07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Opiskelu ja elämä
 
24.04.2017
Kaatumisia ehkäistään ohjauksella
 
Ikäihmisten kaatumiset ovat iso terveysongelma, joka aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Joka kolmas 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu kerran vuodessa. Opinnäytetyönä tuotettiin IKINÄ-mallin pohjalta kaatumisten ennaltaehkäisyyn potilasohje Turun kaupungin sairaalapalveluiden käyttöön.
Kaatuessaan ihminen päätyy vahingossa maahan, lattialle tai muulle matalammalle tasolle. Aiempi kaatuminen taas altistaa uudelle. Kaatumisia tapahtuu noin kaksi kertaa useammin ikääntyneille naisille kuin miehille.

Kaatumisvaaraa voidaan vähentää moniammatillisella yhteistyöllä. Terveyden ja hyvinvoinnin liiton (THL) IKINÄ-malli kokoaa tietoa ja käytännön työvälineitä iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn sekä toimenpiteiden suunnitteluun kaikille iäkkäiden kanssa toimiville ammattiryhmille.
 
Terveet elämäntavat estävät kaatumisia
Kaatumisten taustalta löytyvät monet eri tekijät, joihin voidaan vaikuttaa myös hoitotyöllä. Ikäihmisten kannustaminen terveellisiin elintapoihin sekä säännölliseen liikuntaan on keskeinen ohje terveyden ja tasapainon ylläpitämiseen. Terveellisiin elintapoihin kuuluvat riittävä d-vitamiinin, energian, nesteiden ja proteiinien saanti, kohtuullinen alkoholinkäyttö ja sosiaalinen aktiivisuus.

Kaatumisvaaraa voidaan vähentää huolehtimalla sairauksien hyvästä hoitotasapainosta ja lääkityksen tarkistamisesta vähintään vuosittain. Myös apuvälineiden käytöllä, hyvillä jalkineilla ja kodin esteettömyydellä päästään hyviin tuloksiin.
 
Ohjaus on avainroolissa
Ikääntyneelle annetulla ohjauksella on tutkimusten mukaan iso merkitys kaatumisten ennaltaehkäisylle. Potilasohjaus onkin keskeinen osa jokaisen hoitajan päivittäistä työtä. Se on neuvontaa, ohjausta ja opetusta eli tiedon välittämistä. Toisinaan pelkkä neuvominen ilman perusteluja ei riitä, varsinkin jos potilaalta vaaditaan ponnisteluja ohjeen toteutumiseen.

Potilasohjauksen tavoitteena on asiakkaan voimaantuminen (empowerment) eli kokemus oman elämänsä hallinnasta. Hallinnan tunteen avulla ihminen kokee elämänsä tasapainoiseksi. Ohjauksessa on siten tärkeää ottaa huomioon yksilöllisyys, potilaan tukeminen, tiedon välittäminen ja turvallisuus.
 
Opas ohjauksen avuksi
Turun sairaalapalvelut otti 2016 käyttöön IKINÄ-mallin kaatumisten ehkäisyssä. Ohjauksen tueksi laadittiin opinnäytetyönä ikääntyneille ohje kaatumisten ehkäisyyn, perustuu tutkittuun, näyttöön perustuvaan tietoon ja joka antaa asiakaslähtöisen työvälineen henkilökunnalle.

Ohje on selkeä ja kieleltään ymmärrettävä sekä sopivan lyhyt hoitajan ja asiakkaan yhdessä käsiteltäväksi. Potilasohje viedään myös sähköiseen dokumenttien hallintajärjestelmään Dotkuun, josta se on tulostettavissa ja muokattavissa aina kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Ohje tulee aluksi käyttöön koko sairaala- palveluiden alueelle ja jatkossa sitä esitellään myös muille perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyökumppaneille.
 
Kirjoittaja(t):
Tarja Bergfors, lehtori & Petra Soini ja Mari Ahvamaa, AMK-sairaanhoitajat