07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
05.04.2017
Perusturvakuntayhtymä Akseli ja Turun AMK kehittivät yhteistyössä saattohoitoa
 
Perusturvakuntayhtymä Akseli on kehittänyt henkilöstönsä osaamista säännöllisesti elämän loppuvaiheen hoitoon liittyvissä asioissa. Myös alueen palvelurakennetta on kehitetty. Laadukas saattohoito edellyttää hoitohenkilöstön laaja- alaista osaamista. Sote-uudistuksen myötä korostuu entisestään asiakaskeskeisyys ja vaikuttavuus.
Saija Aaltonen ja Pia Hallikainen osallistuivat koulutukseen.
Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutuneessa Hyvän saattohoidon avaimia - valmennuksessa oli mukana hoitohenkilöstöä alueellisen palvelukokonaisuuden kaikista osista: kotihoidosta, palveluasumisesta, vanhainkodeista, kotisairaalasta ja terveyskeskuksen vuodeosastolta. Valmennus sisälsi alkukartoituksen, lähipäiviä ja itsenäistä työskentelyä. Hyviä käytäntöjä jaettiin kehittämistehtävien avulla. Ne käsiteltiin myös lähiesimiesten, päälliköiden ja lääkärien kanssa. Tavoitteena oli tukea hyvän saattohoidon toteuttamista ja edistää sen kehittämistä.
 
Hoitotahto – ihmisen oikeus
Yhtenä esimerkkinä kehittämiskohteista on hoitotahto, jonka kotihoidon työntekijät nostivat yhteiseen keskusteluun. Tehdyn tilannekatsauksen mukaan kuntalaiset ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaat saavat satunnaisesti ohjausta hoitotahdon ilmaisemiseen. Kotihoidon asiakkaista valtaosa on ikääntyviä ja muodostuva hoitosuhde on hyvä pohja hoitotahdosta keskusteltaessa.

Hoitotahdon ilmaiseminen koskee kuitenkin kaikkia, ei ainoastaan ikäihmisiä. Hoitotahto nähdään ihmisen henkilökohtaisena tahdonilmaisuna hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Hoitotahdon ilmaisemisen oikeus perustuu erityisesti potilaslakiin ja siinä määriteltyyn itsemääräämisoikeuteen.

Parhaimmillaan hoitotahto on tehty ajoissa ja se on ihmisen itsensä näköinen, painottaa valmennuksen kouluttaja Kaija Virjonen Turun AMK:sta. Akselin kotihoidon työntekijät Saija Aaltonen ja Pia Hallikainen ottivat valmennusprosessissa esiin hoitotahdosta informoinnin. Se sopii heidän mielestään hyvin osaksi kotihoidon palvelua.
 
Kehittämistä tarvelähtöisesti
Valmennusprosessi oli erittäin onnistunut, sanoo ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon päällikkö Johanna-Maria Toivonen. Hän koordinoi Akselissa henkilöstön kehittämistä ja koulutuksia. Toivosen mukaan pitkäkestoisen koulutuskokonaisuuden avulla on mahdollista aidosti kehittää työprosesseja ja työn sisältöjä niin, että kehittämisideat jalostuvat toimiviksi, palvelujen käyttäjiä hyödyttäviksi käytännöiksi. Valmennukseen osallistuneet hoitajat antoivat erinomaista palautetta. Erityisesti osallistujat kiittelivät käytännönläheistä kehittämistehtävää sekä kouluttajan asiantuntijuutta ja innostavuutta. Valmennus antoi mahdollisuuden kokemusten vaihtoon eri yksiköiden kesken ja oppimiseen muilta. Toiveena nousi esiin, että myöhemmin olisi mahdollisuus kuulla kehittämistyön edistymisestä kussakin toimipisteessä. Tärkeäksi nähtiin saattohoitoon liittyvän tiedon välittäminen kuntalaisille, erityisesti omaisille ja läheisille.

On hienoa huomata, miten Perusturvakuntayhtymä Akseli panostaa henkilöstönsä osaamiseen, toteaa täydennyskoulutuspäällikkö Tiina Aalto. Turun AMK:lla on ollut ilo suunnitella yhdessä valmennusta todelliseen tarpeeseen. Parasta palautetta yhteistyön näkökulmasta on, että osallistujille syttyi halu parantaa ja kehittää käytäntöjä. Kehittämistyö jatkuu.
 
Kirjoittaja(t):
Tiina Aalto, Täydennyskoulutuspäällikkö, kuva:Tiina Aalto
tiina.aalto@turkuamk.fi