07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys

Tutkimus ja kehitys -aihealueen artikkelit käsittelevät monenlaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä tutkittuja ja kehitettyjä ilmiöitä.

Aihealueen artikkelit vuoteen 2014
 
76
08.10.2014
Eettinen osaaminen kätilötyössä ei kehity ilman tukea
Kätilöopiskelijat tarvitsevat tukea opiskelijaohjaajiltaan eettisen osaamisensa kehittämiseen. Äitiyspoliklinikan kätilöt ovat tietoisia opiskelijoiden tuen tarpeesta ja motivoituneita kehittämään eri tavoin opiskelijoiden eettistä ajattelua ja osaamista. Etiikka kätilötyössä koetaan hyvin tärkeäksi mutta haastavaksi, ja kätilöt tarvitsevatkin lisää menetelmiä, joilla he voivat edesauttaa kätilöopiskelijoiden eettistä osaamista.
75
24.09.2014
Senioritalojen esteettömyyttä kartoitettiin
Esteetön ja saavutettava ympäristö ei tarkoita automaattisesti lisäkustannuksia. Rakennuttajalla ja suunnittelijoilla pitää olla tietoa ja ymmärrystä siitä, mikä on merkityksellistä ja relevanttia ikääntyneiden asumisessa.
74
16.05.2014
Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset hyödyttävät kaikkia osallistujatahoja
Projektiopinnot ovat osa terveydenhoitotyön syventäviä opintoja. Terveydenhoitajaopiskelijat ovat tehneet terveystarkastuksia pitkäaikaistyöttömille Turun hyvinvointitoimialan, Raision sosiaali- ja terveystoimen sekä Turun ammattikorkeakoulun Terveesti tulevaisuuteen -projektissa vuodesta 2007 asti. Yhteistyön taustalla on Sosiaali- ja terveysministeriön kunnille asettama velvoite järjestää pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia. Tärkeinä yhteistyökumppaneina projektissa ovat Työ- ja elinkeinotoimisto ja sosiaalitoimi, joiden kautta työttömät ohjautuvat terveystarkastukseen. Toiminta toteutetaan opettajien ohjauksessa.
73
25.10.2012
Persoonatyyppien tunnistaminen tukena esimiestyössä?
Oletteko kuulleet sanonnan: ” meitä on moneen junaan ja osa jää jo asemalle”? Nämä sanat kuvaavat erinomaisesti sitä, että ihmisiä on monenlaisia. Miten tuo vaikuttaa esimiehen tapaan työskennellä?
72
12.05.2012
Ajatus etsii paikkaa kehittämistyön äärellä
Ensin koet oivalluksen, josta syntyy idea, näkökulma tai lähtökohta ajatuksellesi. Tiedostaen tai tiedostamatta jäsentelet tätä mielessäsi. Olet synnyttämässä jotain uutta.
71
14.06.2011
Maksullisen palvelutoiminnan kehittämisopas Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön hius- ja kauneudenhoitoalalle
Ammattioppilaitoksissa suoritettava maksullinen palvelutoiminta on erittäin tärkeä opiskelun osa-alue. Sen avulla opiskelijalle annetaan hyvät lähtökohdat työelämää varten yhdistämällä teorian ja käytännön osaamista. Opinnäytetyömme tavoitteena oli laatia Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön hius- ja kauneudenhoitoalalle käytännöllinen opas maksullisen palvelutoiminnan kehittämiseen. Tarkoituksena oli löytää välineitä maksullisen palvelutoiminnan kehittämiseen, jotta toiminta olisi entistä kattavampaa ja tarkoituksenmukaista. Kokosimme tärkeimmiksi havaituista kehityskohteista oppaan, jossa tarkastelemme aiheita oppilaitoksen nykytilanteen, kehitysideoiden ja tavoitteiden näkökulmasta.
70
23.03.2011
MONIPUOLISESTI SOSIAALINEN
Sosiaalisen median kasvu näkyy tämän päivän yritysmaailmassa. Myös hiusalan yritykset ovat heränneet hyödyntämään esimerkiksi Facebookia yhtenä markkinointiviestintäkanavanaan. Sosiaalinen media on kuitenkin kasvava foorumi ja sen monipuolisuuden ymmärtäminen sekä sen tarjoamien palveluiden hyödyntäminen tehostavat yrityksen markkinoinnin kehittämistä.
69
08.12.2010
Sosiaalinen media toimii myös työssäoppimisen ohjauksessa
Sosiaalinen media on tullut osaksi monen ihmisen päivittäistä elämää. Usein se mielletään vapaa-aikaan ja henkilökohtaiseen elämään liittyväksi yhteydenpidon välineeksi, mutta sen käyttömahdollisuudet ovat moninaisemmat. Sosiaalista mediaa voidaan käyttää erilaisten työ- ja opiskeluryhmien yhteisenä alueena sekä myös esimerkiksi ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjakson ohjauksen välineenä.
68
01.12.2010
Sosiaalinen media oppimisen tukena
Estenomiopintoihini sisältyvän opinnäytetyöni aiheena oli sosiaalisen median käyttö oppimisen tukena. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä opiskelijaryhmän kokemuksia sosiaalisen median käytöstä. Aihe on ajankohtainen, sillä sosiaalisen median käyttö niin oppimisympäristöinä kuin yritysten markkinointikanavanakin kasvaa kovaa vauhtia.
67
01.12.2010
Miten verkko-opintojakso voidaan monistaa tuotteeksi?
Tuoteidea, Polku yrittäjyyteen -verkko-opintojakso, syntyi asiakkaiden kysynnästä ja Opetushallituksen JATKUMO-hankkeen rahoituksella. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston (VAAO) verkko-opintojakson tuotteistamisprosessissa hyödynnetään teoreettista viitekehystä tuotteistamisesta ja verkko-oppimisesta sekä Opettajana verkossa -koulutusta. Polku yrittäjyyteen -verkko-opintojakson monistettavuudesta saadaan käyttötapatietoa opintojakson ohjaajilta ja testiryhmältä.
