07.02.2018
Hyve-lehti jatkaa Talk-julkaisussa
07.11.2017
Kokemusasiantuntijat auttavat mielenterveyshoitotyön koulutuksessa
10.06.2017
Sairaanhoitajaopiskelijat karttavat mielenterveysalaa
16.05.2017
Työelämäyhteistyöllä erilaisia oppimiskokemuksia opiskelijoille
14.11.2017
Kehitysvammahuollon haasteena ovat rajoitustoimenpiteet
07.11.2017
Hyvä vuorovaikutus tärkeää psykiatrisen eristyspotilaan hoidossa
15.09.2017
Vuorovaikutus on tärkeä osa psykiatrista hoitotyötä
14.11.2017
Yli 50-vuotiaiden työttömien digiosaamista kehitetään Naantalissa
14.08.2017
Potilasturvallisuus ydinasia psykiatrisen potilaan eristämisessä
09.06.2017
Valmennuksella innostusta ja uusia työkaluja aikuissosiaalityöhön
14.11.2017
Viron korkeakoulujen Terveysala-ryhmän laadunarviointi
07.11.2017
Toipumisorientaatiolla kohti yksilöllisempää mielenterveyshoitoa
29.05.2017
Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia oireita kartoitetaan yhteistyössä
 
Tutkimus ja kehitys
 
25.04.2016
Turvallisesti kotona – Miten ikääntyneet voivat välttää kaatumisia?
 
Joka kolmas vanhus kaatuu vuosittain ainakin kerran. Tavallisimmin kaatuminen tapahtuu kotona jokapäiväisissä arkiaskareissa. Kaatumisten ja niistä koituvien haittojen vähentämiseksi olisi syytä kiinnittää huomiota niiden ennaltaehkäisyyn. Väestön ikääntyessä kaatumisista voi muussa tapauksessa tulla yhä suurempi ongelma. Suurimmassa kaatumisvaarassa ovat iäkkäät naiset. Tuo alttius on hyvä tiedostaa, vaikka ikäänsä ja sukupuoleensa meistä kukaan ei pystykään vaikuttamaan.
Turun ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön tarkoituksena on tiedon lisääminen aiheesta. Tutkitun tiedon pohjalta on kehitetty monitekijäinen ja kattava tarkistuslista, johon on koottu kaatumisriskiä vähentäviä seikkoja ja toimintaohjeita ennaltaehkäisyä varten.
 
Kaatumisten ehkäisyn A, B, C
Kaatumiset ovat monen tekijän summa. Tärkeää niiden ennaltaehkäisyssä ovat terveelliset ja turvalliset elintavat. Jokaisen oma toiminta ja päivittäiset valinnat voivat saada aikaan suotuisan muutoksen, mutta tietoa aiheesta voivat välittää myös toiset ihmiset. Ikääntyneen pitäisi aina kertoa kaatumisistaan läheiselleen ja lääkärille, mutta toisaalta myös terveydenhuollon ammattilaisten olisi syytä muistaa kysyä niistä.
 
Liikunta apuvälinein tai ilman niitä
Liikunnan harrastamisen aloittaminen tai lisääminen ehkäisee tehokkaasti kaatumisia sekä niistä aiheutuvia vammoja. Liikunnan harrastamisen on tärkeää olla monipuolista ja ylläpitää kestävyyttä, lihaskuntoa ja liikehallintaa. Joka päivä on syytä lähteä liikkeelle tasapainon ylläpitämiseksi ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisen vahvistamiseksi. Myös hyvä näkö ja kuulo tukevat tasapainon hallintaa ja turvallista liikkumista.

Jos liikkuminen on epävarmaa tai tasapaino heikkoa, on hyvä käyttää yksilöllisesti hankittua apuvälinettä. Sen avulla liikkuminen on helpompaa ja turvallisempaa. Apuvälineitä on saatavana esimerkiksi kuntien apuvälinepalvelussa.
 
