07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
09.05.2016
Opiskelijat seurasivat simulaation avulla 42-vuotiaan Siljan hoitopolun alusta loppuun saakka
 
Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa toteutettiin keväällä 2016 ensimmäistä kertaa seitsemännen lukukauden opiskelijoiden hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa. Opetussuunnitelman mukaan tämän harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan perustellusti vaativaa hoitoa tarvitsevan potilaan hoitotiimissä.
Opinnot huipentuivat koko päivän kestävään simulaatioharjoitukseen eli niin sanottuun supersimulaatiopäivään. Mukana oli kolme sairaanhoitajaryhmää ja opintojakso sisälsi kuuden viikon aikana yhteensä kymmenen simulaatiotilannetta.

Supersimulaatiopäivä sisälsi neljä eri tilannetta. Opiskelijat kulkivat yhden potilaan hoitopolkua pitkin sairaalan sisällä päivystyksestä leikkaussaliin ja teho-osastolle, sieltä vuodeosastolle ja kotiutukseen asti. Supersimulaatiopäivän potilas oli 42-vuotias nainen, Silja, joka oli henkeä uhkaavasti sairas eli hänellä oli verenmyrkytys. Hänellä myös oli mielenterveysongelmia, hän käytti runsaasti alkoholia ja hänellä oli C-hepatiitti. Siljalla oli miesystävä, teini-ikäinen lapsi ja kaksoissisko. Ensin hän tuli keskussairaalan päivystykseen ja hänen hoitonsa aloitettiin. Seuraavaksi Silja nukutettiin ja valmisteltiin leikkaukseen. Sen jälkeen hänet siirrettiin teho-osastolle ja lopulta hänet ohjattiin motivoivan haastattelun tuen turvin kotiin. Supersimulaatiopäivänä opiskelijoiden opettamiseen osallistui neljä opettajaa. Opettajan roolin ohessa he olivat simulaatioissa myös lääkärinä, omaisena, potilaana tai sairaanhoitajana.
 
Mitä on simulaatio?
Simulaatiolla tarkoitetaan todellisuuden jäljittelemistä ja simulaatio-opetuksessa pyritään jäljittelemään todellista tilannetta ennalta määrätyllä tavalla. Tarkoituksena on tukea opiskelijan sisäisen mallin syntymistä työtehtävissä tarvittavasta turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta toimintamallista. Itsearviointi ja myönteinen palautteenanto korostuvat.

Simulaatio-opetus vaatii oikeaa hoitoympäristöä jäljitteleviä simulaatiotiloja. Lisäksi tarvitaan tilat ja huoneet tarkkailua, oppimiskeskustelua ja opetusvälineitä varten.
 
Mitä tapahtui ennen supersimulaatiopäivää?
Opettajat olivat suunnitelleet ennalta supersimulaatiopäivän harjoitustilanteet. Ennen opintojaksoa ja sen jälkeen opiskelijat vastasivat itsearviointiin perustuvaan osaamiskyselyyn. Opintojakson aikana opiskelijat ohjeistettiin kirjoittamaan reflektoivaa oppimispäiväkirjaa. Tavoitteena oli, että jokainen opiskelija pääsee simulaattoriin kerran kaikissa sisältöalueissa. Simulaatiot kestivät kahdesta kolmeen tuntiin ja niiden ohjaajana oli yksi opettaja kerrallaan. Ennen simulaatioita tutustuttiin huolellisesti simulaatiotiloihin rakennettuihin hoitoympäristöihin. Muutamissa simulaatioissa oli etukäteen tietotesti oppimisen kohteena olevasta aiheesta ja se toteutettiin Socrative.com -sovelluksen avulla. Myös supersimulaatiopäivä alkoi tietotestillä, jonka jokainen opiskelija teki hyväksytysti.
 
Monipuolista hoitotyötilanteiden jäljittelyä
Simulaatiot alkoivat kolmella leikkaus- ja anestesiahoitotyön simulaatiolla. Sen jälkeen seurasivat limittäin sisätautien ja kirurgisen hoitotyön, tehohoitotyön sekä lastenhoitotyön simulaatiot ja lopuksi järjestettiin supersimulaatiopäivä.

Leikkaussalissa leikattiin esimerkiksi vatsa, nilkka tai ranne. Ensimmäinen leikkaus tehtiin yleisanestesiassa eli nukutuksessa, toinen ja kolmas puudutuksessa.

Sisätauti-kirurgisen hoitotyön simulaatioissa simulaatioympäristöä muunneltiin vastaamaan sairaalan päivystyksen hoitohuonetta sekä vuodeosaston potilashuonetta. Ensimmäisenä elvytettiin ikääntynyt potilas sairaalan vuodeosaston kahden hengen huoneessa. Toisena tapauksena hoidettiin vuodeosastolla olevan nuoren aikuisen leikkauksen jälkeistä akuuttia keuhkoveritulppaa.

Ensimmäisessä tehohoitotyön simulaatiossa potilaana oli hengityslaitteessa oleva keuhkokuumetta sairastava nuori nainen. Toisessa simulaatiossa oli kyse neurologisesta tehohoitopotilaan hoitotyöstä. Potilaana oli hengityslaitteessa oleva, tajunnaltaan huono, alkoholisoitunut vanhahko mies.

