07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Muuta kiinnostavaa
 
15.12.2013
Toimintaa muutoksen tueksi
 
Taidelähtöisiä, toiminnallisia menetelmiä lisäämällä monipuolistetaan Turun katkaisuhoitoaseman huumevieroituksen palveluita ja tuetaan asiakkaita muutoksessa. Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat osoittivat projektissaan toimintaterapian soveltuvan myös vieroitushoitoon.
Toimintaterapian viimeisen vuoden opintoihin Turun ammattikorkeakoulussa kuuluu työelämälähtöinen projektityö. Parhaimmillaan se tarjoaa näkökulmia ja oppimista puolin ja toisin. Näin todettiin A-klinikkasäätiön Turun katkaisuhoitoaseman huumehoito-ohjelma Preikin ja toimintaterapiaopiskelijoiden yhteistyössä.
 
Moniammatillista ja monipuolista hoitoa
Huumevieroituksessa Preikissä tarkoituksena on pysäyttää päihdekierre, lievittää vieroitusoireita ja laatia asiakkaan kuntoutumiselle jatkosuunnitelma.

Preikin toiminta on ryhmämuotoista ja sen merkittävänä osana on päivittäin kokoontuva keskusteluryhmä. Kahden viikon hoitojakson aikana Preikki-ryhmäläiset käyvät läpi muutosta, vastuullisuutta ja tunteita sekä käytön ja lopettamisen hyötyjä ja haittoja. Näiden aiheiden herättämien ajatusten ja tunteiden työstämiseen ja sisäisen muutosprosessin tukemiseen ryhmän ohjaajat Anne Jussila ja Paavo Järvi näkivät tarpeen toiminnalliselle ryhmälle.

Hankkeen avulla haluttiin osaltaan kehittää huumausaineriippuvuuden hoitoa, edistää moniam-matillista yhteistyötä alalla sekä monipuolistaa käytössä olevia menetelmiä vastaamaan paremmin asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita.

Projektin laajempana tarkoituksena oli edistää toimintaterapian hyödyntämistä vieroitushoidon asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. Tarve on todellinen, sillä toimintaterapeutteja työskentelee päihdetyössä vain kourallinen, ja toimintaterapian koulutuksessakin aihetta vain sivutaan.

Toimintaterapeuttien ammattiosaamisen edistämiseksi ja heidän tekemänsä työn merkityksen osoittamiseksi päihdetyössä on tehtävä työtä. Toimintaterapialla on päihdehuollolle paljon annettavaa.
Taidelähtöisten menetelmien toiminnallisten harjoitusten tulosta
Kuvaaja: Anne-Mari Romppanen
 
Taidelähtöisesti kohti itseilmaisun keinoja ja muutosta
Vieroitusvaiheessa toimintaterapiassa tavoitteena voi olla muutosnäkökulman vahvistuminen, vieroitusoireiden helpottuminen, ruumiin ja mielen eheyden tunteen lisääntyminen sekä itseilmaisukeinojen löytäminen ja niiden kautta ahdistuksen väheneminen.

Erilaisia toimintoja hyödyntämällä voidaan mahdollistaa onnistumisen kokemukset ja tunne hallinnasta. Se on yksi porras tiellä voimaantumiseen ja itsenäisyyteen, joita päihteetön elämä vaatii. Tämä innosti valmistuvia toimintaterapeuttiopiskelijoita tuomaan Preikki-ryhmään toimintaa hyödyntäviä taidelähtöisiä, voimauttavia ja eheyttäviä harjoituksia.
Toimeksiantajan toiveena oli saada käyttöön aamupäivän keskusteluryhmää tukevia toimintoja, joita on mahdollista porrastaa ja soveltaa ryhmäläisten vaihtelevan toimintakyvyn ja kokoonpanon mukaan.

Projektin tuotoksena eri menetelmistä koottiin opas, joka sisältää useamman kymmentä harjoitusta, niiden kuvauksen ja soveltamismahdollisuuksia sekä ohjaajan ohjeistuksen. Lisäksi opiskelijat toteuttivat Preikissä viitenä iltapäivänä toiminnallisen ryhmän, jossa oppaan harjoituksia ohjattiin asiakkaille.

Projekti oli positiivinen ja avartava kokemus. Sen avulla onnistuttiin tuomaan esille toi-mintaterapian mahdollisuuksia huumevieroituksessa. Projektilla aloitettiin toimintaterapian koulutusohjelman ja katkaisuhoitoaseman välillä yhteistyötä, joka toivottavasti jatkuu myös tulevaisuudessa.
Projektiryhmä: Leila Lång (vas.), Annukka Pekola, Anne-Mari Romppanen, Maarit Hurme ja Annika Lehtomaa
 
Kirjoittaja(t):
Maarit Hurme, Annika Lehtomaa, Leila Lång, Annukka Pekola ja Anne-Mari Romppanen, toimintaterapiaopiskelijat