07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
31.08.2015
Tutkimusklubit auttamaan näyttöön perustuvan mielenterveyden hoitotyön kehittämistä
 
Terveydenhuollon toiminnan on lain mukaan oltava laadukasta ja perustuttava näyttöön. Näyttö menetelmien vaikuttavuudesta on nykyaikana välttämätön osa myös mielenterveyshoitotyötä. Näyttöön perustuvassa hoitotyössä (NPH) käytännön asiantuntijuus ja hiljainen tieto yhdistetään ajankohtaisiin tutkimustuloksiin. Lisäksi potilaan arvot ja mieltymykset otetaan huomioon tehtäessä hoitopäätöksiä. Kuitenkin hoitajat hyödyntävät tutkimustuloksia työssään vain vähän, vaikka asenteet tutkimuksia kohtaan olisivatkin myönteisiä.
 
Tutkimusklubit Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mielialahäiriöosastolla
Tutkimusklubissa hoitohenkilökunta kokoontuu työpaikallaan keskustelemaan, miten johonkin tutkimukseen sisältyvää tietoa voitaisiin käyttää hoitotyössä. Klubitoiminnan avulla on mahdollista kehittää näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja sitä kautta potilaan hyvää hoitoa.

Sairaanhoitajakoulutuksen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä toteutettiin hoitotyön tutkimusklubitoiminnan aloittamisen malli näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä mielenterveyshoitotyössä. Tarkoituksena oli kehittää näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttamista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUS:n mielialahäiriöosastolla aloittamalla siellä systemaattinen tutkimusklubikäytäntö. Projektipäällikkönä oli terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelija.

Tavoitteena oli kartoittaa kehittämistyössä mukana olleen osaston näyttöön perustuvan hoitotyön lähtökohtia ja arvioida toteutettua tutkimusklubitoimintaa. Tutkimuksessa mukana olleen osaston 11 hoitajalle tehtiin kysely ennen tutkimusklubitoiminnan aloittamista ja 9 hoitajalle toiminnan jatkuttua puoli vuotta.
 
Aikapula ja tiedonhankintataitojen riittämättömyys vaikeuttavat näyttöön perustuvan mielenterveyden hoitotyön kehittämistä
Opinnäytteen tulosten mukaan hoitajat olivat kiinnostuneita näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisestä, mutta esteiksi koettiin ajan riittämättömyys, käsiteltävien artikkeleiden englannin kieli ja klubilaisten puutteelliset tiedonhakutaidot. Tutkimusklubitoiminnan aloittamisessa tärkeinä pidettiin käytännön työhön liittyvää aihetta, artikkelin suomenkielistä tiivistelmää, esimiehen tukea, toiminnan vastuuhenkilöä ja kokoontumisten rentoa tunnelmaa.

Tutkimusklubien koettiin lisäävän kiinnostusta tieteellisiin tutkimuksiin ja tiedonhakuun sekä edistävän näyttöön perustuvaa toimintaa. Vaikka hoitajat hyödynsivät tutkimusklubeista saamaansa tietoa hoitotyön käytäntöön, tutkimusklubien vaikuttavuutta hoitotyön käytäntöihin pitäisi parantaa.
 
Kehittämistyön tuloksena hoitotyön tutkimusklubitoiminnan aloittamisen malli
Kehittämisprojektissa syntyi malli hoitotyön tutkimusklubitoiminnan aloittamisesta näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi. Se koostuu viidestä vaiheesta eli valmistelusta, hoitajien osallistamista, järjestelyistä, toteutuksesta ja jatkokehittämisestä. Kehittämisprojekti päättyi tammikuussa 2015, mutta tutkimusklubitoiminnasta on projektin tarkoituksen mukaisesti muodostumassa systemaattinen käytäntö projektissa mukana olleella osastolla.

Tutkimusklubikokoontumiset edistivät näyttöön perustuvaa toimintaa. Kehittämisprojektin tuotoksena luodun mallin avulla vastaavaa toimintaa on mahdollista käynnistää myös muissa mielenterveyshoitotyön yksiköissä.
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
Heli Mäenpää, sairaanhoitaja (YAMK) & Heikki Ellilä, yliopettaja