07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
13.10.2016
Kliinisen hoitotyön opettajat alueellisina toimijoina ja kansallisen verkoston jäseninä
 
Yhdeksän kliinisen hoitotyön opettajaa on työskennellyt vuoden 2016 alusta lähtien osan työajastaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) sairaanhoitopiirin, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian solmiman yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimus on osa Terveyskampus Turku -verkoston moniammatillista yhteistyötä, ja verkostossa ovat edellä mainittujen tahojen lisäksi mukana myös Turun yliopisto ja Åbo Akademi.
Kliinisen hoitotyön opettajien yhteistyöverkosto
 
Harjoittelun ohjaajuuden tukeminen vahvistaa ammatillista osaamista
Kliinisen hoitotyön opettajien työskentelyn tarkoituksena vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveysalan koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja moniammatillisten oppimisympäristöjen sekä opiskelijaohjauksen laatua.

Vuosittain VSSHP:ssä harjoittelussa on noin 2200 opiskelijaa ja siellä toteutuu yhteensä noin 11000 harjoittelu- ja työssäoppimisviikkoa. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu ja työssäoppiminen muodostavat runsaan kolmanneksen terveysalan koulutuksesta. Harjoittelu on keskeistä opiskelijan ammattitaidon kehittymisessä ja ammatillisessa kasvussa. Ohjaajilla on suuri vastuu ja harjoittelun ohjauksen tulee olla korkealaatuista.

Kliinisen hoitotyön opettajan työn visiona on tukea ammattihenkilöiden ohjausosaamista ja sitä kautta vahvistaa työelämän ammatillista osaamista. Tiiviin yhteistyöverkoston avulla varmistetaan VSSHP:n vetovoimaisuus koulutus-, harjoittelu- ja työpaikkana.
 
Uusi kliinisen hoitotyön opettajien toimintamalli
Uudenlainen kliinisen hoitotyön opettajan toimintamalli rikkoo perinteisiä organisaatiorajoja. Siinä teorian ja käytännön opiskelu muodostaa tuloksellisen kokonaisuuden ja vahvistaa opiskelijoiden laadukasta, turvallista ja työelämäläheistä oppimista.

Toimintamallissa myös opiskelijoiden harjoittelua ohjaavat terveysalan ammattilaiset voivat kehittyä ammatissaan ja lisätä yhteistyötä koulutusorganisaation kanssa.

Monipuolisen ohjaajakoulutuksen lisäksi kliinisen hoitotyön opettajat kehittävät oppimisympäristöjä, moniammatillista harjoittelua ja simulaatioita sekä uusia malleja tiedon ja osaamisen integraation vahvistamiseksi. Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) liittyy vahvasti kliinisen hoitotyön opettajan työhön. Vaikka TKI-työn lähtökohtana ovat sairaanhoitopiirin tarpeet ja luovat ideat paremmasta potilashoidosta, ne yhdistyvät opettajien projektiosaamiseen ja korkeakoulujen vahvaan TKI-perinteeseen. Lisää kliinisen hoitotyön opettajien toiminnasta kerrotaan artikkelin lopussa linkkinä olevilla verkkosivuilla.
Kliinisen hoitotyön opettajien toimintamalli
 
Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto pian kymmenvuotias
Kliinisen hoitotyön opettajat vaikuttavat alueellisen toiminnan lisäksi kansallisessa Valtakunnallisen opiskelijaohjauksen kehittämisverkostossa (ValOpe). ValOpe-toiminta on alkanut jo vuonna 2007. Verkoston jäseniä ovat sairaanhoitopiirien opiskelijaohjauksen vastuuhenkilöt, kuten kliiniset hoitotyön opettajat, opetus- ja opiskelijakoordinaattorit sekä opetusylihoitajat.

ValOpe-verkoston tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää opiskelijaohjauksen laatua sekä vahvistaa näyttöön perustuvia opiskelijaohjauskäytäntöjä ja asiantuntijuutta. Tarkoituksena on myös luoda vertaistuen mahdollistava verkosto sekä edistää alan vetovoimaisuutta.

Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto kokoontuu vuosittain yliopistosairaaloiden järjestämissä seminaareissa. Sen aktiivisia alaverkostoja ovat CLES-verkosto (Clinical Learning Environment and Supervision), ohjaajakoulutus-verkosto, opiskelijoiden perehdytys -verkosto, moniammatilliset oppimisympäristöt -verkosto, Innokylä-verkosto ja opiskelijamitoitusalaverkosto.
 
Kirjoittaja(t):
lehtori Sini Eloranta (Turun AMK), opetuskoordinaattori Tiina Tarr (VSSHP) & lehtori Susanna Mört (Turun AMK)