66
22.11.2010
Lisäpuhtia lanseerauskampanjaan
Kosmetiikan markkinat ovat olleet kasvussa jo usean vuoden ajan. Apteekkikosmetiikka on tämän myötä kasvattanut suosiotaan ja koko ajan uusia tuotemerkkejä ilmestyy myös apteekkien hyllyille. Apteekeista on mahdollisuus nykypäivänä hankkia kaikki kosmetiikkavalmisteet värikosmetiikkaa myöten.
65
02.09.2010
Keke-opas opastaa hiusalan kestävän kehityksen sisältöihin
Kestävä kehitys on tärkeä koko maailmaa ravisteleva asia, joka pitäisi huomioida myös ammatillisessa koulutuksessa. Miten kestävän kehityksen asioita ja sisältöjä voisi oppia hiusalan koulutuksessa? Mitkä ovat hiusalan kannalta tärkeitä kestävän kehityksen osa-alueita?
64
16.06.2010
VERKKOKURSSI OPINNÄYTETYÖNÄ VAASAN AMMATTIOPISTON HIUSALALLE
Opetusministeriö on kehittämissuunnitelmassaan vuosille 2003–2008 visioinut, että jokaisella opiskelijalla kaikilla koulutusasteilla ja -aloilla on mahdollisuus opiskella vähintään kaksi opintoviikkoa alansa opintoja verkossa. Tuo ei ole toteutunut Vaasan ammattiopiston hiusalan koulutusohjelmassa. Estenomiopintojen opinnäytetyöni ja kehittämissuunnitelmani tavoitteena oli verkkokurssin suunnitteleminen.
63
11.06.2010
Asiakassuositukset herättävät kuluttajan luottamuksen palvelua kohtaan
Hiusala uudistuu jatkuvasti ja uusia kampaamoita perustetaan koko ajan. Miten sitten kampaamoyritys pystyy erottautumaan muista liikkeistä? Raumalla sijaitseva Cm Hiustalon toimipiste lähti tavoittelemaan uusi asiakassuhteita keväällä 2010 suosittelumarkkinoinnin avulla.
62
26.05.2010
Työhyvinvointia omalla vastuulla
Työhyvinvointi on suosittu puheenaihe. Se herättää keskustelua ja mielipiteitä varsinkin silloin kun asiat työyhteisössä eivät suju aivan toiveiden mukaisesti. Syyttävä sormi osoittaakin usein työnantajaa, vaikka hänen roolinsa työhyvinvoinnin kokonaisuudessa on rajallinen. Vaikka työyhteisöt panostavat entistä enemmän työhyvinvointia tavoitteleviin toimenpiteisiin, siitä huolimatta työssä uuvutaan entistä enemmän, eikä aktiivisuutta työkykyä ylläpitävään toimintaan tunnu löytyvän riittävästi työntekijöiden osalta. Onko huomio kiinnitetty vääriin lähtökohtiin?
61
24.02.2010
Palveluohjausosaamista kehitettiin lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksessa
Sosiaalialan koulutusohjelman ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä kehitettiin palveluohjausosaamista lasten, nuorten ja heidän perheidensä kuntoutuksessa. Kehittämishanke toteutettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvituksessa osana Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa moniongelmaisten sairaiden ja vammaisten lasten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennushanketta.
60
11.12.2009
Osaamiskartoitus – henkilökohtaistamisen työväline
Aikuisilla on usein paljon työkokemusta ja sen myötä kokemuksien kautta tullutta osaamista sekä hiljaista tietoa, jotka tulee ottaa huomioon henkilökohtaisia opintopolkuja suunniteltaessa. Osaamiskartoitus on hyvä työväline henkilökohtaistamisen avuksi. Näyttötutkintojärjestelmään sisältyvän henkilökohtaistamismääräyksen mukaan aikuista oppijaa on ohjattava näyttötutkintoon hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen sekä myös ammattitaidon hankkimisen vaiheessa. Tutkinnon suorittaminen ja opintopolku on suunniteltava jokaiselle henkilökohtaisesti.
59
11.12.2009
Osaamiskartoitus avaimena osaamiseen – työväline hiusalan erikoisammattitutkintoon sekä muille koulutusaloille
Osaamiskartoitusta on käytetty työvälineenä tähän mennessä työelämässä, mutta sen käyttöä pitäisi siirtää myös koulutuksen puolelle. Osaamiskartoituksen avulla saadaan paremmin tietoa opiskelijoiden osaamisen tasosta, mitä voi hyödyntää opintojen henkilökohtaistamisessa. Hiusalan erikoisammattitutkintoon kehitetty osaamiskartoitus toimii muokattuna myös muilla koulutusaloilla.
58
11.12.2009
Vuorovaikutustaidot asiakaspalvelussa
Hyvät vuorovaikutustaidot ja kommunikointitaidot vaaditaan hyvään asiakaspalveluprosessiin hiusalalla. Asiakaspalvelijan ”käyntikorttina” ulkoinen olemus ja kehonkieli ovat tärkeitä tekijöitä palvelun onnistumisen kannalta. Estenomiopiskelija Susanna Koskelaisen opinnäytetyössä tutkittiin Koulutuskeskus Tavastian oppilaiden kokemuksia vuorovaikutustaitojen onnistumisesta ja siitä, mitä ongelmia saattaa esiintyä oppilaan ja asiakkaan välillä asiakaspalvelussa sekä mitä tietoja ja taitoja oppilailla oli ottaa vastaan erilaisia asiakasryhmiä, esimerkiksi mielenterveys-, kehitysvammainen, väkivaltainen, tai eri kulttuurista tuleva asiakas.
