07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
 
Suomessa on arvioitu olevan kansainvälisesti verrattuna paljon pakon käyttöä psykiatrisessa hoitotyössä. Pakon käytön vähentäminen on tärkeä potilasturvallisuuskysymys. Opinnäytetyö on osa EriTurva-hanketta ja siinä tarkasteltiin hoitajien työturvallisuutta. eristämistilanteiden aikana.
Potilasturvallisuuden toteutuessa potilas saa tarvittavaa ja oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan. Siten potilaalle aiheutuu mahdollisimman vähän fyysistä ja psyykkistä haittaa.

Eristäminen on viimeinen keino, kun aggressiivista potilasta ei saada muilla keinoilla hallintaan. Huone-eristyksessä potilas suljetaan yksin huoneeseen, jossa hänen on turvallista rauhoittua. Leposide-eristyksessä taas potilaan liikkumista rajoitetaan siten, ettei hän pysty vahingoittamaan itseään tai muita.
Lepositeet ja eristyshuone. Kupittaan psykiatrinen sairaala osasto A1.
Kuvaaja: Saari Riku
 
Hoitohenkilökunnalla suuri vastuu potilaan turvallisuudesta
Potilaan mahdollisuudet vaikuttaa turvallisuusriskien syntymiseen ovat vähäiset. Riskit ovat useimmiten hoitaja- tai organisaatiolähtöisiä.

Tutkimustulosten perusteella hoitajien ja potilaiden välinen puutteellinen vuorovaikutus saattaa lisätä eristystilanteita ja vaarantaa potilasturvallisuuden niissä. Vähäinen virikkeiden määrä eristyksen aikana voi heikentää potilaan psyykkistä hyvinvointia.
 
Eristystilanteita voidaan ennaltaehkäistä
Eristystilanteita ja niihin liittyviä riskejä voidaan ennaltaehkäistä parhaiten riskien jatkuvalla arvioinnilla ja eristyksen jälkeisellä keskustelulla.

Hoitohenkilökunnalle järjestetään liian vähän käytännön harjoittelua. Harjoittelua ja koulutusta lisäämällä voidaan parantaa turvallisuutta eristämistilanteissa.

Potilaiden mukaan yhteistyö henkilökunnan kanssa toimii huonosti, eikä potilaiden mielipiteitä kuunnella riittävästi. Yhteistyössä potilaan kanssa laadittu hoitosuunnitelma ja hänen toiveidensa huomioon ottaminen saattavat vähentää eristämisen tarvetta.
 
Kohti turvallisempaa eristämistä
Potilasturvallisuuteen eristystilanteissa keskittyviä tutkimuksia on Suomessa ja kansainvälisesti tehty vähän. Tutkimusta pitäisi tehdä enemmän, jotta potilasturvallisuutta saataisiin parannettua.

Suomessa tulisi myös kehittää yhtenäisempi ohjeistus hoitotyöhön, jolloin pakon käyttöä pystyttäisiin vähentämään. Ohjeistuksen puuttuminen ilmenee nyt muun muassa pakon käytön suurina alueellisina vaihteluina.
 
Kirjoittaja(t):
Sami Rustari, Sari Haahtinen & Riku Saari, hoitotyön AMK-opiskelijat ja Sari Asteljoki, lehtori