07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys

Tutkimus ja kehitys -aihealueen artikkelit käsittelevät monenlaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä tutkittuja ja kehitettyjä ilmiöitä.

Aihealueen artikkelit vuosilta 2015 - 2018
 
28
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
Kehitysvammahuollossa on tutkittu huomattavan vähän rajoitustoimia. Myös niitä määrittelevä laki muuttui vasta viime vuonna. Tuore opinnäytetyö selvitti hoitajien tuntemuksia rajoittamis-toimenpiteistä kehitysvamma-alan murrosvaiheessa.
27
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
Vuorovaikutus psykiatrisissa huone-eristystilanteissa on potilaiden mielestä puutteellista. Tällä on suora yhteys väkivaltatilanteiden esiintymiseen. Hyvällä vuorovaikutuksella lisätään hoitajien työturvallisuutta. Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä laadittu opas antaa hoitajille uusia vuorovaikutuksen keinoja eritystilanteisiin.
26
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
Onnistuneella vuorovaikutuksella on tutkimusten mukaan positiivisia vaikutuksia potilaan hoitoon. Hoitotyön opiskelijat tutkivat hoitajan ja potilaan välisestä vuorovaikutusta psykiatrisella osastolla EriTurva-hankkeessa.
25
15.09.2017
Mielenterveyshoitotyön koulutuksessa muutetaan asenteita
Mielenterveyskuntoutujia ei vieläkään pidetä yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Vuonna 2015 tehdyn mielenterveysbarometrin mukaan mielenterveyskuntoutujien yhteiskunta- kelvollisuutta arvioitaessa asteikolla 1-10 (1 tarkoittaa täysin ulkopuolella olevaa ja 10 täysivaltaista jäsentä), mielenterveys- kuntoutujat antoivat arvosanaksi vähän yli kuusi, heidän omaisensa 5,93, hoitotyön ammattilaiset 5,41 ja koko väestön arvosanaksi tuli 5,51. Mielenterveyden keskusliiton 2017 antaman tiedon mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana on väestön asenteissa tapahtunut vain hyvin hidasta muutosta parempaan päin. Euroopan unionin rahoittaman Co-produced mental health nursing education (COMMUNE)- kehittämis- hankkeen tarkoituksena on kehittää sairaanhoitajaopiskelijoiden mielenterveyshoitotyön koulutusta ottamalla mukaan niin kokemusasiantuntijoita, mielenterveyskuntoutujia ja heidän omaisiaankin.
24
14.08.2017
Mielenterveyspotilaat kokevat eristyksen usein negatiivisena
Eristystilanne ja eristäminen koetaan usein negatiivisena. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa potilaiden kokemuksista psykiatrisessa eristystilanteessa.
23
14.06.2017
Vertaiskokemukset auttavat nuoria työttömiä arjessa
Nuorisotyöttömyys on Suomessa kuten muuallakin maailmassa ajankohtainen puheenaihe ja nuorten työttömyystilastoja seurataan tarkasti. Vailla työ- ja opiskelupaikkaa olevista nuorista ollaan syystäkin huolissaan. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että pitkittynyt työttömyys ja koulutuksen puute aiheuttavat merkittävää haittaa myöhemmin elämässä. Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi tarvitaan jatkuvasti uusia keinoja ja palveluja.
22
29.05.2017
Työhyvinvoinnin mittarilla kohti parempaa työyhteisön hyvinvointia
Hoitajien työhyvinvoinnin tarpeet ovat olleet huolen aiheena jo pitkään. Työ koetaan henkisesti ja fyysisesti raskaaksi sekä väkivallan uhat ja kiire lisäävät kuormitusta entisestään. Työhyvinvoinnin edistäminen on tärkeää, joka toteutuu johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä.
21
16.05.2017
Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot Käypä hoito- sekä hoitotyön suosituksissa
Monet käyttävät omaa hyvinvointiaan ja terveyttään edistääkseen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Niitä ovat luontaistuotteet,ravintolisät, vitamiinit, hieronta, akupunktio sekä kehomielihoidot kuten jooga ja meditaatio. Täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitoihin turvaudutaan usein myös erilaisissa kipuoireissa sekä flunssan tai stressin lievittämisessä.
20
26.04.2017
Harvinaisen hyvää vertaistukea
Vertaistuen voimaa ei voi kukaan sen kokenut vähätellä. Niin kuin me kaikki, myös harvinaissairaiden lasten vanhemmat tarvitsevat muuttuvassa elämäntilanteessa tukea.
19
24.04.2017
Terveysasemien hoitajien monikulttuurisuusosaamista voidaan kehittää koulutuksella
Maahanmuuttajien terveyspalveluita Turussa on mahdollista parantaa kehittämällä kaupungin terveysasemien hoitajien monikulttuurisuusosaamista. Samalla helpotetaan maahanmuuttajien kotoutumista.