57
11.12.2009
Kylpyläpalvelujen kehittäminen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolle
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto on Itä-Suomessa sijaitseva, kuntayhtymän omistama ammattioppilaitos. Oppilaitoksessa opiskelee yli 2000 opiskelijaa ja henkilökuntaa on noin 400. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kauneudenhoitoalan lehtori, estenomiopiskelija Hannele Nykänen teki opinnäytetyönään palvelukonseptin ammattiopiston kylpyläpalvelujen markkinoinnille.
56
08.12.2009
Sosiaalisella medialla näkyvyyttä kauneudenhoitoalalle
Markkinoinnin maailma on muuttumassa, ja internetissä tapahtuva sosiaalinen kanssakäyminen lisää yrityksen mahdollisuuksia tehostaa markkinointiaan ja näkyvyyttään. Monet 2000-luvun markkinoinnin alan menestystarinoista ovat tehneet läpimurtonsa juuri internetin sosiaalisia verkostoja hyödyntäen. Kauneudenhoitoalan kannattaa olla mukana tässä nousevassa trendissä ja ryhtyä näkymään sosiaalisen median verkostoissa, muun muassa keskustelupalstoilla, yhteisöissä ja blogipalveluissa.
55
08.12.2009
Messut markkinointiviestinnän keinona
Messut ovat yksi suosituista markkinointiviestinnän keinoista nykypäivänä. Messuilla aiheesta kiinnostuneet, potentiaaliset asiakkaat löytävät uusia palveluja ja tuotteita ja yritykset saavat puolestaan tunnettavuutta omille palveluilleen. Messut ovat myös oiva tapa sekä vahvistaa yrityksen imagoa ja tehdä yritystä tunnetuksi että saada uusia, kiinnostuneita asiakkaita.
54
08.12.2009
Osaamisen kehittäminen kauneudenhoitoalan yrityksessä
Osaamisen kehittäminen on hyvin tärkeä asia kauneudenhoitoalan yrityksissä, joten yritysten pitäisi kiinnittää siihen yhä enemmän huomiota alati kasvavassa kilpailussa. Usein hoitolat ja parturi-kampaamot ovat melko pieniä organisaatioita, ja osaamisen kehittämisen tärkeyteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Kehityshankkeessa tehtiin opas, jonka avulla on mahdollista tunnistaa henkilöstön osaaminen.
53
08.12.2009
Kauneudenhoitoalan uudet kasvot
Kauneudenhoitoalalla on alkanut uusi aikakausi uuden opetussuunnitelman myötä. Valtakunnalliset opetussuunnitelmat muuttuvat noin 10 vuoden välein. Nykyään kauneudenhoitoalan perustutkinto tarjoaa kahta suuntautumisen vaihtoehtoa: kosmetologin koulutusohjelman sekä kosmetiikkaneuvojan koulutusohjelman. Muutostarpeet uuteen opetussuunnitelmaan tulivat opetuksen saralta, mutta osaksi myös suoraan työelämän ammattitaitovaatimuksista.
52
08.12.2009
Koulutuksella erottuvuutta hiusalalla
Nykypäivänä hiusalan maahantuojien keskuudessa koulutus kuuluu automaattisena osana maahantuojan tai brändin tarjoamiin palveluihin. Koulutus voi brändille olla pakollinen paha, tai sillä voidaan korostaa brändin identiteettiä ja jopa luoda brändi. Hyvällä koulutustarjonnalla voidaan myös erilaistua niiden satojen brändien joukosta, jotka kaikki tarjoavat hyviä tuotteita.
51
08.12.2009
Pelisilmää myyntitilanteisiin
Laadukas palvelu on ydinasemassa asiakaspalvelutilanteissa. Asiakas voi lähteä liikkeestä tyytyväisenä tai pettyneenä, jopa tyrmistyneenä. Asiakaspalvelijan roolilla on hyvin paljon merkitystä, joten yritysten kannattaisi panostaa myyntityöhön.
50
07.12.2009
Sosiaalinen media – uusi markkinoinnin väline myös kauneudenhoitoalalla
Markkinoinnin maailma ei ole muuttunut viiteenkymmeneen vuoteen. Viestintä on ollut yksisuuntaista, ja markkinoinnin ammattilaiset ovat välittäneet viestinsä kuluttajille eri medioiden kautta. Internetistä on tullut arkipäivän väline, jossa kenellä tahansa on mahdollisuus saada ajatuksilleen yleisöä tuottamalla itse sisältöä sosiaalisen median työkaluja hyödyntäen. Markkinoijan täytyy mukautua tähän uuteen aikakauteen ja muuttaa ajattelutapaansa.
49
07.12.2009
Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen?
Kaupat ovat pullollaan erilaisia hiuskosmetiikkatuotteita, joiden seasta voi olla vaikeaa löytää juuri se oikea tuote, joten millä perusteella tuote valitaan ja ostetaan? Meillä jokaisella on omat ostopäätöksiin vaikuttavat tekijänsä. Nämä tekijät voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia, tiedostettuja ja tiedostamattomia.
48
07.12.2009
Ohjelmiston avulla kohti parempaa palvelua kosmetiikkaosastoilla
Kosmetiikkaostosten tekeminen on usein aikaa vievää ja turhauttavaa, kun oikeita tuotteita ei löydy nopeasti. Ongelma koskee erityisesti kosmeettisille raaka-aineille herkistyneitä ja allergisoituneita kuluttajia. Tulevaisuudessa kuluttajan, kosmetiikkamyyjän tai heidän yhdessä käyttämä ohjelmisto voisi nopeuttaa kosmetiikkaosastoilla saatavaa palvelua tuoden lisäpalvelun kuluttajille.
47
17.11.2009
Osaaminen esiin!
Työntekijöitä vähennetään alalta kuin alalta, jolloin jäljelle jääneiden työntekijöiden työssä jaksaminen on koetuksella. Työntekijän työssä jaksamista tukee se, että hänellä on riittävän haastava mutta ei kuitenkaan liian kuormittava työ. Työntekijä, joka kokee työnsä liian helpoksi, turhautuu työssään, kun taas työntekijä, joka kokee työnsä liian haastavaksi, uupuu työhönsä. Osaamiskartoituksen avulla on mahdollista löytää oikeat työntekijät oikeanlaisten työtehtävien pariin.
