07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
25.05.2009
Oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja kohtaamisen tärkeys
 
Erityisopiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina ja on edelleen kasvussa. Tulevaisuudessa voi suurin osa ammatillisen oppilaitoksen oppilaista olla erityisopiskelijoita. Kilpailukykyisessä oppilaitoksessa oppilasmateriaalin muuttuminen otetaan hyvin huomioon. Kuten kaikille opiskelijoille, myös erityisopiskelijoille on erittäin tärkeää riittävä tuki opinnoissa.
Oppimisvaikeuksien tunnistamisessa tulee tietää, mistä oppimisvaikeudesta on kyse, jotta voidaan tarjota riittävää tukea ja mahdollisuus onnistumisen elämyksiin opinnoissa. Oppimisvaikeus on tavanomaisuudesta poikkeava tapa oppia ja prosessoida uutta tietoa, ymmärtämis- ja oppimisstrategiat ovat puutteellisia. Oppimisvaikeudet ilmenevät häiriöinä esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, käyttäytymisessä, motoriikassa, tarkkaavaisuudessa ja oman toiminnan ohjaamisessa. Tyypillistä oppimisvaikeuksissa ovat opiskelijan heikot itseohjautuvuuden taidot ja taipumus suunnata aktiivisuus asioihin, jotka eivät liity oppimistehtävään ja sen työstämiseen.
 
Oppimisvaikeudet ja oppimistyylit ovat tunnistettavissa
Oppimisvaikeuksien kartoittamiseen ja tunnistamiseen on olemassa erilaisia testejä. Testien lisäksi opettajilla on hyvä olla tietoa erilaisten oppimisvaikeuksien ilmenemismuodoista ja tunnusmerkeistä. Opintojen sujuvuuden seurannalla ja ammattialaan kiinteästi liittyvillä kartoituksilla voidaan tunnistaa sellaisia oppimisvaikeuksia, jotka näkyvät käytännön opinnoissa. Oppimisvaikeuden tunnistamisen jälkeen voidaan laatia riittävät ja sopivat tukitoimet opintojen tukemiseen. Vaikeuksien tunnistamisen lisäksi on olennaista huomioida opiskelijan vahvuudet ja oppimistyyli.
Oppimisvaikeuksia omaava opiskelija on yleensä leimautunut opinnoissaan jo ensimmäisestä luokasta lähtien. Opinnot eivät ole sujuneet kuten ikätovereilla, ja erilaiset tukitoimet ovat käyneet tutuiksi. Aiemmat tukitoimet eivät ole välttämättä onnistuneet, ja koulunkäyntiin liittyviä epäonnistumisen kokemuksia voi olla paljon. Vaikeudet opinnoissa voivat ilmetä häpeän tunteina, omien kykyjen väheksymisenä, pyrkimyksenä peitellä oppimisvaikeutta, huonona motivaationa tai haastavana käyttäytymisenä opetushenkilökuntaa kohtaan. Mikäli opiskelija jää ilman riittävää tukea opinnoissaan, saattaa oppimisvaikeus pahentua ja pahimmillaan johtaa mittavampiin elämänhallinnan ongelmiin. Erityisopetuksessa elää vahva myytti, jonka mukaan toiminta erityisoppilaiden ja oppimisvaikeuksien kanssa vaatii opettajalta erityistä karismaa ja synnynnäisiä taitoja. Omaa ammattitaitoa oppimisvaikeuksien tunnistamiseen, tukemiseen ja ohjaamiseen voi kuitenkin kehittää koko ajan, ja sitä kannattaakin kehittää. Oman persoonan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on olennaista.

Jokaiselle opiskelijalle on tärkeää, että häntä kuunnellaan ja ymmärretään. Tämä tarve korostuu erityisesti erityisopiskelijoilla. Opiskelija voi kokea olevansa tuuliajolla ilman kiinteää ohjausta. Opettajan tuen on oltava saatavilla, ja opettajan tulee valita, täsmentää ja järjestää ympäristön ärsykkeitä, jotta tarvittava oppimiselämys saadaan aikaan. Säännöllinen kannustus ja riittävä läsnäolo vahvistavat oppimisvaikeuden omaavaa opiskelijaa menestymään ja yrittämään jatkossakin.

Tärkeintä oppimisvaikeuksien kohtaamisessa on juuri opiskelijan kohtaaminen ja aito vuorovaikutus. Oppimisvaikeus on aina ennen kaikkea opettajan pulma löytää sopivimmat tukitoimet ja ohjausmenetelmät opintojen tukemiseen.
 
Kirjoittaja(t):
Anu Turunen, estenomiopiskelija