille autenttinen oppimiskokemus potilaan tilan ja hoidon tarpeen arvioinnista (=triage). Samalla heillä oli mahdollisuus tutustua päivystyspotilaan hoitopolkuun Turussa. Opiskelijoita perehdytti triage-hoitajana toimiva sairaanhoitaja.
Kuvaaja: Heidi Pihlavirta
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtenä strategisena tavoitteena on lisätä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Myös Turun ammattikorkeakoulun strategiassa on tavoitteena yhteistyö lisääminen alueen organisaatioiden kanssa.

Ensihoitajaopiskelijoiden tutustuminen päivys- tyksen triageen osana opintojaksoa edistää strategianmukaista yhteistyötä ja avaa ovia myös yhteistyön kehittämiselle tulevaisuudessa. Ammattikorkeakoululla on tärkeä rooli tulevaisuuden terveydenhuollon osaajien tuottajana.

Opiskeluvaiheessa tehty yhteistyö terveyden- huollon organisaation kanssa edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Yhteistyöllä saadaan siis tulevaisuudessa entistä osaavampia hoitotyöntekijöitä työelämään. Samalla Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos pystyy luomaan itsestään kuvan houkuttelevana työpaikkana tulevaisuuden ammattilaisille.
 
Triage arvioi hoidon kiireellisyyden
Triage eli hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi tehdään kaikille päivystykseen tuleville potilaille. Triagessa määritellään potilaan hoidon tarve ESI-luokituksen (Emergency Severe Index) avulla. ESI- luokituksen mukaisesti lasketaan potilaan hoidon vaatimat resurssit ja arvioidaan potilaan peruselintoiminnot.

Arvioinnin perusteella potilas ohjataan päivystyksessä oikeaan hoitopaikkaan. Triage- hoitajina toimivat kokeneet päivystyshoitotyön osaajat, sillä hoidon tarpeen arviointi vaatii taitoa ja osaamista. Lisäksi triage-hoitajan tulee tuntea kaikki päivystyksen hoitoprosessit.
Ensihoitaja AMK -opiskelijat Aleksi Ojuva ja Kristo Holmstedt valmiina tutustumaan triageen
Kuvaaja: Pihlavirta H:
 
Opiskelijat keräsivät moninaista oppia
Opiskelijat kokivat oppivansa erilaisia asioita päivystyksen toiminnasta. Tärkeänä pidettiin ensihoidon ja päivystyksen yhteistyötä, ja miten tulevina ensihoitajana voidaan toimia paremmin ja tehokkaammin yhteistyössä potilaan hoidon parantamiseksi.

Opiskelijat kommentoivat oppimaansa mm. seuraavasti.

”Voisin antaa triageen lyhyemmän raportin ensihoidosta.” ”Opin paljon yhteispäivystyksen tiloista ja potilaan sijoittumisesta Turun päivystyksessä.” ”Opin, kuinka nopeasti triage tehdään, potilasta lähes ollenkaan tutkimatta vain potilaan kertoman perusteella.”

”Opin Triage-hoitajan toimenkuvan sisällön pääpiirteissään, päivystyksen eri osastojen ja erikoisalojen sijainnit ja potilasmateriaalin, kenttäjohdon sijainnin ja lyhyen kuvauksen ensihoidon kenttäjohdon arjesta.”

”Triage-hoitaja joutuu venymään moneen, esim. kuluttaa aikaansa potilaiden saattamiseen hoitoyksikköön, jos potilaskuljettajat eivät ole työvuorossa.” ”Opin potilaan haastattelua, oireiden kartoittamista, päivystyksen kirjausjärjestelmää.”
 
Opiskelijoilta positiivista palautetta
Suurin osa opiskelijoista koki tutustumisen yhteispäivystykseen hyödyllisenä. Lähes kaikki opiskelijat kannattavat yhteistyön jatkamista päivystyspotilaan hoitotyön opintojen osana.

Vaikka tutustumiseen oltiinkin tyytyväisiä, kehitettävääkin opiskelijoiden mielestä löytyi. Monessa palautteessa toivottiin tutustumista myöhäisempään ajankohtaan ja myös akuuttihuoneeseen tutustumista haluttiin. Toki päivystystyön luonteen vuoksi on haastavaa tietää, milloin päivystyksessä on paljon potilaita, joten toisille opiskelijoille sattui hiljaisia päiviä ja toisilla oli tohinaa koko ajalle.
 
Yhteistyö jatkuu palautteiden pohjalta
Opiskelijapalautteet kerättiin ja analysoitiin. Yhteistyötä on päätetty jatkaa. Syksyllä sseuraavan ensihoitajaryhmän opiskeluun on ttehty muutoksia palautteiden pohjalta.

EEnsinnäkin laaditaan tutustumaan menevälle oopiskelijalle ja häntä ohjaavalle ssairaanhoitajalle ohje tutustumiskäyntiä varten. Näin kumpikin ymmärtää paremmin tutustumisen tarkoituksen ja tavoitteen. Toiseksi tutustumisajat siirretään aamusta iltapäivään ja alkuiltaan. Päivystyksen työn luonteeseen ei voi vaikuttaa, mutta tiedetään, että enemmän potilaita käy ilta-aikaan. Syksyllä on tavoitteena kerätä palautetta niin opiskelijoilta kuin päivystyksen henkilökunnaltakin.
 
Kirjoittaja(t):
Sanna Ojala lehtori, TtM, sh
Heidi Pihlavirta, Perehdytys- ja
koulutuskoordinaattori, sh, th, TtM-opisk.
VSSHP/ Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos