07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
 
Sairaanhoitajaopiskelijoiden ja valmistuneiden sairaanhoitajien halukkuus työskennellä mielenterveysalalla on alhainen. Opinnäytetyössä selvitettiin mielenterveysalalle hakeutumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Suomessa ja yleisemminkin Euroopassa mielen-terveyspalveluiden tarve on jatkuvasti lisääntynyt. Mielenterveysalalle suuntautuvia sairaanhoitajia tarvitaan samassa suhteessa yhä enemmän. Sairaanhoitajaopiskelijat selvittivät opinnäytetyössä kansainvälisellä tasolla hoitotyön opiskelijoiden asenteita ja kokemuksia mielenterveysalalla työskentelyä kohtaan. Lisäksi he tutkivat, miten asenteet vaikuttavat halukkuuteen työskennellä alalla.

Opinnäytetyö toteutui sovellettuna kirjallisuuskatsauksena ja se valmistui keväällä 2017. Työ oli osa suurempaa Commune-hanketta, jonka avulla pyritään kehittämään sairaanhoitaja-koulutuksen mielenterveysopintojen osuutta.
Kuvaaja: Janika Lehtonen
 
Ennakkoluulot vaikuttavat haluun tulla mielenterveysalalle
Sairaanhoitajaopiskelijoilla on paljon ennakko-luuloja ja negatiivisia asenteita sekä mielenterveysalaa että mielenterveysongelmaisia potilaita kohtaan. Mielenterveyspotilaat koetaan pelottaviksi ja arvaamattomiksi ja ala koetaan henkisesti hyvin vaativaksi. Toisaalta työskentely mielenterveysalalla nähdään myös tylsänä ja palkitsemattomana.

Mielenterveysalaa kohtaan opiskelijat eivät tunne samanlaista mielenkiintoa kuin esim. tehohoito- tai ensihoitotyötä kohtaan. Opiskelijoiden mielestä mielenterveyspotilaiden vointia voi edistää vain vähän ja paraneminen etenee hitaasti. Tästä syystä opiskelijat kokevat, ettei työ ole tarpeeksi nopeatempoista tai mielenkiintoista.

Mielenterveysalalla opiskelijat ovat useasti kohdanneet enemmän epäammatillista käytöstä kuin muilla aloilla. Potilaiden huono kohtelu ja töiden laiminlyönti eivät innosta hakeutumaan työympäristöön. Myös ulkopuolisten henkilöiden mielipiteet ja ajatukset sekä median antama kuva vaikuttavaa suhtautumiseen.
 
Mielnterveysopinnot muuttavat asenteita
Mielenterveysopinnoilla ja niiden toteutuksella on merkittävä sairaanhoitajaopiskelijoiden ajatuksiin mielenterveysalalla työskentelyä kohtaan. Ne, joiden mielenterveysopinnot kestivät kauemmin ja olivat laajuudeltaan kattavampia, kokivat ajatuksen mielenterveysalalla työskentelystä muita mielekkäämmäksi.

Opetuksen toteutustavalla ja sen sisällöllä voidaan vaikuttaa suurestikin opiskelijoiden ajatusmaailmaan. Opinnoissa tulisi yhdistää laajat ja mielenkiintoiset teoriaopinnot riittävään kliiniseen harjoitteluun mielenterveyden ympäristössä.

Opetustavalla on suuri vaikutus kokemuksiin ja asenteisiin. Luentojen vaihtaminen ongelmanratkaisu-malliseen opiskeluun ja erilaisten rooliharjoitusten lisääminen auttaa käsittelemään ennakkoluuloja ja asenteita.

Sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on positiivista kokemus kliinisestä harjoittelusta, kokevat työskentelyn mielenterveysalalla mielekkäämmäksi kuin ne, joilla ei vielä ole. Samoin ajattelevat ne, joilla on omakohtainen kokemus mielenterveyshäiriöistä tai -potilaista.
 
Kirjoittaja(t):
Janika Lehtonen &Anni Järvinen, hoitotyön AMK-opiskelijat & Sari Asteljoki, lehtori