07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Työ ja opiskelu
 
16.05.2017
Sote-alan digitalisaatio -”hyvä renki mutta huono isäntä”
 
Sote-uudistus on Suomen historian merkittävimpiä uudistuksia. Se vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin ja edellyttää sosiaali- ja terveysalalta uudenlaisia palveluita, toimintatapoja ja korkeatasoista, uudistumiskykyistä osaamista.

Digitalisaatio on sote-uudistuksen keskiössä. Parhaimmillaan digitalisaatio parantaa hoidon saavutettavuutta, kokonaisvaltaisuutta, lisää yksilön osallisuutta ja vastuuta. Ennen kaikkea se luo mahdollisuuden toteuttaa vain ihmiselle mahdollista, korkeatasoista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Sote-uudistus on nyt kaikkien mielissä ja syystäkin. Kyseessä on Suomen historian suurin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää koskeva uudistus, joka vaikuttaa ratkaisevasti kaikkiin yhteiskunnan tasoihin: niin yksittäisiin ihmisiin, perheisiin, yhteisöihin ja ammattikuntiin kuin kuntiin, maakuntiin ja koko Suomeen.
 
Sote-alalla oltava valveutuneisuutta
Sosiaali- ja terveysalan edustajien tulisi olla erityisen valveutuneita siitä, mitä sote- uudistuksella tavoitellaan. Tulisi pohtia, miten toimitaan, jotta tavoitteet saavutetaan ja millä tavoin tavoitteiden saavuttamista arvioidaan. Sosiaali- ja terveysalan edustajat, niin opiskelijat kuin alalle valmistuneet, ratkaisevat pitkälti sen, miten sote-uudistus käytännössä toteutuu.

Sote-uudistuksen tavoitteeksi on asetettu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen. Tavoitteiden tuleekin olla kirkkaina mielissä. Sosiaali- ja terveysalan toimijat ovat vastuussa siitä, että toiminta nyt ja tulevaisuudessa vastaa asetettuihin tavoitteisiin.

Tarvitaan korkeatasoista koulutusta, uudenlaista ja uudistuvaa osaamista, tulevaisuuden ennakointikykyä ja innovaatiokompetensseja. Vaaditaan ennen kaikkea vahvaa sitoutumista sosiaali- ja terveydenhuollon arvopohjaan.
 
Digitalisaatiolla tärkeä rooli sote-uudistuksessa
Niin sote-uudistuksen kuin alan tulevaisuudenkin kannalta merkittävä tekijä on digitalisaatio. Erilaiset digitaaliset ratkaisut parantavat hoidon saatavuutta, saavutettavuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Ne edistävät myös yksilön osallisuutta ja vastuuta oman hoidon suunnittelusta, toteutumisesta ja arvioinnista. Digitalisaatio on ennen kaikkea suuri resurssi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Se vapauttaa ammattihenkilöt toteuttamaan tehtävää, johon heidät on koulutettu. He voivat keskittyää tuottamaan vain ihmismielelle mahdollista, empaattista, tilanteiden ja todellisuuden sävyerot tunnistavaa, inhimillistä, korkeatasoista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
 
Koulutuksella ja hankkeilla digiosaajia
Turun ammattikorkeakoulussa koulutetaan vahvoja digiosaajia sosiaali- ja terveysalalle. Digiosaaminen on otettu huomioon sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kätilöiden ja ensihoitajien opetussuunnitelmissa.

Lisäksi syksyllä 2016 on käynnistynyt ensimmäinen erityisesti digitaalisuuteen keskittyvä Digisairaanhoitajaryhmä. Terveysalan koulutuksessa digitalisaation tuomiin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin on tartuttu koulutuksen lisäksi myös erittäin vahvasti hanketoiminnan ja erilaisten uudenlaisten yhteistyöverkostojen ja toimintakäytänteiden kautta.
 
Lähteet
Sote ja maakuntauudistus 2017. Saatavana: http://alueuudistus.fi/mika-on-sote-uudistus

Sote ja maakuntauudistus 2017. Digitalisaatio. Saatavana: http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio
 
Kirjoittaja(t):
Camilla Laaksonen KT-päällikkö, Riitta-Liisa Lakanmaa TtT, Hannele Paltta KT-päällikkö & Tiina Pelander TtT