46
11.02.2009
Homma haltuun! Seksuaalineuvontaan liittyvä opetus osaksi toimintaterapeutti-koulutusta
Nyky-yhteiskunnassa seksuaalisuus on entistä enemmän esillä sekä visuaalisella että verbaalisella tasolla. Bussien kyljet ja ostoskeskusten näyteikkunat pursuavat alusvaatteissa poseeraavia mannekiineja, ja julkkistohtorit pureutuvat posket punoittaen seksuaalisuutta käsitteleviin ongelmiin studioyleisön edessä. Vaikka seksuaalisuudesta puhutaan yhä avoimemmin aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna, se ei tarkoita, että ihmisen olisi helpompi kohdata ja käsitellä seksuaalisuutta. Mutta miten toimintaterapeuttikoulutuksessa pureudutaan tähän ihmiselämän tärkeään, herkkään osa-alueeseen? Tarjoaako toimintaterapeuttikoulutus opiskelijoille eväitä seksuaalineuvontaan asiakastyössä?
45
14.01.2009
Perehdytä työntekijäsi tai menetät hänet!
Yksi suurimmista tavoitteista yrityksissä liittyy tuottavuuden lisäämiseen. Sen onnistuminen riippuu henkilöstöstä ja sen sitoutuneisuudesta yritykseen. Samaan aikaan ihmiset vaihtavat työpaikkoja useammin kuin ennen ja eliniän kestävät työsuhteet ovat vain tuulahdus menneestä. Henkilöstön vaihtuvuus tulee yritykselle monella tapaa kalliiksi. Sitoutuminen yritykseen alkaa muodostua jo ensimmäisenä työpäivänä, minkä takia työntekijän perehdyttäminen on yrityksen tulevaisuuden kannalta enemmän kuin tärkeää.
44
05.12.2008
Lähiesimiestyö Kelassa
Tein sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon kehittämishankkeeni lähiesimiestyöstä Kansaneläkelaitoksessa, kohderyhmänä Turun toimiston palvelupäälliköt. Tarkoituksenani oli selvittää lähiesimiestyön nykytilaa sekä minkälaisia kehittämishaasteita ja tulevaisuuden näkymiä esimiestyössä on, ja miten näihin haasteisiin tulisi vastata.
43
05.12.2008
Lähtee, ei lähde, lähtee – kyllä lähtee
Opiskelijan kansainväliseen työssäoppimiseen lähteminen edellyttää opettajilta tietoa, miten ohjata opiskelijoita. Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli laatia kansainväliseen työssäoppimseen lähtevän opiskelijan ohjaamisen opas, jossa kerrotaan, kuka tekee mitäkin ja missä vaihteessa. Oppaan tekemisessä on hyödynnetty kokeneiden ohjaajien palautteet sekä kansainvälisessä työssäoppimisessa olleiden opiskelijoiden ohjauksen toiveet.
42
03.12.2008
Kauneudenhoitoalan kestävää liiketoimintaa rakentamassa
Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat tällä hetkellä näkyvästi esillä yritysmaailmassa. Huoli ilmaston lämpenemisestä ja luonnonvarojen ehtymisestä ovat yhä useamman ajatuksissa. Eettisyys ja vastuullisuus ovat uusia ja vielä lähestulkoon koskemattomia osa-alueita palvelualoilla, kuten kauneudenhoitoalalla. Tästä syystä kestävän kehityksen ottaminen osaksi kauneudenhoitoalan liiketoimintaa tarjoaa yritykselle kilpailuedun ja kohentaa imagoa sidosryhmien silmissä huomattavasti.
41
28.11.2008
Erilaistumisen kautta asiakkaan sitouttamiseen
Kauneudenhoitoalan markkinoilla vallitsee parhaillaan kova kilpailu asiakkaiden huomioista. Koveneva kilpailu on saanut alamme yritykset kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota asiakkaaseen. Kun yrityksen asiakaskunta on riittävän laaja ja toiminnan tarkoitus edelleen kasvaa, on ryhdyttävä keksimään toimivia keinoja asiakkaiden sitouttamiseksi, asiakkuuksien ylläpitämiseen sekä entistä paremman palvelun mahdollistamiseen.
40
27.11.2008
Näytä osaamisesi ammattiosaamisen näytöissä
Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat suorittavat koulutuksensa aikana opetussuunnitelmien mukaiset ammattiosaamisen näytöt. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelijat näyttävät saavuttamansa ammattitaidon aidoissa työelämän tilanteissa, aidoissa työympäristöissä. Pohjois-Karjalan ammattiopistossa hiusalan opettajina toimivat estenomiopiskelijat Kirsi Kakkonen ja Tiina Makkonen uudistivat opinnäytetyönään hiusalan ammattiosaamisen näyttösuunnitelman, jotta se vastaisi paremmin työelämän tarpeita.
39
27.11.2008
Markkinointiviestinnän tavoitteena on myyjien sitouttaminen
Kosmetiikkamarkkinoilla tuotetarjonta kasvaa koko ajan. Samalla kilpailu tavaratalojen hyllytiloista kiristyy. Tavarataloissa oman tuotemerkin erottuminen kilpailevista tuotemerkeistä vaatii tavarantoimittajilta yhä enemmän markkinointipanostuksia.