Sairauksien hoito ja oikeanlainen lääkitys olennaista
Lyhytaikaiset, ohimenevät sairaudet, pitkäaikaissairaudet sekä kipu vaikuttavat kaatumisalttiuteen. Tärkeää on sairauksien tunnistaminen ja kivun syyn selvittäminen sekä niiden oikeanlainen hoito lääkärin ohjeiden mukaan. Sairauden ja toipilasvaiheen aikana on huolehdittava turvallisesta liikkumisesta, riittävästä nesteensaannista ja monipuolisesta ravitsemuksesta. Jo lyhytkin vuodelepo heikentää tasapainoa ja kivut vähentävät aktiivisuuden määrää. Siksi onkin tärkeää olla jalkeilla joka päivä.

Usean lääkkeen samanaikainen käyttö lisää kaatumisriskiä. Lääkitys pitäisi tarkastaa vähintään puolen vuoden välein sekä aina uutta lääkitystä aloitettaessa että kaatumisen jälkeen. Pyrkimyksenä on lääkkeiden kokonaismäärän vähentäminen. Lääkärin ohjeita on noudatettava, jotta annostukset pysyvät oikeina ja lääkkeet otetaan säännöllisesti.
Kenkiä tulisi käyttää sisälläkin.
 
Esteettömyys auttaa
Kotona avainasemassa ovat esteettömät kulkureitit. Kynnykset, johdot, matot tai ylimääräiset tavarat saattavat olla kompastumisten syynä. Lisäksi turvallisen asumisen apuna ovat riittävä valaistus, kahvat ja muut apuvälineet sekä tavaroiden sijoittelu tarkoituksenmukaiselle korkeudelle.

Kaatumisia voidaan ehkäistä myös käyttämällä sisällä kenkiä. Sopivan kokoiset, tukevat, liukumattomat ja säädettävällä kiinnityksellä olevat sisäkengät parantavat toimintakykyä, tasapainoista kävelyä ja jalkaterveyttä.
 
Ruokavalion monipuolisuus avainasemassa
Kaatumisten ehkäisemiseksi riittävä, monipuolinen ja laadukas ruokavalio on tärkeää. Sillä voidaan ylläpitää toimintakykyä sekä ehkäistä lihaskadon syntyä. Ikääntyneen tulisi myös nauttia D-vitamiinilisää vuoden jokaisena päivänä. Painonlasku voi olla merkki heikentyneestä ravitsemustilasta.

Riittävä määrä nesteitä pitää yllä verenpainetta ja ehkäisee näin esimerkiksi huimausta. Nesteitä on syytä nauttia vähintään litra päivässä, mutta alkoholin käyttöä on hyvä välttää tai nauttia sitä korkeintaan kohtuullisesti.
Ruokaa lautasmallin mukaisesti.
 
Kaatumiset ovat yksilöllinen, yhteiskunnallinen ja maailmanlaajuinen ongelma
Kaatumisten seuraukset näkyvät sekä yksilöllisesti että yhteiskunnallisesti. Kaatumiset aiheuttavat usein vammoja, murtumia, kipua sekä henkisiä seuraamuksia, kuten kaatumisen pelkoa ja aktiivisuuden välttämistä. Pahimmassa tapauksessa kaatumisista voi seurata jopa kuolema. Kaatumisten seuraukset tulevat myös yhteiskunnalle kalliiksi; vammat on hoidettava terveydenhuollossa ja pitkät sairaalajaksot eivät ole mitenkään epätavallisia.

Ikääntyneiden kaatumisia on tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan, mutta vieläkin ne ovat maailmanlaajuinen ongelma. Aiheesta pitäisi tiedottaa enemmän esimerkiksi lääkärintarkastusten yhteydessä sekä erilaisten postereiden ja kotiin lähetettävän informaation välityksellä.
 
Linkit
 
Kirjoittaja(t):
sairaanhoitajaopiskelijat Linda Saarinen, Heidi Suoja ja Veera Uusikartano; yliopettaja Tuija Leinonen