07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
01.11.2011
Moniammatillisesti rikkauteen
 
Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut-tulosalueen Monkey-projektin alkaessa tunteet olivat sekavat. Tuleva tehtävä vaikutti suurelta ja haastavalta. Eniten mietitytti, tulisiko moniammatillisesta projektista entistä hankalampi, kun soppaa olisi hämmentämässä useampi kokki.
Moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa työskentelyä niin, että eri alojen opiskelijat yhdistävät tietonsa ja taitonsa. Projektin edetessä moniammatillisuus on tullut entistä selvemmin esille niin hyvässä kuin pahassakin.
 
Makumatkalla Kustaviin
Ryhmämme tehtävänä on suunnitella ja tuotteistaa ruokatapahtuma Kustaviin. Emme osallistu toukokuussa järjestettävän tapahtuman toteutukseen, mutta jo sen suunnittelu vaatii onnistuakseen monenlaista osaamista. Moniammatillisuus on osoittautunut eduksemme projektin edetessä. Osaaminen monelta eri alalta on tuonut projektiimme runsaasti ideoita sekä lukuisia uusia toimintatapoja.
Tuleva tapahtumapaikka Kustavin Lootholmassa
 
Uudenlainen työskentelytapa vaatii uudenlaista osaamista
Moniammatillisessa projektissa korostuvat joustavuus, yhteistyökyky, vuorovaikutustaidot ja kyky kuunnella muita. Kun osallistujia on monelta eri alalta, tekeminen on avarakatseisempaa ja luovempaa. Kaikki tekevät ja ajattelevat projektia oman alansa kannalta, mikä synnyttää ideoita monesta eri näkökulmasta.
Verkostojen muodostaminen, erilaisten toimintatapojen omaksuminen ja uusien kontaktien luominen hyödyttävät ryhmäläisiä varmasti jatkossa opiskelussa kuin työelämässä. Meneillään olevat projekti saattaa tulevaisuudessa poikia uusia projekteja. Tyytyväinen toimeksiantaja voi myös tarjota sopivan harjoittelupaikan tai opinnäytetyön aiheen.
Projektiryhmä tutustumassa tapahtumapaikkaan
Kuvaaja: Anne-Mari Romppanen
 
Moniammatillisuuden haasteita
Viestinnän toimivuus, muiden hyväksyminen tasavertaisiksi työkumppaneiksi sekä koko ryhmän tietotaidon hyödyntäminen asettavat projektille lukuisia haasteita. Entistä laajemmat toimintatavat ja mahdollisuudet sekä ideoiden paljous saattavat toisaalta häiritä keskittymistä olennaiseen. Haasteet voitettuamme, on moniammatillisuus kuitenkin rikastuttanut projektissamme ideointia, työskentelyä ja lopputulosta.
 
Kirjoittaja(t):
Maren Nolvi ja Mariann Lundqvist