38
27.11.2008
Turvaa tupaan -tapahtuma Loimaalla jakoi turvallisuustietoutta ikääntyville ihmisille
Ylempään AMK-tutkintoon sisältyvänä kehittämishankkeenamme suunnittelimme, toteutimme ja arvioimme Turvaa Tupaan -nimisen ikinuorten turvallisuustapahtuman. Turvallisuustapahtuma järjestettiin 26.9.2008 Loimaalla Heimolinnassa, ja se oli suunnattu pääasiassa yli 65-vuotiaille loimaalaisille sekä lähikunnissa asuville. Tapahtuma piti sisällään asiantuntijapuheenvuoroja turvallisuudesta sekä mahdollisuuden käydä testaamassa omia arvoja testipisteissä ja tutustua turvallisuustuote- ja palveluesittelijöiden tarjontaan. Idea kehittämishankkeeseemme syntyi tarpeesta ennaltaehkäistä ikääntyvän väestön tapaturmia ja lisätä turvallisuutta asuinympäristössä turvallisuustapahtuman avulla.
37
27.11.2008
Työssä oppii – työelämälähtöinen pienryhmä osana opetussuunnitelmaperusteista parturi-kampaajaryhmää
Hiusalan opettajat, estenomiopiskelijat Tarja Kaihua ja Nina Lauri laativat toiminnallisen opinnäytetyön, jonka valmis tuotos oli työelämää ja oppilaitoksia palveleva taulukkomuotoinen opintojen runko työelämälähtöiselle parturi-kampaajaopiskelijoiden pienryhmälle. Pienryhmän opintojen lähtökohtana turismista elävillä pohjoisen paikkakunnilla oli se, että alusta lähtien opiskelijat toimisivat työssäoppimispaikoissaan tekevinä käsipareina ja auttaisivat työvoimapulasta kärsiviä yrittäjiä.
36
18.11.2008
Erilaistuminen on menestystekijä kosmetiikan markkinoilla
Kosmetiikan markkinat Suomessa ovat erittäin kilpaillut ja kyllästetyt. Markkinoille tuodaan jatkuvasti uusia brändeja sekä lanseerataan uusia tuotteita ja tuotelinjoja jo olemassaolevien brandien sisälle. Pärjätäkseen tässä kovassa kilpailussa on uuden maahantuojan erotuttava joukosta sekä tarjottava jotakin uutta ja merkittävää arvoa asiakkaille.
35
06.11.2008
Ergonomian opetuksen kehittäminen hiusalan perusopintojen yhteydessä
Ergonomia käsittää ne keinot ja menetelmät, joiden avulla tuetaan ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työhyvinvointia. Työhyvinvointia voidaan kehittää huomioimalla työympäristön toimivuus, viihtyvyys sekä turvallisuus. Ergonomia mielletään usein suppeasti ainoastaan ergonomisiksi työasennoiksi ja välineiksi.
34
13.10.2008
Opiskelu ja opinnäytetyön tekeminen vaativat veronsa
”Kaiken pistän peliin, käännyn jopa selin, käsilläni seison, puren kulmaa peiton. Mitä siinä lorvit, pistä käyntiin sorvisi, sitten tulee tenka på, mummo nauraa hoh hoh hoo… ” Näin laulavat Eläkeläiset, mutta vertaus sopii myös hyvin opinnäytetyön kirjoitusprosessiin.
33
18.04.2008
Kosmetologien ihovoiteiden kemian tietoja on kehitettävä
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon myötä kosmetologilla tulisi olla valmiudet toimia ihonhoidon ja ihonhoidon ohjauksen asiantuntijana. Jotta kosmetologi voisi tarjota laadukasta palvelua ja toimia vastuullisesti, häenellä tulisi olla tietoutta kosmetiikan ainesosista ja tuotteista sekä niiden vaikutuksista ihoon. Valmistaako ammatillinen perustutkinto kosmetologeja alati kehittyvän kauneudenhoitoalan työelämän vaatimuksiin?
32
14.03.2008
Kehityskeskustelusuunnitelman luominen parturi-kampaamo Headlineen osaamisen kartoituksen pohjalta
Opinnäytetyönä toteutettiin kehittämishanke parturi-kampaamo Headlineen. Kehittämishankkeen taustana on keväällä 2007 toteutettu ammatin osaamisen kartoitus. Kehittämishanke sisälsi ammatin osaamisen kartoituksen ja kehityskeskustelusuunnitelman.
31
10.03.2008
Parturi-kampaamo ja hiustuotemyymälä palkitsevat uskollisia asiakkaitaan pisteillä
Erilaiset asiakasuskollisuusohjelmat, joita kutsutaan myös asiakasohjelmiksi, kanta-asiakasohjelmiksi, korttiohjelmiksi ja bonusohjelmiksi, ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi alalla kuin alalla. Erinäisten kanta-asiakasetujärjestelmien kasvun syynä on luultavasti se, että monellakaan alalla asiakaskanta ei enää kasva luonnollisesti, vaan tulos on saatava aikaan pitämällä lujasti kiinni jo olemassa olevista asiakkaista. Porilaiselle parturi-kampaamolle ja hiustuotemyymälälle Fanletti Oy:lle suunniteltiin yrityksen markkinoinnin tavoitteita tukeva kanta-asiakasetujärjestelmä.
30
07.03.2008
Tunnekokemukset ja niiden huomioiminen verkko-oppimisen suunnittelussa
Tunteiden on jo pitkään tiedetty vaikuttavan oppimiseen. Tutkimuksien perusteella voidaan yleisesti sanoa, että positiivisten tunteiden kokeminen motivoi ja kannustaa eteenpäin, sen sijaan negatiivisilla tunnekokemuksilla on päinvastainen vaikutus. Silti kaikki tunteet eivät vaikuta oppimiseen. Verkko-vuorovaikutus osoittautui tärkeimmäksi yksittäiseksi tunteita aikaansaavaksi seikaksi opinnäytetyössä ”Verkko-oppimistilanteisiin liittyvät tunteet ja verkko-oppimisen suunnittelu – case hiusalan erikoisammattitutkinto”, ja sama tulos on saatu laajasti myös muissa tutkimuksissa.