Lasten hoitotyön simulaatioista ensimmäisessä päivystyspoliklinikalle tuli hengitystietulehdusta sairastava vauva. Toisen simulaation potilaana oli leikki-ikäinen lapsi, jolla oli alkuoireiden perusteella todettu ykköstyypin diabetes.
 
Supersimulaatiopäivä oli raskas, mutta erittäin antoisa ja opettavainen
Opiskelijoilta saatiin palautetta simulaatio-oppimista osaamiskyselyn, reflektiopäiväkirjan, simulaatioiden jälkeisten oppimiskeskustelujen ja opintojaksopalautteen avulla.

”Minusta opintojakso oli koko opiskeluajan yksi parhaimmista. Hyvin toteutettu ja tunnelma oli koko ajan tilanteissa rento. Opettajat antoivat hyvää ja rakentavaa palautetta ei tullut ikinä sellainen olo, että hävettäisi jos jotain ei osannutkaan…”

” …. Tämän kaltaisia kursseja olisi ehdottomasti kehiteltävä lisää…Viimeistä simulaatiopäiväämme voisi kuvailla sanoilla raskas, mutta erittäin antoisa ja opettavainen….Olen ylpeä koko luokastamme, mutta ennen kaikkea myös itsestäni. Kaikki heittäytyivät harjoituksiin täysillä ja ottivat vastuuta. Mielestäni kaikkien näiden harjoitusten myötä luokkahenkemme parani entisestään.”

Edellä olevat sitaatit kuvaavat sairaanhoitajaopiskelijoiden tuntemuksia simulaatio-oppimisesta. Erityisen myönteisestä oli heidän mielestään seurata yhden potilaan hoitopolkua supersimulaatiopäivän aikana. He arvostivat sitä, että neljä opettajaa heittäytyi mukaan ja opetti yhdessä. Opiskelijat kokivat sairaanhoitajakoulutuksen huipentuvan tähän päivään ja he totesivat luokkahengen kasvaneen erityisesti supersimulaatiopäivän aikana. He tunsivat olevansa opintojakson jälkeen valmiimpia viimeisiin työelämäharjoitteluihin ja tulevaan ammattiinsa.

Sairaanhoitajilta edellytetään yhä vaativampaa ja itsenäisempää työotetta. Simulaatioissa sairaanhoitajaopiskelijat voivat harjoitella työssä tarvitsemiaan taitoja turvallisessa oppimisympäristössä. Oman oppimisen arviointi eri menetelmien, kuten tietotestien, simulaatioiden, reflektiopäiväkirjan ja oppimiskeskustelujen, avulla vahvisti ammatillista kasvua.

Opiskelijat kuvasivat oppimisen olevan tehokasta toimijan roolin lisäksi myös tarkkailijan roolissa. Eri rooleissa toimittaessa kokonaiskuva oppimistilanteesta ja tapahtumista hahmottuu paremmin.

Supersimulaatioiden tiukka aikataulu vaati opiskelijoiden mielestä syventymistä, keskittymistä ja motivaatiota. Tekniset ongelmat korkeatason simulaatiovälineiden kanssa aiheuttivat myös muutamia viivytyksiä aikatauluihin. Simulaatiot olivat rankkoja ja opiskelijoiden yhteishenki joutui joissakin tilanteissa kovalle koetukselle ja heikensi oppimisilmapiiriä. Opiskelijoiden mielestä simulaatiotilanteet ovat kuitenkin erittäin tehokas keino parantaa hoitotiimin kommunikaatiota, toiminnan sujuvuutta sekä yhteistyö- ja johtamistaitoja.

Simulaatioiden jälkeen käydyt oppimiskeskustelut vahvistivat opiskelijoiden myönteistä suhtautumista simulaatioihin, koska he kokivat oppivansa niiden aikana. Lisäksi heidän omasta mielestään myös kädentaidot paranivat merkittävästi.
Kuvassa oikealta opettajat Riitta-Liisa Lakanmaa, Päivi Matikainen, Tuija Leinonen ja Teija Frank
 
Opettajien mietteitä simulaatio-oppimisesta
Opettajien mielestä supersimulaatiopäivä oli tehokas ja intensiivinen sekä antoi realistisen kuvan vaativan potilaan hoitoketjusta sairaalan sisällä.

Turun ammattikorkeakoulu on viime vuosina resursoinut runsaasti välineitä, tiloja ja koulutuksia simulaatio-opetuksen monipuoliseen toteutukseen viime vuosina. Tämä mahdollisti edellä kuvatun simulaatiototeutuksen. Koska simulaatiotiloja käytetään hyvin aktiivisesti, vaativaa oli löytää sekä tilavarauksiin että opettajien aikatauluihin sopivat yhteiset simulaatioajankohdat. Hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa -opintojakso toteutetaan myös tulevaisuudessa ja sitä kehitetään edelleen. Supersimulaatiopäivä on myös jossakin muodossa mukana – niin hyvä päivä se oli sekä opiskelijoille että opettajille.
 
Kirjoittaja(t):
lehtorit Riitta-Liisa Lakanmaa, Teija Franck ja Päivi Matikainen & yliopettaja Tuija Leinonen