07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
11.02.2017
Saattohoitokodin toimintaa kehittämässä
 
Turun AMK toteutti yhteistyössä saattohoitoon erikoistuneen Karinakodin kanssa heidän hoitohenkilöstölleen räätälöidyn palliatiivisen hoitotyön(20 op)koulutuksen.
Koulutuksen innokasta joukkoa päätöstilaisuudessa
Koulutuksen tavoitteena oli kehittää hoitajien palliatiivisen hoitotyön laaja-alaista osaamista, joka mahdollistaa sote-palvelujen uudistuksessa tavoiteltavan asiakaslähtöisen ja entistä vaikuttavamman hoidon. Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Karinakodin kanssa. Koulutukseen osallistui yhteensä 14 lähihoitajaa ja sairaanhoitajaa.
 
Monen tason saattohoitoa
Saattohoito (hospice-hoito) on lähestyvää kuolemaa edeltävää hoitoa silloin, kun kuoleman odotetaan tapahtuvan lähipäivien tai -viikkojen aikana. Tarkoituksena on tukea ja hoitaa yksilöllisesti kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään. Saattohoito edellyttää sitä toteuttavalta henkilöstöltä erityisosaamista toteutuakseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Saattohoidon resursseissa ja osaamisen tasossa on todettu kuitenkin valtakunnallisesti suurta vaihtelua. Perustason palliatiivisen hoidon osaamista tulisi olla kaikilla palliatiiviseen hoitoon tai saattohoitoon osallistuvilla ammattilaisilla. STM:n (2010) suositusten mukaan A-portaan mukaista hoitoa tulee kyetä tarjoamaan kaikissa terveydenhuollon laitoksissa. Portaan B mukaista hoitoa voidaan toteuttaa keskikokoisissa terveyskeskuksissa kotihoidossa, kotisairaalassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Portaan C hoitoa toteuttavat yliopistolliset sairaalat, keskussairaalat ja osa saattohoitokodeista. Vaativan c-tason saattohoidossa, jota Karinakodissa tarjotaan perussaattohoidon lisäksi, on henkilöstön erityisosaamiseen panostettava riittävästi.
 
Omaa työtä kehittämässä
Karinakodin koulutuksessa tarkoituksena oli syventää henkilöstön jo olemassa olevaa osaamista ja samaan aikaan kehittää käytännönläheisesti toimintatapoja. Uusia tehtäviä ja toimintamalleja voi muotoutua uudistuvassa sote-järjestelmässä ja valmiudet kehittämistyöhön osallistumiseen lisääntyivät koulutuksen myötä.

Koulutus koostui lähipäivistä, joissa oli mukana asiantuntijaluennoitsijoita, sekä välitehtävistä ja ohjauskeskusteluista. Kokonaisuuteen otettiin mukaan suunnitelmallinen työssä tapahtuva oppiminen, joka tukee hyvien käytänteiden hyödyntämistä, mutta myös oman työn ja työskentelytapojen kriittistä arvioimista. Kehittämistehtävät, jotka olivat osa opiskelua, olivat työelämälähtöisiä ja hyvin käytännönläheisiä. Osa kehittämistehtävien myötä muodostuneista käytänteistä onkin jo otettu käyttöön Karinakodissa.
 
Arvostusta ja uusia näkökulmia
Opettajille yhteinen matka koulutuksen aikana avasi saattohoitokodin maailmaa ja lisäsi arvostusta tätä vaativaa hoitotyötä toteuttavia ammattilaisia kohtaan. Osallistujille taas koulutus oli hieno mahdollisuus osallistua koko työyhteisön ja oman työn kehittämiseen. Koulutus vahvisti palliatiivisen hoidon osaamista ja antoi uusia näkökulmia hoitotyöhön sekä lisäsi työyhteisön yhteistä intoa työn kehittämiseen.
 
Kirjoittaja(t):
Virpi Sulosaari, sh, TtT, lehtori ja Tiina Aalto, täydennyskoulutuspäällikkö Turun AMK:sta sekä Hanna Ansas, lh ja Saila Paajanen, sh Karinakodista