29
06.03.2008
Osa-aikaeläkeläisyys työyhteisön kehittämisen haasteena Jyväskylän ammattiopiston hius-, kauneus- ja vaatetusaloilla
Opinnäytetyö osa-aikaeläkeläisyydestä on kehittämistyö Jyväskylän ammattiopiston hius-, kauneus- ja vaatetusaloille. Työn tarkoituksena on selvittää mielipiteitä osa-aikaeläkeläisyydestä ja luoda avoimuutta työyhteisössä. Aihe on ajankohtainen, sillä eläköityminen ja väestön ikääntyminen ovat maailmanlaajuisesti tätä päivää. Opinnäytetyön tutkimustuloksia ja kehitysideoita voidaan jatkossa hyödyntää, mikäli oppilaitos niin haluaa.
28
04.12.2007
Kanta-asiakasjärjestelmä parturi-kampaamoon
Kanta-asiakasjärjestelmät ovat nykypäivää jo useissa eri alojen yrityksissä. Parturi-kampaamot ovat jääneet tai jättäytyneet kanta-asiakasajattelussa varjoon. Tämä saattaa johtua siitä, että yrityskoot ovat alalla usein pieniä ja kanta-asiakkuus rinnastetaan usein isoihin yrityksiin. Turun ammattikorkeakoulun kauneudenhoitolinjan opiskelijat Petra Aalto ja Taru Vienola ovat vieneet kanta-asiakasajattelun pieneen parturi-kampaamoon. kanta-asiakasjärjestelmä on suunniteltukokonaisuutena, siihen on linkitetty muun muassa tarvittavat ATK-laitteet ja ohjelma sekä markkinointiin ja asiakkaiden palkitsemiseen liittyvä materiaali.
27
04.12.2007
Helmi muiden joukossa
Mielikuva on yksilön mielessä rakentuva kuva jostakin asiasta. Liiketoiminnassa mielikuvan rakentumisen voidaan katsoa olevan tietoista, systemaattista työtä, jolla pyritään aikaansaamaan yritykselle keskeisten henkilöiden keskuudessa positiivinen mielikuva, jonka avulla saadaan yritykselle menestystä. Kauneudenhoitoalan opiskelija Jenni Ohtonen käsittelee opinnäytetyössään mielikuvien merkitystä kauneudenhoitoalan markkinoinnissa tekemänsä markkinointimateriaalin kautta. Markkinointimateriaali on suunniteltu hankolaiselle hemmottelukeskukselle, Studio Bellezzalle.
26
04.12.2007
Opi hierontamenetelmät sähköisesti – sähköinen oppimateriaali vyöhyketerapian opettamiseen ja oppimiseen
Valmistin yhdessä Siru Westerlundin kanssa Turun ammattikorkeakoulun toiminnallisena opinnäytetyönä sähköisen oppimateriaalipaketin valinnaisten hieronta- ja terapiamenetelmien vyöhyketerapian opettamiseen ja oppimiseen. Ajatus sähköisen oppimateriaalipaketin tekemisestä syntyi, koska nykyinen olemassa oleva vyöhyketerapian oppimateriaali oli hajanaista ja vanhanaikaista. Vanha oppimateriaali ei enää palvellut opettajia opettamisessa eikä motivoinut opiskelijoita vyöhyketerapian opiskelussa.
25
04.12.2007
Suomen hiusyrittäjät ry:n paikallisyhdistyksillä käytössään uusi toiminnan kehittämisen opas
Suomen Hiusyrittäjät ry on hiusalan yrittäjien toimialajärjestö, jolla on 32 paikallisyhdistystä. Joulukuussa 2007 estenomiksi valmistuva Mari Mäki-Antti laati paikallisyhdistyksille opinnäytetyönään oppaan, jonka avulla niissä voidaan uudistaa toimintaa ja vastata 2000-luvun asettamiin haasteisiin.
24
04.12.2007
Kosmetiikassa kilpaillaan brändeillä
Kosmetiikkamarkkinoilla kilpailu on kovaa ja on erityisen tärkeä pyrkiä erottumaan kilpailijoista. Tuotemerkkeihin satsataan yrityksissä, koska vahva brändi erottaa tuotteen kilpailijoista ja parantaa yrityksen asemaa. Vahva brändi nostaa myös yrityksen arvoa. Toisaalta brändi on lisäarvo, jonka kuluttaja on valmis maksamaan tuotteesta.
23
20.11.2007
Harrastukseni ovat tyyli ja muoti
Tyylistä ja muodista on tullut suosittu harrastus. Tyyliä harrastetaan kiertelemällä vaatekaupoissa ja kirpputoreilla, leikkimällä oman vaatekaapin sisällöllä ja vaikkapa pitämällä omaa tyyliblogia. Uutta sisältöä harrastukseen voi saada kauneudenhoitoalan opiskelijoiden Mirva Muonan ja Jutta Mäenpään opinnäytetyöstä Hyvännäköinen –toimintakertomus hiusalan oppikirjan tuottamisesta. Turun ammattikorkeakoulun kauneudenhoitolalan koulutusohjelmassa tehty opinnäytetyö ei tosin ole varsinaisesti suunnattu meille tavallisille tyyliharrastajille, vaan niille, jotka ”harrastavat” tyyliä työkseen.
22
11.06.2007
Hiusalan työpaikkaohjaajille opas oppisopimusopiskelijoiden ohjaukseen
Ammatillisten oppilaitosten ja työelämän yhteistyö on haasteellista ja vaatii kehittämistä. – Työelämästä nousee jatkuvasti esiin tarve saada oppilaitoksilta ohjausta ja tukea oppisopimusopiskelijoiden ohjaamiseen käytännön työssä, sanoo Valkeakosken aikuiskoulutuskoulutuskeskuksessa työskentelevä e-TARVO projektipäällikkö Seija Mäkinen.
21
12.02.2007
Ulkomaille lähtevän opiskelijan opas on osa hyvin onnistunutta ulkomaanopiskelujaksoa
Ulkomaanopiskelujaksot ovat yleistyneet toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa viime vuosien aikana. Onnistunut ulkomaanopiskelujakso vaatii suunnitelmallisuutta ja ennakkovalmentautumista. Ulkomaille lähtevän opiskelijan opas auttaa opiskelijaa valmentautumaan matkalle sekä helpottaa toimintaa järjestävien työtä.
