07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
20.10.2014
Terveys ja hyvinvointi vahvana kehittäjänä
 
Koska sosiaali- ja terveysalalla on paljon uusia tarpeita ja kehittämiskohteita, myös Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi -tulosalueella eli TERHYssä ovat muutokset välttämättömiä ja tervetulleita. Pyrimme vastaamaan alan ajankohtaisiin vaatimuksiin monialaisten koulutusten sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden avulla.
 
Yli kymmenen vuotta ylempää ammattikorkeakoulutusta
TERHYssä on jo vuodesta 2005 lähtien annettu ammattikorkeakoulutasoista ylempää tutkintokoulutusta (YAMK). Ensimmäisenä aloitettiin terveyden edistämisen koulutus ja sen jälkeen vuosista 2007, 2008 ja 2009 alkaen on koulutettu ylemmän tason osaajia sosiaalialan, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen, kuntoutuksen ja kliininen asiantuntijuuden tehtäviin.

Terveyden edistämisen, sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen sekä kliininen asiantuntijuuden koulutukset ovat muodostaneet yhteisen YTTE-tiimin. Vuoden 2015 alusta siihen yhdistetään myös sosiaalialan ja kuntoutuksen YAMK:n tutkinto-ohjelmat. Näin saadaan entistä monipuolisemmat mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintokoulutuksen kehittämiseen.

Monialaisuus syventää opiskelijan asiantuntijuutta. Kokeilun, tiedon ja osaamisen jakamiseen ja erilaisten näkökulmien syventämiseen perustuva innovaatiopedagogiikka toteutuu erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja yhteisten opintojen muodossa.

Ylempiä korkeakouluopintoja suorittavien opiskelijoiden kansainvälisyysosaaminen vahvistuu muun muassa jokavuotiseen kansainvälisyysviikkoon osallistumisen välityksellä.
 
Korkeakouluyhteistyötä ja opettajuuden kehittämistä
CoastAL on Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen muodostama Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouma, jossa haetaan yhteistoiminnallisuutta muun muassa TKI-toiminnassa, kesäopintojen toteuttamisessa ja YAMK-koulutuksessa.

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hankkeeseen kuuluu neljä aihealuetta, joista Turun AMK:n teemana on YAMK-opettajuus sillanrakentajana. Kehittämiskohteina ja kokeiltavina ovat uudet toimijaroolit, tiimiopettajuusmalli ja terveysalan YAMK-ohjelmien käytössä olevan kolmikantamallin arviointi. Mallissa YAMK-opinnot sidotaan työemälähtöisiin TKI-hankkeisiin, ja opiskelijat toimivat niissä projektipäälliköinä. Tarkoituksena on vastata työelämän kehittämistarpeisiin ja kehittää uutta osaamista sekä vauhdittaa monen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajan urakehitystä työelämässä.
 
TERHY on monipuolinen ja uudistuva oppimisympäristö
TERHYstä valmistuneilla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi tulosalueellamme opiskelee lähes 2300 opiskelijaa 15 alalle. Syksyllä 2015 aloitamme Turussa hammasteknikkokoulutuksen, josta on tutustumista varten linkki Hammasteknikkokoulutus tämän artikkelin lopussa.

Seitsemän tutkimusryhmäämme tekee töitä alueellisten tavoitteiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelijat ovat mukana työelämää kehittävissä TKI-projekteissa seitsemän tutkimusryhmämme kautta. Näin he saavat monipuolisen kuvan ja arvokasta kokemusta sosiaali- ja terveysalan työelämästä. Lisäksi he voivat rakentaa kotimaista ja kansainvälistä kontaktiverkostoaan jo opiskeluaikana. Tutkimusryhmistä on lisätietoa artikkelin lopun linkissä Projektihaku.

Opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuus, kansainväliset projektit ja vieraskielinen opetus ovat ilmentymiä kansainvälisyydestä. Alla oleva Kansainvälisyys-linkki vie lisätiedon äärelle.
 
Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen uusi organisaatio
Turun ammattikorkeakoulu muuttui vuoden 2014 alussa osakeyhtiöksi. Tämän vuoksi myös TERHYn organisaatiorakenteessa on meneillään uudistuksia.

Terveys ja hyvinvointi -tulosalueen koulutusjohtajana on edelleen Marjut Putkinen.

Uusissa tehtävissä aloittavat vuoden 2015 alussa koulutus-ja tutkimuspäälliköt eli KT-päälliköt. Heidän tehtävänään on koulutuksen lisäksi johtaa yksikkönsä tutkimusryhmien toimintaa.

Kuntoutuksen ja terveyden erityisalueiden uusi KT-päällikkö on Ursula Hyrkkänen. Tuohon yksikköön kuuluvat fysioterapian, toimintaterapian, bioanalytiikan, radiografian, suuhygienian ja hammastekniikan koulutusohjelmat.

Monimuotokoulutuksen koulutus- ja tutkimuspäällikkönä aloittaa Pia Ahonen. Hänen johdettavinaan ovat fysioterapian, toimintaterapian, sairaanhoitotyön, ensihoidon, kätilötyön, suuhygienian ja sosiaalialan monimuotokoulutukset sekä kliinisen asiantuntijan, kuntoutusalan, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen, sosiaalialan ja terveyden edistämisen ylemmät AMK-tutkinnot.

Sosiaalialan KT-päällikkönä on Meeri Rusi.

Hannele Paltta on terveysalan KT-päällikkö. Hänen vastuualueellaan ovat sairaanhoitotyön, terveydenhoidon, kätilötyön, ensihoidon koulutukset ja englanninkielinen hoitotyön koulutus eli Nursing.
 
Kirjoittaja(t):
Marjut Putkinen, koulutusjohtaja; Saija Vanhanen, suunnittelija, viestintävastaava