18
27.03.2017
Kohti saattohoitoa -opas potilaalle ja omaisille
Saattohoito on elämän loppuvaiheen hoitoa, jossa otetaan huomioon potilaan kokonaisvaltainen tilanne ja omaisten tukeminen. Moniammatillisen yhteistyön keinoin potilas ja hänen omaisensa saavat oikeanlaista tukea.
17
09.03.2017
Imetysopas vastasyntyneen keskosen äidin avuksi
Onnistunut imetys on sekä lapsen että äidin etu ja imetyksen edut korostuvat erityisesti keskosilla. Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä laadittiin imetysopas keskosten äideille.
16
07.02.2017
Terveitä elämäntapoja ja -valintoja tukemalla tuetaan myös mielenterveyttä
Eri mielenterveyden häiriöt ovat merkittävin terveysongelma nuorilla Suomessa. Mielenterveys- ja päihdeongelmat aiheuttavat kaksi kolmasosaa nuoruusikäisten terveyshaitoista. Kaksoisdiagnoosilla viitataan monihäiriöisyyteen, jolloin esiintyy samanaikaisesti päihdehäiriö ja vähintään yksi muu mielenterveyden häiriö. Samanaikaisesti ilmenevät mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä nuorille ja ne tulisi hoitaa samanaikaisesti.
15
07.12.2016
Hyvää mieltä kulttuurista -toiminnan rakenteita ja työkaluja kehitettiin yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa
Suomen Mielenterveysseura koordinoi vuosittain järjestettävää Mental Health Art Week - Hyvää mieltä kulttuurista (MHAW) -toimintaviikkoa. Suomen Mielenterveysseuralla on 54 paikallista mielenterveysseuraa, joista lähes 40 on ollut mukana MHAW-toiminnassa. Mielenterveysseura ja paikalliset mielenterveysseurat näkivät tarpeelliseksi kehittää MHAW-toimintaa vahvistamalla ja selkeyttämällä sen rakenteita ja työkaluja. Tarkoituksena oli, että tässä kehittämisprojektissa tehdyt tuotokset palvelisivat mahdollisimman hyvin paikallisseurojen tarpeita Hyvää mieltä kulttuurista -tapahtuman järjestämisen eri vaiheissa.
14
30.11.2016
Lean-ajattelun eli jatkuvan parantamisen vahvistamista oppimispelin avulla
Lean-ajattelutavan onnistunut soveltaminen edellyttää työntekijöitä uudenlaista ajattelua, tietoa ja osaamista. Nyt lean-osaamisen vahvistamiseen on kehitetty LeanGame-oppimispeli monialaisena yhteistyöhankkeena. Oppimispelin kehittämiseen on osallistunut Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien (sairaanhoitopiiri = SHP) henkilöstöä sekä Turun ammattikorkeakoulun (AMK) henkilöstöä ja opiskelijoita.
13
27.09.2016
Tutkittu tieto pohjaksi psykiatristen sairaaloiden hoitajien työturvallisuuden kehittämiseen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2011 tilastojen mukaan Suomessa psykiatrisissa sairaaloissa eristetään huoneeseen vuosittain noin 1000 potilasta. Näissä tilanteissa hoitajien työturvallisuus saattaa vaarantua muun muassa potilaan väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi. Jotta työoloja voidaan kehittää hoitajien terveyttä ja turvallisuutta edistäviksi, on tärkeää selvittää eristystilanteen mahdollisia riskitekijöitä. Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tutkivat EriTurva-hankkeessa hoitajien työturvallisuutta potilaiden eristystilanteiden aikana psykiatrisissa sairaaloissa. Hanke on alkanut syyskuussa 2016 ja sen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2018 loppuun mennessä.
12
26.09.2016
Verkkoaineisto avuksi endometrioosipotilaan hoitotyön oppimiseen
Voit kohdata endometrioosipotilaan missä tahansa, mutta tunnistatko hänet oireiden perusteella, jos diagnoosia ei vielä ole? Usein endometrioosin oireita ei tunnisteta ja diagnoosin saaminen kestää jopa vuosia. Tutkimusten mukaan tautiin sairastuneet naiset kokevat, että hoitohenkilökunta vähättelee usein sairauden oireita. Ongelmana on hoitohenkilökunnan vähäinen tietämys endometrioosista.
11
30.05.2016
Liikunnan toimintamalli osaksi maahanmuuttajien omaehtoista kotoutusta Salossa
Turun ammattikorkeakoulu ja Salon kansalaisopisto toteuttivat yhteisen kehittämisprojektin, jonka pyrkimyksenä oli suunnitella maahanmuuttajille terveyden edistämiseen tähtäävää, kotoutusopetukseen integroitavaa toimintaa. Kehittämiskohteina olivat maahanmuuttajien liikunta ja ravitsemus.
