07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
30.11.2015
Omat voimavarat ja vertaistuki käyttöön astmapotilaiden elintapojen muutoksessa
 
Astma on suomalainen kansantauti, joka heikentää sitä sairastavien elämänlaatua. Sairaus aiheuttaa yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Elintavoilla voidaan kuitenkin tukea onnistunutta omahoitoa ja näin parantaa astmaa sairastavan elämänlaatua.
 
Tupakoimattomuus, painonhallinta ja säännöllinen liikunta onnistuneen omahoidon tukipilareina
Elintavoilla on merkitystä aikuisiän astmaa sairastavan onnistuneessa omahoidossa. Tupakoimattomuus, painonhallinta ja säännöllinen liikunta tukevat omahoidon onnistumista.

Tupakoivien henkilöiden keuhkojen toiminta heikkenee nopeammin kuin tupakoimattoimien ja tupakointi vaikeuttaa astman oireita ja niiden hallintaa. Myös ylipaino näyttäisi lisäävän oireita ja heikentävän hoidon tehoa. Liikunta on eduksi astmaa sairastavalle, sillä se helpottaa oireita sekä mahdollisesti myös parantaa keuhkojen toimintaa. Eri kestävyysliikuntamuotojen on todettu olevan tehokkainta liikuntaa.

Lisää tutkimusnäyttöä elintapojen osalta tarvitaan esimerkiksi ruokavalioiden hyödyistä astmaa sairastavien hoidossa. On vain yksittäisiä tutkimuksia eri ruokavalioiden, kuten runsaasti tuoreita hedelmiä ja pähkinöitä sisältävän välimerellisen ruokavalion, hyödyistä.
 
Henkilökohtainen voimavaraistava ohjaus ja ryhmäohjaus avainasemassa muutoksessa
Sairaanhoitajakoulutuksen opinnäytetyössä selvitettiin, miten ohjaus ja potilasjärjestöjen tarjoama tuki vaikuttavat elintapoihin ja elintapamuutoksiin aikuisiän astman omahoidossa. Menetelmänä käytettiin tieteellisiin tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen pohjautuvaa sisällönanalyysia. Analysoitavana oli yhteensä 79 dokumenttia.

Selvitystyön mukaan elintapamuutosten onnistumista voidaan tehokkaasti tukea voimavaraistavalla ohjauksella ja ryhmäohjauksella. Asiakkaan tarpeista nouseva ja asiakkaan voimavaroja tukeva ohjaus sekä asiakkaan omasta toiminnastaan vastuuttaminen edistävät elintapamuutosten onnistumista.

Myös muutosvalmiuden arvioinnista saattaa olla hyötyä ohjauksen onnistumisessa. Arvioitaessa asiakkaan muutosvalmiutta muutosvaihemallin (ks. alla kuva mallista) avulla ohjauksen sisältö pystytään suhteuttamaan asiakkaan muutoshalukkuuden vaiheeseen. Esimerkiksi henkilö, joka ei ole missään vaiheessa harkinnut tupakoinnin lopettamista, tuskin siirtyy suoraan toimintavaiheeseen eli tupakoinnin lopettamiseen. Sen sijaan ohjauksella voidaan herätellä kyseistä henkilöä ensin harkitsemaan tupakoinnin lopettamisen hyötyjä ja haittoja.

Ryhmäohjauksen etuina ovat vertaistuki ja mahdollisuus kokemusten jakamiseen sekä kuulluksi tulemiseen. Ryhmäohjauksesta voi myös saada uusia vinkkejä ja välineitä elintapamuutosten toteuttamiseen.

Tulevaisuudessa tekstiviesti- ja internet-pohjaisen ohjauksen merkitys elintapamuutosten tukemisessa saattaa lisääntyä, sillä tietotekniikan käyttö terveydenhuollossa todennäköisesti lisääntyy.
Astmaatikon muutosvaihemalli Prochaskan ja DiClementen (1984) mallia mukaillen.
 
Yhteistyön avulla kohti parempaa elintapamuutosten tukemista
Potilasjärjestöt tarjoavat monipuolisia elintapamuutosta tukevia, helposti saatavilla olevia palveluja ja monet palvelumuodot sisältävät myös ohjausta. Lisäksi järjestöt tietävät paljon asiakasryhmistään.

Yhdistämällä järjestöjen ja kuntien palvelut ja osaaminen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi voitaisiin entistä paremmin tukea asiakasta muuttamaan elämäntapojaan.
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
Sairaanhoitajaopiskelijat Kirsi Nykänen ja Tanja Koskinen-Peltonen; yliopettaja Tiina Nurmela