07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
03.11.2016
Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoululla yhteisiä opintoja Terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksissa
 
”Yhden päivän mittainen seminaari oli antoisa. Kuulimme hienoja esityksiä, kesän aikana oli tapahtunut paljon terveyden edistämistä ja positiivista oppimista. Opiskelijat olivat oppineet suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan pienimuotoisen projektin. Esityksistä saattoi havaita innostuneisuuden ja positiivisuuden sekä ylpeydenkin omasta projektista.” Näin jakaa tuntemuksiaan ammattikorkeakoulujen välisestä yhteistyöstä Turun AMK:ssa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleva Vuokko Savolainen.
 
Ammattikorkeakoulujen liittouma mahdollisti yhteisoppimisen
Satakunnan (SAMK) ja Turun (TuAMK) ammattikorkeakoulujen CoastAL-liittouman puitteissa on suunniteltu yhteistä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opetusta muun muassa terveyden edistämisen koulutuksessa. On tarkasteltu molempien ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmia, saatu aikaan yhteisiä opintoja ja suunnitteilla on entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Yhteistyön avulla on voitu monipuolistaa opiskelijoille tarjolla olevia opintoja sekä laajentaa ja syventää osaamista ottamalla huomioon molempien ammattikorkeakoulujen vahvuudet. Tavoitteena on ollut toteuttaa aikaan ja paikkaan sitoutumattomia mutta kuitenkin vuorovaikutteisia opintoja. CoastAL-yhteistyö on mahdollistanut YAMK-koulutuksessa tietojen, taitojen ja osaamisen vaihtoa opiskelijoiden, opettajien ja ympäröivän toimintaympäristön edustajien sekä yhteistyökumppaneiden välillä.
 
Erilliset opintojaksot yhdistettiin yhteiseksi toteutukseksi
Turussa Terveyden edistämisen menetelmät ja Porissa Terveyden edistämisen menetelmät ja käytäntö ovat kuuluneet Terveyden edistämisen YAMK-koulutuksen opetussuunnitelmiin. Molemmissa ammattikorkeakouluissa näiden viiden opintopisteen laajuisten opintojaksojen sisällöt ovat olleet samansuuntaisia. Niissä on toteutettu monenlaista terveyttä edistävää toimintaa.

TuAMK:ssa opintojakso on toteutettu tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- eli TKI-hankkeissa tai opiskelijan omassa työ- tai harrastusyhteisössä. SAMK:ssa opintojakso on ollut projektiopintoja järjestöissä tai omassa työyhteisössä tai se on integroitu opinnäytetyöhön. SAMK:ssa opintojaksoon on sisältynyt myös projektiosaamisen teoriaa, kun taas TUAMK:ssa projektiosaaminen on ollut opetussuunnitelmassa erillisinä opintokokonaisuutena.

Yhteistoteutusta varten Turun AMK:n projektiosaamisen opintojakson toteutussuunnitelmaa muokattiin. Kun opetussuunnitelmat olivat samansuuntaiset ja riittävän laajat, yhteisoppiminen saatiin sujuvaksi. Yhteisenä oppimisalustana käytettiin SAMK:ssa käytössä olevaa Moodlea.
 
Teoriaa, tekemistä ja jakamista yhdessä
Teoriaa opiskeltiin videoneuvottelun välityksellä. Tämän vaiheen jälkeen opiskelijat tekivät toteutussuunnitelman terveyttä edistävään projektiin. Projektisuunnitelmat tehtiin kevään 2016 aikana. Projektit toteutettiin ja niistä raportoitiin kesällä 2016 ja ne esiteltiin yhteisessä seminaarissa syksyn 2016 alussa. SAMK:n opiskelijat emännöivät yhteistä terveyden edistämisen seminaaria ja siihen osallistuivat kaikki yhteistyöryhmän opiskelijat. Ennen seminaaria opiskelijat olivat tutustuneet toistensa projektiraportteihin. Projektit esitettiin ennalta suunnitellussa järjestyksessä yleistä konferenssikäytäntöä noudattaen ja kommentoijaparit oli sovittu etukäteen. Kaikkiaan esiteltävänä oli 18 projektia. Esitykset olivat tiukan aikataulun vuoksi lyhyitä ja napakoita, jotta niitä ehdittiin kommentoida, esittää niistä heränneitä kysymyksiä ja keskustella.

Vuoropuhelu seminaarissa oli aktiivista ja opiskelijat jakoivat keskenään parhaita työelämässä koeteltuja käytänteitä. Näin tavoitettiin laajasti erilaisia projektikokemuksia ja saatiin uutta, monipuolista käytännön tietoa. Myös terveyttä edistävät ja työelämää kehittävät elementit tulivat niissä esiin. Lisäksi opiskelijat saivat lisäaineksia terveyden edistämisen asiantuntijuuteensa.

Opiskelijat hyötyivät yhteistoteutuksesta monin tavoin, kun heidän saamansa opetus- ja seminaaritarjonta laajeni. Myös opettajille toteutus oli antoisa oppimiskokemus. "Asiantuntijuuden, kokemusten vaihdon ja vastuun jakamisen lisäksi se toi mukanaan mukavan työtoveruuden, jonka varaan on hyvä rakentaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa", kertovat toteutuksen vastuuhenkilöt yliopettaja Pia Suvivuo (TuAMK) ja lehtori Elina Liimatainen-Ylänne (SAMK).
 
Yhteisoppimisen tulevaisuus
Edellä kuvatun kaltaista yhteisoppimista voidaan suositella toteutettavaksi jatkossakin. Sen edellytyksenä ovat kuitenkin riittävä yhteissuunnittelu sekä tarpeeksi yhtenäiset ja yleisellä tasolla olevat opetussuunnitelmat, jotta erilaiset toteutustavat olisivat mahdollisia. Opintojaksot on myös sijoitettava samaan ajankohtaan kummassakin ammattikorkeakoulussa, vaikka opiskelijaryhmät olisivatkin aloittaneet opintonsa eri aikaan.

Yhteisesti toteutettavat opintojaksot edellyttävät myös, että opiskelijat saavat tarpeeksi ajoissa opintojaksojen toteutusta koskevan informaation, kuten tiedot aikatauluista, oppimisalustasta ja toteutustavasta.
 
Kirjoittaja(t):
Pia Suvivuo, yliopettaja ja Vuokko Savolainen, sairaanhoitajaopiskelija (YAMK)