07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
 
Onnistuneella vuorovaikutuksella on tutkimusten mukaan positiivisia vaikutuksia potilaan hoitoon. Hoitotyön opiskelijat tutkivat hoitajan ja potilaan välisestä vuorovaikutusta psykiatrisella osastolla EriTurva-hankkeessa.
Psykiatrisissa sairaaloissa ympäri Suomen hoidetaan päivittäin tuhansia potilaita. Vuonna 2014 psykiatrisilla vuodeosastoilla hoidettiin noin 25 500 potilasta ja potilailla oli yli miljoona hoitopäivää.

Hoitajat ovat päivittäisessä kontaktissa potilaiden kanssa ja vuorovaikutuksessa tavalla tai toisella. Hoidon prosessi perustuu aina vuorovaikutukselle, jossa hoitaja ja potilas työskentelevät yhteistyössä.
Vuorovaikutus on kahden kauppa
Kuvaaja: Linnea Laurila
 
Vuorovaikutusta tutkittiin hankkeessa
Hoitotyön opiskelijat Linnea Laurila ja Sini Koponen tekivät opinnäytetyön hoitajan ja potilaan välisestä vuorovaikutuksesta psykiatrisella osastolla. Työn tarkoituksena oli kuvailla vuorovaikutuksen merkitystä potilaan hoidolle.

EriTurva-hanke on Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien yhteinen tutkimusprojekti. Siinä tutkitaan työturvallisuutta psykiatrisissa sairaaloissa erityisesti eristystilanteiden aikana. Hankkeen tavoite on parantaa työturvallisuutta ja kehittää psykiatristen osastojen toimintaa.
 
Hyvällä vuorovaikutuksella potilaan parhaaksi
Potilaat kokevat että heidän hoitonsa onnistuu paremmin silloin, kun hoitajat kohtelevat heitä samanarvoisena ihmisenä. Potilaat toivovat hoitajilta riittävän informaation tarjoamista, perustarpeiden turvaamista ja monipuolista viestintää. Nämä parantavat kokemusta hoidosta.

Hoitajan usko omiin kykyihin eli hänen minäpystyvyytensä on sidoksissa hänen tarjoamaansa hoitoon. Hoitajan on tärkeää tuntea tyytyväisyyttä tekemästään työstä, jotta positiivinen asenne ja minäpystyvyyden tunne säilyvät. Hoitajan omat voimavarat ja asenteet heijastuvat potilaiden hoitoon ja hoidon laatuun. Rauhallinen ja itsevarma asenne sekä taito hallita yllättävät tilanteet heijastuu potilaiden hoitoon positiivisella tavalla.

Myös hoitajien hyvä koulutus ja korkea minäpystyvyyden tunne ovat yhteydessä. Työnantajan tulisikin tarjota työntekijöille säännöllisesti lisäkoulutusta.
Hoitajan ja potilaan välinen vuorovaikutus on tärkeä osa hoitotyötä
Kuvaaja: Linnea Laurila
 
Hoitajien toiminta voi huonontaa potilaan kokemusta
Hoitajien käyttäytyminen heijastuu potilaiden kokemuksiin hoidosta. Potilas peilaa hoitajien tunnetiloja. Esimerkiksi hoitajien hermostuneisuus ja negatiiviset asenteet voivat vaikuttaa potilaaseen laukaisemalla hänessä ahdistusta ja aggressiivisuutta. Hoitajan asenteet, ennakkoluulot ja pelot potilaita kohtaan voivat huonontaa heidän suhdettaan. Hoitaja saattaa pitää entuudestaan tuntematonta potilasta arvaamattomana ja näin ollen pelätä häntä aggressiivisena ja hoitajaa satuttavana.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että väkivallan pelko tulee olettamuksista, mitä voisi tapahtua. Tilastollisesti hoitajan loukkaantuminen potilaan teon seurauksena psykiatrisella osastolla ei ole kovinkaan yleistä.

Potilaiden kokemusten mukaan psykiatrisilla osastoilla koetaan olevan liian vähän vuorovaikutusta hoitajien ja potilaiden välillä. Tämä aiheuttaa potilaissa mm. tylsistymistä, eikä luottamusta hoitajiin välttämättä synny, mikä hankaloittaa hoitosuhteen syntymistä. Potilaat eivät koe, että haluavat jakaa kokemuksiaan sellaisen hoitajan kanssa, johon he eivät luota. Potilaiden kokemuksen mukaan myös pakkotoimet vaikuttavat negatiivisesti hoitosuhteeseen, jonka lisäksi ne aiheuttavat potilaissa usein turhautumista, vihaa, toivottomuutta sekä tunnetta siitä, että hoitajat eivät ymmärrä heitä.
 
Kirjoittaja(t):
Sini Koponen & Linnea Laurila hoitotyön AMK-opiskleijat ja Sari Asteljoki, lehtori