10
25.04.2016
Turvallisesti kotona – Miten ikääntyneet voivat välttää kaatumisia?
Joka kolmas vanhus kaatuu vuosittain ainakin kerran. Tavallisimmin kaatuminen tapahtuu kotona jokapäiväisissä arkiaskareissa. Kaatumisten ja niistä koituvien haittojen vähentämiseksi olisi syytä kiinnittää huomiota niiden ennaltaehkäisyyn. Väestön ikääntyessä kaatumisista voi muussa tapauksessa tulla yhä suurempi ongelma. Suurimmassa kaatumisvaarassa ovat iäkkäät naiset. Tuo alttius on hyvä tiedostaa, vaikka ikäänsä ja sukupuoleensa meistä kukaan ei pystykään vaikuttamaan.
9
15.12.2015
AN ANTI-BULLYING CAMPAIN AS BACHELOR
8
13.11.2015
Onko ensihoitajien jaksaminen koetuksella muuttuvassa työympäristössä?
Yhteiskunta muuttuu, toiminta tehostuu, teknologia kehittyy. Ensihoito on kehittynyt viimeisten vuosien aikana erittäin nopeasti eikä muutosvauhti ole ainakaan hiipumassa. Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat kartoittivat opinnoissaan, tuntuvatko muutokset ensihoitajien työssäjaksamisessa ja voidaanko asiaan mahdollisesti vaikuttaa.
7
03.11.2015
Terveydenhoitajaopiskelijat kartoittivat vapaaehtoistyön mahdollisuuksia perusterveydenhuollossa
Vapaaehtoistyö on perusterveydenhuoltoa tukeva ja täydentävä voimavara, jota ei vielä osata täysin hyödyntää. Vertais- ja vapaaehtoispalvelut koetaan hyvänä lisänä päivittäiseen työhön, mutta informaation kulku eri organisaatioiden välillä ei ole sujuvaa. Perusterveydenhuollon työntekijän päivät ovat kiireisiä ja asiakkaan arjenhallintaan liittyvät kysymykset jäävät usein toissijaisiksi.
6
11.06.2015
Maahanmuuttajien osallisuus suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistuu vapaaehtoistoiminnan kautta
Oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuisi, jos joutuisit muuttamaan täysin uuteen maahan, ehkäpä ilman yhtään tuttua ihmistä? Joutuisit jättämään kaiken ja aloittamaan elämäsi alusta jossain muualla, maahanmuuttajana. Millä keinoin pääsisit kiinni uuteen elämääsi? Miten löytäisit paikkasi yhteiskunnassa? Kenen apuun luottaisit?
5
02.06.2015
Co-operation, further education and complimentary training of the staff supports patient centred approach in mental health and social and welfare services
The “out of home” placements of youngsters is a growing trend – a sign of increased mental health disorders?
4
21.05.2015
Mambo, vipi? Karibu Tanzania!
Moi, miten menee? Tervetuloa Tansaniaan!
3
19.03.2015
Pakkoa vai ei?
Tahdosta riippumattomassa hoidossa on kysymys ihmisoikeuksiin puuttumisesta. Onko kyseessä potilaan etu vai aiheuttaako toimenpide jopa esteitä rikkoutuneen mielen paranemiselle? Hoitajien koulutuksessa on tärkeää pohtia eri hoitotoimenpiteiden eettisiä näkökulmia ja potilaan itsemääräämisoikeutta. Potilaan omat kokemukset pakkohoidosta tuovat tärkeää tietoa hoitotyön kehittämiselle ja tulevien hoitajien opetukselle.
2
18.03.2015
Work-related injuries among nurses cost money
Physical and psychological work-related injuries continue to occur frequently among nurses. They affect nurses’ well-being and patient care negatively and cause considerable economic losses for healthcare systems worldwide. Despite the attempts to reduce the prevalence of injuries, healthcare workers continue to frequently get injured at work. Knowledge of factors that contribute to the occurrence of job-related injuries among nurses could provide useful information to reduce the number of injuries in the future.
1
16.03.2015
Sairaanhoitajan vuorovaikutustaidot korostuvat saattohoidossa
Sairaanhoitajan vuorovaikutustaitojen merkitys kasvaa tilanteessa, jossa potilas saa tiedon lähestyvästä kuolemasta ja lääkäri aloittaa keskustelun potilaan siirtymisestä saattohoitoon. Vuorovaikutustaitojen korostaminen ja harjaannuttaminen jo hoitotyön koulutuksessa parantaa valmistuvien sairaanhoitajien ammatillisia valmiuksia toimia erilaisten potilas- ja asiakasryhmien kanssa. Vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeitä saattohoidossa, kuten kaikessa muussakin hoitosuhdetyöskentelyssä.