07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
14.06.2017
Vertaiskokemukset auttavat nuoria työttömiä arjessa
 
Nuorisotyöttömyys on Suomessa kuten muuallakin maailmassa ajankohtainen puheenaihe ja nuorten työttömyystilastoja seurataan tarkasti. Vailla työ- ja opiskelupaikkaa olevista nuorista ollaan syystäkin huolissaan. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että pitkittynyt työttömyys ja koulutuksen puute aiheuttavat merkittävää haittaa myöhemmin elämässä. Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi tarvitaan jatkuvasti uusia keinoja ja palveluja.
Nuorten työttömyys on monimuotoinen asia eikä yksiselitteistä syytä sille voida nimetä. Nuorten työttömyystrendi seuraa aikuisväestön työttömyystilannetta ja on pitkälti riippuvainen yhteiskunnan muutoksista. Pitkittyessään työttömyys voi kuitenkin aiheuttaa nuorille ongelmia niin aikuistumisprosessissa kuin myös muillakin elämän alueilla. Nuorisotyöttömyyden on nähty vaikuttavan mm. mielenterveyteen vielä pitkälti aikuisiälläkin.

Suomessa nuorten työttömyyteen pyritään puuttumaan jo varhain työvoimapoliittisin keinoin. Vuonna 2013 voimaan tullut nuorisotakuu velvoittaa tarjoamaan alle 25-vuotiaille työttömille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille toimenpiteitä työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi. Nuorisotakuun mukaisesti nuorille tulee tarjota työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaa kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Toimenpiteitä tarjotaan, mutta tutkimukset aktivointitoimenpiteiden hyödyistä ja haasteista vielä vähäisiä. Nuorten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi työttömyyden aikana tarvitaankin jatkuvasti uusia keinoja.
 
Projektissa selvitettiin nuorten työttömien toiveita
Turun ammattikorkeakoulun Ruori-hankkeen lähtökohtana oli työttömien terveyden edistäminen. Vaikka suomalaisten hyvinvointi ja terveydentila on jatkuvasti parantunut, terveys-erot ovat pysyneet samoina tai jopa kasvaneet eri yhteiskuntaluokkien välillä. Työttömien terveystottumusten on katsottu olevan huomattavasti huonommat kuin saman ikäisillä työssäkäyvillä. Työikäisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen työttömyyden aikana on siis ensiarvoisen tärkeää.

Kehittämisprojektin kohderyhmänä olivat alle 30– vuotiaat työttömät Turun seudulta. Tavoitteena oli teemahaastatteluilla selvittää heidän omia toiveitaan työttömyyden aikaisen toiminnan järjestämiseksi.
 
Nuoret arvostavat vertaistukea
Kehittämisprojektin tulosten perusteella nuoret työttömät eivät koe olevansa yhteiskunnan ulkopuolella työttömyydestä huolimatta. Nuorten sosiaaliset suhteet muodostuvat monesti jo lapsuudessa tai myöhemmin harrastuksien kautta eikä yksinäisyyden tai syrjäytymisen kokemuksia haastatelluilla nuorilla ollut.

Nuoret toivovat, että heidät kohdataan omana itsenään ja että myös erilaisuudelle olisi tilaa työmaailmassa. Vertaiskokemusten jakaminen ja neuvot samassa tilanteessa olleilta muilta koettiin tärkeänä. Nuoret toivoivat vähemmän byrokraattisia toimenpiteitä ja enemmän vapaamuotoista toimintaa vertaisten kanssa.

Vertaistuen merkitys on tunnistettu eri yhteyksissä jo vuosia ja tutkimukset puhuvat vertaistuen käyttämisen puolesta yhä laajemmin. Työttömyyttä ja vertaistuen käytön mahdollisuuksia on tutkittu vielä suhteellisen vähän. Aiemmat tutkimukset antavat kuitenkin selkeää näyttöä siitä, että myös työttömyyden aikana ihmiset tarvitsevat tukea ja vertaiskokemuksia. Etenkin nuoret työttömät tukeutuvat myös työttömyyden aikana vertaisiinsa.
 
Projektista välineitä vertaisryhmän vetämiseen
Kehittämisprojektin tuotoksena kehitettiin nuorten vertaisryhmää suunnitteleville mallipohja koulutuksen etenemisestä. Lisäksi tehtiin korttipeli, jota voidaan pelata monessa eri tyylisessä ryhmässä. Koulutuksen etenemisen mallia vertaisryhmää suunnittelevat voivat käyttää suunnitellessaan ryhmäytymisen aikataulutusta sekä sisältöä.

Ryhmää koottaessa on hyvä ottaa huomioon nuorten heterogeeninen joukko ja yhteisiä keskustelun ja kiinnostuksen aiheita kannattaa etsiä myös muualta kuin työttömyydestä. Korttipeliä voidaan pelata ryhmässä etenkin tutustumisvaiheessa. Pelin teemat liittyvät työttömyyteen ja sen termistöön sekä käytännön vinkkeihin työttömyyden aikaisen arjen sujuvoittamiseksi.
 
Kirjoittaja(t):
Kaisa Auranen, YAMK-opiskelija & Ritva Laaksonen-Heikkilä, lehtori
kaisa.auranen@edu.turkuamk.fi
ritva.laaksonen-heikkila@turkuamk.fi