07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
30.05.2016
Liikunnan toimintamalli osaksi maahanmuuttajien omaehtoista kotoutusta Salossa
 
Turun ammattikorkeakoulu ja Salon kansalaisopisto toteuttivat yhteisen kehittämisprojektin, jonka pyrkimyksenä oli suunnitella maahanmuuttajille terveyden edistämiseen tähtäävää, kotoutusopetukseen integroitavaa toimintaa. Kehittämiskohteina olivat maahanmuuttajien liikunta ja ravitsemus.
Kansallisista ja kansainvälisistä maahanmuuttajien liikuntaa ja ravitsemusta käsittelevistä tutkimuksista käy ilmi, että varsinkin maahanmuuttajataustaiset naiset liikkuvat vähemmän kuin kantaväestö. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että ravitsemusongelmat ovat yleisiä. Nyt kun maahanmuutto myös Suomeen on lisääntynyt, nämä ongelmat on syytä ottaa huomioon suunniteltaessa ja kehitettäessä terveyden edistämistä.
 
Ensin liikunnan toimintamallia kokeiltiin
Salon kansalaisopisto toteuttaa yhteistyössä Salon kaupungin sosiaalipalveluiden ja Työ- ja elinkeinotoimiston eli TE-toimiston kanssa maahanmuuttajien omaehtoista kotoutumista edistävää koulutusta. Tämä koulutus on nimeltään OTSO-ohjelma ja se sisältää suomen kielen opetusta, yhteiskunta- ja kulttuuriopetusta, teatteri-ilmaisua ja toiminnallisia tunteja, jotka voivat sisältää muun muassa ruoanlaittoa, retkeilyä, kädentaitoa ja liikuntaa. Suomen kielen opetusta toteutetaan kahdella taitotasolla. OTSO-ohjelma toteutuu kevät- ja syyslukukaudella ja koulutuksen kesto on keskimäärin 13 viikkoa lukukaudessa.

Terveellisen ravitsemuksen tukemaa liikunnan toimintamallia lähdettiin kehittämään Salon Kansalaisopiston OTSO-ohjelmassa opiskeleville maahanmuuttajille tutkimustiedon pohjalta. Liikunnan toimintamalliin sisällytettiin liikunnanohjaus, ravitsemusluento, liikuntapaikkojen esittely Salon keskustassa ja erilaisia lajikokeiluja. Siihen kuului myös liikuntakortti, jonka tarkoitus oli motivoida sen haltijaa itsenäiseen liikkumiseen. Salon liikuntatoimi ja kaupungin palkkaama terveydenhoitaja saatiin mukaan liikunnan toimintamallin toteutukseen.

Liikunnan toimintamallia testattiin syksyllä 2015, minkä jälkeen OTSO-ohjelman maahanmuuttajaopiskelijat ja yhteistyötahot arvioivat sitä. Kuutta opiskelijaa haastateltiin ja yhteistyötahot antoivat palautetta sähköpostikyselyn välityksellä.
Liikunnan toimintamalli
 
Toimintamalli pysyvästi maahanmuuttajien kotoutusohjelmaan
Liikunnan toimintamalli sai hyvää palautetta, ja haastatteluista ja kyselystä saatujen kehittämisideoiden pohjalta luotiin pysyvä malli osaksi OTSO-ohjelman toiminnallisten tuntien opetusta. Liikuntapaikkojen esittely ideoitiin haastattelujen pohjalta toiminnallisemmaksi. Se toteutetaan tulevaisuudessa valokuvasuunnistuksena.

Toimintamallin tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajien tietoisuutta terveysliikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä terveyden edistämisessä sekä motivoida terveysliikuntaan. Haastatteluista käy ilmi muun muassa, että liikuntakortti oli hyvä motivointikeino itsenäiseen liikkumiseen. “After I had that card, I have try to exercise more. Earlier I use bus now I try to cycle more and walking.” Haastateltavat pitivät myös tärkeänä tiedon jakamista terveellisestä ruokavaliosta ja liikunnan merkityksestä terveyden ylläpitämiseen. “The model of what to eat and do. It will help us to life healthily.”

Liikunnan toimintamalli esitellään aina uudelle OTSO-ohjelman opiskelijoille. Kevät- ja syyslukukauden toiminnallisten tuntien sisältönä on muun muassa ravitsemusluento, liikunnanohjausta ja liikuntapaikkojen esittelyä. Lajikokeiluja järjestetään kaksi kertaa lukukauden aikana ja liikuntakortti on käytössä kaksi kuukautta syksyllä ja keväällä.

Kyseinen kehittämisprojekti on julkaistu nimellä Liikunnan toimintamalli – Salon kansalaisopiston OTSO-ryhmän maahanmuuttajille ja on luettavissa sähköisessä muodossa alla olevasta linkistä.
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
YAMK-opiskelija Suvi Hintsanen, yliopettaja Katja Heikkinen & opettaja Sini Lundgrén