07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
27.09.2016
Tutkittu tieto pohjaksi psykiatristen sairaaloiden hoitajien työturvallisuuden kehittämiseen
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2011 tilastojen mukaan Suomessa psykiatrisissa sairaaloissa eristetään huoneeseen vuosittain noin 1000 potilasta. Näissä tilanteissa hoitajien työturvallisuus saattaa vaarantua muun muassa potilaan väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi.

Jotta työoloja voidaan kehittää hoitajien terveyttä ja turvallisuutta edistäviksi, on tärkeää selvittää eristystilanteen mahdollisia riskitekijöitä. Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tutkivat EriTurva-hankkeessa hoitajien työturvallisuutta potilaiden eristystilanteiden aikana psykiatrisissa sairaaloissa. Hanke on alkanut syyskuussa 2016 ja sen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2018 loppuun mennessä.
 
Potilaan ja hoitajan kannalta turvallinen hoitotilanne on terveydenhuollon laadun perusta
EriTurva-hankkeessa tehtävän tutkimuksen tavoitteena on tukea ja parantaa psykiatrisilla sairaalaosastoilla työskentelevien hoitajien työturvallisuutta. Työturvallisuus saattaa vaarantua varsinkin huone- ja leposide-eristyksen aikana potilaan käyttäytymisen vuoksi. On tärkeää taata hoitajien työturvallisuus, jotta heidän työskentelynsä ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoisesti on mahdollista haastavissakin hoitotilanteissa.

Hoitajat kokevat eristämistilanteet pääosin stressaavina, negatiivisina ja eettisesti haastavina. Ne saattavat kuormittaa työyhteisöä ja vaikuttaa negatiivisesti työilmapiiriin sekä työyhteisön toimivuuteen. Lisäksi hoitajien työkyky ja työssä jaksaminen voivat heikentyä.

Potilasturvallisuus on terveydenhuollon laadun perusta. Turvallisessa hoitotilanteessa käytetään hoitomenetelmiä siten, että haitan aiheuttamista potilaalle pyritään välttämään ja hoidon vaikuttavuus taataan mahdollisimman hyvin.
 
Hanke toteutetaan neljässä vaiheessa
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan kirjallisuuteen ja näyttöön perustuvaa tietoa siitä, millaisia hoitajan työterveyteen vaikuttavia riskitekijöitä sisältyy väkivaltaisen potilaan huone- ja leposide-eristykseen.

Tarkoituksena on myös videoida eristystilanteita ja siten selvittää, miten potilaat ja hoitajat toimivat huone- ja leposide-eristyksen aikana. Aineistoa analysoimalla tutkimusryhmä tuottaa työturvallisuuteen liittyvää tietoa sekä pyrkii parantamaan hoitajien työturvallisuutta ja kehittämään psykiatristen osastojen toimintaa. Ensimmäistä kertaa Suomessa käytetään apuna turvakameroiden videotallenteita.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa on tarkoitus haastatella hoitohenkilökuntaa. Näin pyritään saamaan selville niitä keinoja, joita hoitajat ovat kehittäneet eristämistilanteita varten.

Viimeisessä vaiheessa kehitetään hyvään vuorovaikutukseen perustuva ohjeistus huone- ja leposide-eristystä varten. Hoitajat ovat mukana kehittämistyössä ja tarkoituksena on käyttäjälähtöisten työmenetelmien avulla vahvistaa työturvallisuutta.
 
Tuloksista voivat hyötyä sekä hoitaja että yhteiskunta
Tunnistamalla tapaturmat ja työntekijöiden terveysriskit voidaan välttää sairauspoissaoloista johtuvia henkilökustannuksia. Hankkeen tuottaman tiedon avulla pyritään edistämään psykiatristen osastojen työoloja ja työhyvinvointia, lisäämään tuottavuutta sekä työelämän vetovoimaa. Lisäksi ohjeistus potilaan ja hoitajan välisestä kommunikaatiosta eristystilanteessa pyrkii vahvistamaan hoitajien osaamista. On tärkeää tunnistaa tilanteeseen liittyvät riksitekijät siten, että työturvallisuus paranee ja hoitajan työkyky säilyy.
 
Kirjoittaja(t):
lehtorit Johanna Berg ja Mari Lahti