20
25.01.2007
Mainonnan suunnittelun haasteet
DaySpa-yritys Baline BeautySpa antoi kauneudenhoitoalan opiskelija Tiina Ylä-Outiselle ja Heidi Karppiselle tehtäväksi suunnitella yritykselle kaksi sanomalehtimainosta ja mainosjulisteet. Mainosten päätavoitteiksi määriteltiin erottuvuus ja mieleenpainuvuus, jotta uutta yritystä saadaan mahdollisimman tehokkaasti esille. Lisäksi mainokset suunniteltiin sellaiseen muotoon, että yritys voi hyödyntämään pohjia tulevaisuudessa.
19
12.05.2006
Sissimarkkinoinnista keinot aloittelevalle yritykselle
T?ekkiläinen ammattikosmetiikkasarja Ryor tuli Suomen markkinoille keväällä 2006. Ryor-tuotteet ovat ammattilaisten käyttämiä ja jälleenmyymiä tuotteita, joten niiden myynnissä korostuu asiantuntijuuden merkitys. Ryorin myyntikonseptia kehitettiin kahden estenomin opinnäytetyössä. Opinnäytetyössään Anni Maajärvi ja Anu Pöyhönen testasivat sissimarkkinoinnin keinoja tuotteen myynnissä sekä tarkkailivat dialogin ja NLP-mallin toimivuutta myyntitapahtumissa.
18
12.05.2006
Parturi-kampaajien ammattioppikirjahanke
Kauneudenhoitoalalle tarvittaisiin parturi-kampaajien ammattioppikirja. Ammattioppikirjan tulisi olla kattava tietopaketti, joka vastaisi hiusalan valtakunnallisen opetussuunnitelman vaatimuksiin sekä työelämän parturi-kampaajien ammattitaidolle asettamiin haasteisiin. Estenomiopiskelija Jatta Sjöroos käynnisti projektin, jonka tarkoituksena on tulevaisuudessa saada ammattioppikirjahanke hiusalalle.
17
12.05.2006
Ammattiosaamisen näytöt käyttöön syksyllä 2006 alkavassa ammatillisessa koulutuksessa
Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan nuorisoasteen koulutuksessa suoritettavia näyttöjä, joissa opiskelijat osoittavat käytännön työtehtäviä tekemällä ammatillisen osaamisensa. Estenomi ?opiskelija Tea Eerola teki toiminnallisena opinnäytetyönään kirjallisen ehdotelman kauneudenhoitoalan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta Valkeakosken ammattiopistossa. Opinnäytetyössä perehdytään näyttöjä säätävään lainsäädäntöön ja opetushallituksen määräyksiin ja ohjeisiin, sekä kuvataan näyttöharjoitus oppilaitoksen kauneushoitolassa.
16
12.05.2006
Jaksatko työssäsi, kauneudenhoitoalan ammatinopettaja?
Yhteiskunnalliset muutokset ja opetusalan uudet haasteet ovat muuttaneet kauneudenhoitoalan ammatinopettajan työtä. Erilaisten projektien aiheuttamat kiireet vähentävät aikaa, jonka opettajat haluaisivat mieluummin antaa oppilailleen. Tyytymättömyys mahdollisuuksiin tehdä työ huolella aiheuttaa stressiä.
15
12.05.2006
Jälleenmyynnin haasteet hiusalalla
Hiusalan palvelutarjonta on muuttunut oleellisesti viimeisten vuosikymmenien aikana. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan pitää jälleenmyyntituotteiden tarjonnan lisääntymistä alan yrityksissä. Koulutuspäällikkö, estenomiopiskelija Milla Valtosen opinnäytetyössä tutkittiin Sebastian Professional asiakkaiden kohtaamia haasteita sekä esteitä jälleenmyynnissä, vastaajien koulutusaktiivisuutta sekä kiinnostusta myyntikoulutukseen.
14
12.05.2006
Yrittäjyyttä voi oppia, mutta voiko sitä opettaa?
Hiusalan opettaja ja estenomiopiskelija Mila Hakalin on käsitellyt yrittäjyyteen oppimista ja opettamista opinnäytetyössään. Työ oli toiminnallinen yritysprojekti, joka sisälsi myös projektin vaikutuksia mittaavan tutkimuksen. Tavoitteena Hakalinilla on kehittää Koulutuskeskus Salpauksen opetusmenetelmiä yrittäjyyteen kannustavaksi ja opinnäytetyö oli osa tätä tavoitetta.
13
12.05.2006
Työterveys on tiedon ja tahdon asia
Loimaan seutukunnan työterveyshuolto järjesti alueen parturi-kampaajille koulutuspäivät. Päivien tavoitteina olivat työterveyttä ylläpitävien ja edistävien käytänteiden ohjeistaminen ja työterveyshuoltopalveluiden markkinoiminen. Koulutuspäiville osallistuneet 25 hiusalan ammattilaista olivat tyytyväisiä saamaansa tietoon.
12
12.05.2006
Myyntiä ja menestystä kosmetiikan tuotekoulutusmateriaalilla
Kosmeettisten tuotteiden markkinointi on valtaisan kilpailun vuoksi oma taiteenlajinsa. Estenomi ? opiskelija Heidi Aska tuotti toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantona kosmetiikan maahantuontiyritykselle päivitetyn tuotekoulutusmateriaalin ja selvitti, miten jälleenmyyjiin ja kuluttajiin voidaan vaikuttaa markkinointiviestinnän ja tuotteistamisen keinoin.
