07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
03.11.2015
Terveydenhoitajaopiskelijat kartoittivat vapaaehtoistyön mahdollisuuksia perusterveydenhuollossa
 
Vapaaehtoistyö on perusterveydenhuoltoa tukeva ja täydentävä voimavara, jota ei vielä osata täysin hyödyntää. Vertais- ja vapaaehtoispalvelut koetaan hyvänä lisänä päivittäiseen työhön, mutta informaation kulku eri organisaatioiden välillä ei ole sujuvaa. Perusterveydenhuollon työntekijän päivät ovat kiireisiä ja asiakkaan arjenhallintaan liittyvät kysymykset jäävät usein toissijaisiksi.
Kuvaaja: Mea Wright
 
Vapaaehtoistyö tukee kokonaisvaltaista hoitoa
Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyössä perehdyttiin monipuolisesti vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin perusterveydenhuollossa. Tutkimuksessa haastateltiin kymmentä perusterveydenhuollon työntekijää tammikuun 2015 aikana.

Koko opinnäytetyöprosessi alkoi kirjallisuuskatsauksella. Tutustuttavana oli runsaasti aineistoa vapaaehtoistyöstä, vertaistuesta sekä terveyden edistämisestä. Tutuiksi tulivat myös kansanterveydelliset ohjelmat, joiden tarkoituksena on yksilön ja väestön terveyden edistäminen. Lisäksi sivuttiin Euroopan taloudellista tilannetta, uudistuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä väestön ikääntymistä.

Perusterveydenhuollon resurssien, kehnon taloustilanteen ja uusiutuvan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän näkökulmasta on mietittävä, kuinka kansalaisille taataan laadukkaat palvelut tulevaisuudessakin.

Aikaisemmat tutkimustulokset vapaaehtoistyön ja perusterveydenhuollon välisestä toimivuudesta olivat samansuuntaisia tämän opinnäytetyön tulosten kanssa. Vapaaehtoisuuden periaatteella tehty työ toimii arvokkaana lisänä asiakkaan kokonaisvaltaisessa hoidossa.
 
Tiedonkulun parantaminen ja yhdyshenkilön nimeäminen vahvistaisivat yhteistyötä
Tällä hetkellä vapaaehtoistyö terveydenhuollon vastaanottotoiminnassa on vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan. Haastateltavat kokivat, että vapaaehtoistyö näkyy vain infolehtisissä, joita asiakkaille voidaan jakaa vastaanoton yhteydessä. Jotkut mainitsivat myös ohjaavansa asiakkaitaan esimerkiksi Diabetesliiton ja muiden potilasjärjestöjen piiriin.

"Täällä vastaanotolla voin kertoa potilaille, että tällaista olisi tarjolla ja esimerkiksi tämä ystävätoiminta voisi palvella ja auttaa sinua. Sitten kerron eri vaihtoehdoista.", kertoo eräs haastateltava.

Tiedonkulussa koettiin olevan paljon ongelmia. Haastateltavana olleet perusterveydenhuollon työntekijät toivoivat lisää tietoa vapaaehtoistyöstä. Myös vastuuhenkilö yhteistyön koordinoimiseen perusterveydenhuollon ja kolmannen sektorin välillä nähtiin tarpeelliseksi. Tiedon vapaaehtoistyönä tarjotuista palveluista olisi hyvä olla keskitetysti yhdessä paikassa ja sen pitäisi olla helposti ja nopeasti saatavilla sekä ajankohtaista ja päivitettyä.

Koordinaattorin kaipuusta on ilmentymänä seuraava lainaus haastatteluista: "Olisi ihanaa, jos olisi jokin koordinaattori, joka pystyisi koordinoimaan sitä kaikkea mitä on tarjolla, ja tuomaan sitä tänne meille hyödynnettäväksi."

Myös vaitiolovelvollisuus ja vapaaehtoistyön laadun varmistaminen pohdituttivat haastateltavia.
 
Vapaaehtoistyö lisäapuna ja laadun varmistajana
Haastateltavat kokivat asenteet vapaaehtoistyötä kohtaan melko myönteisinä. Erityisen suopeita oltiin niille palveluille, joista kokemusta oli jo kertynyt. Ajateltiin, että kaikki lisäapu kiireiseen työhön on tervetullutta.

"Henkilökunnan tulisi oppia ymmärtämään, että voimme rinnalla käyttää muitakin kuin vain korkeakoulutettuja lääkäreitä tai hoitajia" kuvastaa melko yleistä ajatusta vapaaehtoistyön merkityksestä perusterveydenhuollossa.

Yhteistyö perusterveydenhuollon ja kolmannen sektorin välillä nähtiin tärkeäksi myös tulevaisuudessa. Kun resurssit vähenevät, eri organisaatioiden voimavarojen yhdistämistä koettiin keinona turvata laadukkaat palvelut.

Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan Theseus-tietokannassa marraskuun 2015 alusta lähtien.
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
terveydenhoitajaopiskelijat Annina Julin ja Mea Wright; yliopettaja Kristiina Viljanen