07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
17.01.2007
Hyvä olo -ryhmä: oppia ja iloa opiskelijoille ja ryhmäläisille
 
Toimintaterapeuttiopiskelijat Päivi Silokangas ja Ulla Suosalo toteuttivat keväällä 2005 opinnäytetyönään Hyvä Olo -ryhmän pilottiprojektin. Positiivisen palautteen pohjalta samankaltaista ryhmää ryhdyttiin suunnittelemaan jatkettavaksi toimintaterapian Ruisklinikalla syksyllä 2006. Silokankaan ja Suosalon opinnäytetyö ”Hyvä Olo -ryhmä: kehitysvammaisten aikuisten elintapamuutoksia edistävä kurssi” loi suurpiirteiset puitteet uuden ryhmän suunnittelulle.
Syksyllä 2006 toteutetussa ryhmässä ryhmäläisten kokoonpano on kuitenkin eri kuin pilottiprojektissa, joten käytettyjä toimintoja, teemoja ja käytäntöjä muokattiin ja sovellettiin uutta ryhmää paremmin palveleviksi. Syksyllä 2006 toteutettavan Hyvä Olo -ryhmän vastaavana ohjaajana toimii toimintaterapian koulutusohjelman opettaja Mary-Ann Kaukinen. Jo alustavissa suunnitelmissa päätettiin, että 2 toimintaterapeuttiopiskelijaa ottaa päävastuun projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja käytännön järjestelyistä. Muiden ammattialojen opiskelijoiden suunniteltiin osallistuvan ryhmään vierailevina ohjaajina. Ryhmä on tarkoitus toteuttaa moniammatillisena yhteistyönä, opiskelijoiden itse suunnittelemana ja ohjaamana.

Ryhmään osallistuvat asiakkaat kartoitti Turun aikuisten kehitysvammaneuvolan psykologi Mirja Karttunen. Kehitysvammaneuvolaan sekä asuntoloihin toimitettiin etukäteen Hyvä Olo –ryhmän esitteitä ja ilmoittautumisohjeet. Ryhmään pääsivät mukaan kaikki hakijat, yhteensä 11 lievästi kehitysvammaista, omatoimista naista.
 
Mistä minulle tulee hyvä olo?
Hyvä Olo –ryhmän tarkoituksena on ohjata ja opastaa ryhmäläisiä terveellisempään ja monipuolisempaan elämään, elämään joka tuottaa hyvää oloa. Ryhmässä pyritään korostamaan sitä, että hyvä olo ei kuitenkaan ole kiinni ainoastaan ruokavaliosta ja painosta vaan myös monista muista tekijöistä, kuten merkityksellisestä tekemisestä, mielekkäistä toiminnoista ja mielihyvästä. Kuitenkin myös painonpudotukseen ja oikeanlaiseen ruokavalioon kiinnitetään ryhmän aikana erityisesti huomiota. Ryhmässä keskitytään siis mielen ja kehon hyvinvointiin sekä sen edistämiseen. Ryhmäläisille pyritään antamaan konkreettista ohjausta ja keinoja toimintojen toteuttamiseen arkielämässä, ryhmän ulkopuolella.
 
Käytännön järjestelyjä
Ryhmäkertojen teemoja hahmoteltiin opinnäytetyön ryhmäsuunnitelman pohjalta. Toteutettavassa ryhmässä on ohjaajia useammasta ammattialasta, joten teemoja muokattiin sen mukaan, että kaikki ammattialat ja heidän erityisosaamisensa saadaan hyödynnettyä ryhmän toiminnassa. Ryhmän ohjaamiseen osallistuu syksyn aikana yhteensä noin 15 opiskelijaa, toimintaterapian, fysioterapian, hoitotyön ja suuhygienian koulutusohjelmista. Toimintaterapeuttiopiskelijat toteuttavat projektin vapaavalintaisena kurssina, muiden alojen opiskelijat toteuttavat projektin työharjoitteluunsa kuuluvana.

Ryhmä kokoontuu torstaisin Ruiskadun tiloissa. Ryhmäkertoja on yhteensä yksitoista. Kerroista kymmenen on toteutettu syksyn aikana viikoittain ja viimeinen kerta joulun jälkeen. Jokainen ryhmäkerta on 60 minuutin pituinen koostuen toistuvasta aloitus- ja lopetusstruktuurista sekä 30 minuutin pituisesta varsinaisesta toiminnasta. Ryhmäkertojen varsinaisen toiminnan ohjaavat pääsääntöisesti vierailevat ohjaajat päävastuuohjaajien huolehtiessa aloitus- ja lopetustoiminnoista.
 
Opiskelijat myös oppimassa
Hyvä Olo –ryhmästä on tavoitteena muodostaa pysyvä toiminta Ruisklinikalle. Moniammatillisena projektina toteutettu Hyvä Olo –ryhmä antaa opiskelijalla korvaamatonta kokemusta muiden ammattialojen kanssa työskentelystä sekä projektimuotoisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Hyvä olo –ryhmän asiakaskuntaa muuntamalla saadaan ryhmästä haasteellinen ja opiskelijoille aina uudenlainen.
 
Kirjoittaja(t):
Paula Malinen, Toimintaterapeuttiopiskelija