11
12.05.2006
Parturi-kampaamoon lisää asiakkaita ja näkyvyyttä markkinointiviestinnällä
Ei riitä, että liiketilat näyttävät hyviltä ja työntekijöillä on vankka ammattitaito. Menestyvään liiketoimintaan vaaditaan näiden lisäksi pitkäjänteisyyttä ja ennen kaikkea suunnitelmallisuutta. Pienen parturi-kampaamoyrityksen liiketoiminnassa yhtenäisten ja suunniteltujen markkinointiviestien merkitys korostuu.
10
10.04.2006
Markkinointiviestinnällä asiakkaita ja näkyvyyttä parturi-kampaamoon
Monen pienen parturi-kampaamoyrityksen heikkous on pieni asiakaskunta ja huono näkyvyys, jotka vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen. Opinnäytetyössään kauneudenhoitoalan opiskelijat Anu Hakala ja Iina Juutinen antavat yksilöllisesti suunniteltuja käytännönohjeita ja keinoja Turussa sijaitsevalle parturi-kampaamoyritykselle, kuinka markkinointiviestinnän avulla saadaan kasvatettua yrityksen asiakasmäärää ja näkyvyyttä.
9
10.04.2006
Shop-in-shop-toiminta motivoi ostamaan ja myymään
Shop-in-shop-toiminnalla tarkoitetaan tavaratalon sisällä sijaitsevaa palvelevaa myyntipistettä, jossa maahantuojan koko valikoima on näyttävästi esillä yhdessä paikassa. Myyntipisteessä eli shopissa työskentelee konsulentti, joka auttaa asiakkaita löytämään oikean tuotteen, kouluttaa tavaratalon henkilökuntaa ja organisoi shop-in-shopin toimintaa. Shop-in-shop-toiminnassa luovuus on rajana, markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen monipuolista ja arvon tuottaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille on koko toiminnan päätarkoitus.
8
24.03.2006
Perehdytyskansio on opettajan apu, kun luokalla on erilainen oppija
Oppimisvaikeudet ovat ammatillisen koulutuksen arkipäivää. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat selviytyä opinnoistaan yhtä hyvin kuin muutkin, mikäli he saavat ajoissa apua. Perehdytyskansio on opettajalle tärkeä apuväline, joka helpottaa heitä ottamaan opetuksessaan huomioon erilaisen oppijan.
7
24.03.2006
Tunnetko ruumiisi?
Ruumiinkuva on tunne- ja tietopohjainen kokemus omasta ruumiista. Elämme, olemme ja koemme ruumiimme kautta. Tutkimme kyselyn avulla ihmisten käsityksiä ja kokemuksia omasta ruumiista sekä samalla saatoimme tietoisuuteen monelle tuntemattoman, mutta tärkeän ja mielenkiintoisen, ruumiinkuva-käsitteen.
6
24.03.2006
Markkinointiprosessi kehittyi opinnäytetyössä
Kauneudenhoitoalan opiskelija Pauliina Luomala valitsi opinnäytetyökseen perinteisen opinnäytetyön sijasta toiminnallisen opinnäytetyön. Opinnäytetyön tarve maahantuontiyritys HairPro Oy:lle syntyi Pauliinan suorittaessa työharjoittelua kyseisessä yrityksessä. Uuden yrityksen markkinoinnin suunnitteleminen ja toimivien markkinointitoimenpiteiden löytäminen ja kehittäminen osoittautui haastavaksi projektiksi, joka vaati tekijältään huolellista perehtymistä yritykseen.
5
24.03.2006
Mediajulkisuutta hyödynnetään kosmetiikkatuotteiden lanseerauksessa
Miten kosmetiikan maahantuontiyritys saa julkisuutta uutuustuotteilleen lanseerauksen yhteydessä? Mediajulkisuus markkinoinnin tukena on järkevä keino saada tuotteille näkyvyyttä lehdissä, selvisi kauneudenhoitoalan opiskelija Maaret Lämsän tekemässä toiminnallisessa opinnäytetyössä.
4
24.03.2006
Hiusalan opettajastako multimediaesityksen tekijäksi?
"Ne jotka osaa, tekee mitä vaan - ne jotka ei, ryhtyy opettamaan." Näihin Juice Leskisen kuuluisiin sanoituksiin ovat opettajat törmänneet uransa aikana useinkin. Vantaan ammattiopiston Varian hiusalan ammatinopettajan ja Turun ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan estenomiopiskelijan Marita Korhosen opinnäytetyö on osoitus virkkeen paikkansapitämättömyydestä. Hän teki hiusalalle multimediaesityksen opetuksen tueksi.
3
24.03.2006
Työelämäjaksot kiinnostavat hiusalan opettajia
Elämä on jatkuvaa oppimista, myös opettajalle. Hiusalan opettajilla on mahdollisuus lähteä tutustumaan nykypäivän käytännön työelämään. Heidän kokemuksensa työelämäjaksoista ovat enimmäkseen positiivisia. Jaksot ovat antaneet opettajille uusia ideoita ja varmuutta oman opetuksen ajantasaisuudesta.
2
24.03.2006
Eroja esiin ammattikorkeakouluopiskelijoiden ruumiintuntemuksessa
Usealle ammattikorkeakoulun opiskelijalle oma keho on tärkeä työväline tulevassa ammatissa. Opinnäytetyössä selvitimme opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia omasta ruumiista. Tulokset osoittivat, että liikuntaa harrastavat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat liittivät ruumiiseensa enemmän myönteisiä kokemuksia kuin ei lainkaan liikuntaa harrastavat opiskelijat. Myös sukupuoli toi eroja esiin.
1
10.06.2005
Hyve opinnäytetyönä
Multimediatuotannon opiskelija Petri Järvinen suunnitteli opinnäytetyönään silmiesi edessä olevan Hyve-verkkolehden www-toteutuksen ja visuaalisen ilmeen. Sitoutumista, systemaattista työskentelyä, teoriaa ja omaa ajattelua sekä yhteistyötä tilaajan kanssa Hyve-hanke vaati, mutta valmistakin tuli, toteaa tekijä.